Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: słoweński
Swipe to change

Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości

Słowenia

W niniejszej części przedstawiono zarys systemu sądownictwa w Słowenii.

Autor treści:
Słowenia

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – systemy sądownictwa

Wszystkie sądy w Republice Słowenii są sądami powszechnymi i działają zgodnie z zasadami konstytucyjności, niezawisłości i rządów prawa.

Rodzaje sądów – krótki opis

Jednolity system sądownictwa składa się z sądów o właściwości ogólnej i szczególnej.

  • Do sądów o właściwości ogólnej należą 44 sądy rejonowe, 11 sądów okręgowych i 4 sądy apelacyjne, a także Sąd Najwyższy;
  • Do sądów szczególnych należą 3 sądy pracy, 1 sąd ds. pracy i ubezpieczeń społecznych oraz sąd apelacyjny ds. pracy i ubezpieczeń społecznych (które rozstrzygają spory pracownicze i spory z zakresu ubezpieczeń społecznych), a także sąd administracyjny, który zapewnia ochronę prawną w sprawach administracyjnych i ma status sądu wyższego.

Prokuratura zajmuje szczególne miejsce w systemie wymiaru sprawiedliwości, będąc niezależną instytucją władzy państwowej, ale również częścią władzy wykonawczej. Prokuratora Generalnego mianuje Zgromadzenie Państwowe.

Sąd Konstytucyjny jest najwyższym organem sądownictwa, którego zadaniem jest ochrona konstytucyjności, legalności, praw człowieka i podstawowych wolności. Sąd Konstytucyjny ma uprawnienia do zakwestionowania działania organów władzy ustawodawczej, unieważniając (uchylając) ustawy lub ich części.

Sędziowie Sądu Konstytucyjnego są powoływani przez Zgromadzenie Państwowe na wniosek prezydenta Republiki. Dziewięciu sędziów jest wybieranych na dziewięcioletnią kadencję, bez możliwości ich ponownego powołania. Żaden organ państwowy nie jest władny ingerować w pracę sędziów ani w treść wyroków wydawanych przez sędziów Sądu Konstytucyjnego, sądów szczególnych i powszechnych.

Prawnicze bazy danych

Dodatkowe informacje o sądach w Słowenii można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Sądu Najwyższego Republiki Słowenii.

Ciekawe strony

Organy sądownictwa

Ostatnia aktualizacja: 02/11/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.