Vnútroštátne justičné systémy

Eslováquia

V tejto sekcii sa uvádza prehľad súdneho systému na Slovensku.

Conteúdo fornecido por
Eslováquia

Organizácia súdnictva – justičné systémy

Výkon súdnictva

Súdnictvo v Slovenskej republike vykonávajú všeobecné súdy a Ústavný súd Slovenskej republiky.

V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy. Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov.

Výkon súdnictva riadi predseda súdu.

Správa súdov

Správu súdov v Slovenskej republike vykonáva v rozsahu ustanovenom zákonom Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a predseda súdu, ktorý je zároveň štatutárnym orgánom súdu. V rozsahu ustanovenom zákonom vykonáva správu súdu aj riaditeľ správy súdu a Súdna rada Slovenskej republiky.

Druhy súdov – krátky opis

Sústava všeobecných súdov

 • okresné súdy (54)
 • krajské súdy (8)
 • Najvyšší súd Slovenskej republiky
 • Špecializovaný trestný súd

Hierarchia súdov

Podľa zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 1. Okresné súdy konajú a rozhodujú ako súdy prvého stupňa v občianskoprávnych a v trestnoprávnych veciach, pokiaľ predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú inak.
 2. Okresné súdy konajú a rozhodujú vo volebných veciach, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 3. Krajské súdy konajú a rozhodujú ako súdy druhého stupňa v občianskoprávnych v trestnoprávnych veciach, v ktorých rozhodovali v prvom stupni okresné súdy.
 4. V predpisoch o konaní pred súdmi je ustanovené, v ktorých občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach krajské súdy konajú a rozhodujú ako súdy prvého stupňa.
 5. Krajské súdy konajú a rozhodujú v správnych veciach v prvom stupni, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 6. Krajské súdy konajú a rozhodujú v iných veciach, ak tak ustanovuje osobitný zákon (napr. zákon č. 166/2003 Z.z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred odpočúvaním).
 7. Najvyšší súd koná a rozhoduje:
  • o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu,
  • o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných súdov, krajských súdov, Špecializovaného trestného súdu a najvyššieho súdu,
  • o odňatí a prikázaní veci inému ako príslušnému súdu, ak tak ustanovuje predpis o konaní pred súdmi,
  • v iných veciach, ak to zákon alebo medzinárodná zmluva ustanovuje.

Najvyšší súd vykonáva prieskum rozhodovacej činnosti súdov v právoplatne skončených veciach.

Najvyšší súd dbá o jednotný výklad a jednotné používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov:

 • vlastnou rozhodovacou činnosťou
 • prijímaním stanovísk k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
 • zverejňovaním právoplatných súdnych rozhodnutí zásadného významu v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.

Právne databázy

Ďalšie informácie sa uvádzajú na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti

Posledná aktualizácia: 27/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.