NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Sistemele naționale de justiție

Bulgaria

Această secțiune prezintă informații despre sistemul judiciar din Bulgaria.

Conținut furnizat de
Bulgaria

Organizarea justiției – sistemul judiciar

Administrarea justiției în Bulgaria este bazată pe trei grade de jurisdicție. Instanțele sunt organisme publice care administrează justiția în materie civilă, penală și administrativă.

În Bulgaria există următoarele instanțe:

 • instanțe locale – 113
 • instanțe districtuale – 28
 • instanțe administrative – 28
 • instanța penală specializată – 1
 • curți de apel – 5
 • Curtea de apel penală specializată – 1
 • instanțe militare – 5
 • Curtea Militară de Apel – 1
 • Curtea Supremă de Casație – 1
 • Curtea Supremă Administrativă – 1

Administrarea instanțelor

Organizarea și activitatea instanțelor bulgare sunt prevăzute în Legea privind sistemul judiciar, care stabilește structura și principiile de funcționare ale organismelor judiciare, reglementează interacțiunile dintre acestea, precum și interacțiunile acestora cu organismele legislative și executive.

Conform Legii privind sistemul judiciar, publicată în Monitorul de Stat nr. 64/2007, Consiliul Judiciar Suprem este cea mai înaltă autoritate administrativă și este însărcinat cu gestionarea sistemului judiciar și asigurarea independenței acestuia. Aceasta stabilește alcătuirea și organizarea sistemului judiciar și gestionează activitatea acestuia fără a afecta independența organismelor în cauză.

Consiliul Judiciar Suprem stabilește numărul de circumscripții judiciare și sediile instanțelor regionale, districtuale, administrative și de apel, pe baza unei propuneri din partea Ministrului Justiției și – în ceea ce privește instanțele militare – în coordonare cu Ministerul Apărării.

Circumscripțiile instanțelor locale, districtuale, administrative, militare și de apel nu coincid în mod necesar cu diviziunile administrative ale teritoriului statului.

Tipuri de instanțe – scurtă descriere

Instanțe locale – Instanțele locale sunt principalele instanțe care soluționează cauzele în primă instanță. Hotărârile acestora pot fi contestate prin introducerea unei căi de atac la instanța districtuală competentă.

Instanțe districtuale – Instanțele districtuale acționează ca instanțe de primul și al doilea grad de jurisdicție. Ca instanțe de prim grad de jurisdicție, acestea soluționează o anumită categorie de cauze, al căror obiect are o valoare semnificativă sau care prezintă un interes societal deosebit. Atunci când acționează ca instanțe de al doilea grad de jurisdicție (de apel), acestea revizuiesc hotărârile pronunțate de instanțele locale.

Instanțe administrative – Instanțele administrative au competență în toate cauzele privind cereri referitoare la: emiterea, modificarea, revocarea sau pronunțarea nulității unor acte administrative; declararea unui acord încheiat în temeiul Codului de procedură administrativă ca fiind nul și neavenit; măsuri reparatorii pentru acțiunile nejustificate și omisiunile administrației; protecție împotriva executării silite abuzive; despăgubiri pentru daunele rezultate din acte, acțiuni și omisiuni ilegale ale autorităților administrative și ale funcționarilor; despăgubiri pentru daune rezultate în urma executării silite; constatarea nulității absolute sau relative ori revocarea hotărârilor judecătorești emise de instanțele administrative; stabilirea caracterului fals al actelor administrative prevăzute în Codul de procedură administrativă.

Orice persoană poate introduce o acțiune în justiție pentru stabilirea existenței sau a inexistenței unui drept administrativ sau a unui raport juridic, în cazul în care persoana respectivă are un interes în acest sens și nu există o altă măsură corectivă disponibilă.

Cauzele sunt instrumentate de instanța administrativă în circumscripția căreia se află sediul autorității care a emis actul administrativ contestat. În cazul în care sediul acesteia se află în străinătate, cauzele sunt înaintate Tribunalul Administrativ Municipal din Sofia.

Actele administrative prin care sunt aplicate în mod direct politici externe, de apărare și de securitate naționale nu fac obiectul controlului judiciar, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

Alte instanțe specializate

Instanțele militare, ca instanțe de prim grad de jurisdicție, soluționează cauzele penale privind infracțiunile presupuse ca fiind săvârșite în exercițiul funcțiunii, sau în legătură cu aceasta, de către generali, ofițeri, subofițeri și soldați din armata bulgară, de către personalul civil din cadrul Ministerului Apărării, de către personalul altor ministere și agenții din cadrul structurilor subordonate Ministerului Apărării, de către personalul Agenției Naționale pentru Securitate și al Serviciului Național de Informații. Pentru astfel de cauze, instanța de al doilea grad de jurisdicție este Curtea Militară de Apel. Codul de procedură penală prevede competența teritorială a instanțelor militare. Aceste instanțe au același statut precum instanțele districtuale.

Există o singură Curte Militară de Apel, care soluționează căile de atac și contestațiile introduse împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele militare din întreaga țară.

Curțile de Apel soluționează căile de atac și contestațiile cu privire la hotărâri pronunțate în primă instanță de instanțele districtuale, în circumscripțiile acestora.

Instanța penală specializată, care își are sediul la Sofia, este echivalentă cu o instanță districtuală. Competența sa este prevăzută de lege. Infracțiunile care intră în competența Instanței penale specializate – în special cele săvârșite de către sau pentru grupările de criminalitate organizată – sunt enumerate în mod exhaustiv la articolul 411а din Codul de procedură penală.

Curtea de apel penală specializată soluționează căile de atac și contestațiile introduse împotriva hotărârilor pronunțate de Instanța penală specializată.

Curtea Supremă de Casație este instanța judiciară supremă în materie civilă și penală. Competența sa acoperă întregul teritoriu al Republicii Bulgaria. Aceasta exercită controlul jurisdicțional suprem asupra punerii în aplicare a legilor în mod corespunzător și uniform de către toate instanțele. Curtea Supremă de Casație are sediul la Sofia.

Curtea Supremă Administrativă exercită controlul jurisdicțional suprem asupra punerii în aplicare a legilor în mod corespunzător și uniform de către toate instanțele administrative.

Curtea Supremă Administrativă soluționează plângerile și reclamațiile împotriva actelor Consiliului de Miniștri, ale prim-ministrului, ale vice-prim-ministrului, ale miniștrilor, ale conducătorilor altor instituții subordonate direct Consiliului de Miniștri, împotriva actelor Consiliului Judiciar Suprem, ale Băncii Naționale a Bulgariei, ale guvernatorilor districtuali și împotriva altor acte prevăzute de lege. Curtea se pronunță cu privire la contestarea legalității instrumentelor normative din legislația secundară; în calitate de instanță de casație, aceasta examinează acte judiciare, se pronunță în cauze administrative și examinează cererile de revocare a hotărârilor judecătorești definitive în cauze administrative.

Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Bulgariei

Curtea de Arbitraj soluționează litigii civile și litigiile care vizează eliminarea lacunelor din contracte sau adaptarea contractelor la circumstanțe noi, indiferent de faptul dacă una dintre părți sau ambele părți au sediul sau domiciliul în Republica Bulgaria.

Curtea Constituțională a Republicii Bulgaria

Curtea Constituțională bulgară este garantul ireversibilității proceselor democratice din Bulgaria, a căror realizare este principalul obiectiv al Constituției. Această instanță nu face parte din sistemul judiciar, ci este un organism independent a cărui autoritate derivă direct din Constituție și a cărei activitate este prevăzută într-o lege specială. Hotărârile curții privind, printre altele, apărarea drepturilor omului și a intereselor legale ale cetățenilor, separarea puterilor, caracterul inviolabil al proprietății private, libertatea de inițiativă în afaceri, independența presei, interzicerea cenzurii și conformitatea Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale cu Constituția s-au bucurat de un ecou public și internațional însemnat.

Baze de date juridice

Fiecare instanță din Bulgaria are un site internet care oferă informații privind structura și activitatea instanței, precum și informații privind cauzele pendinte sau finalizate.

Site-ul internet al Consiliului Judiciar Suprem oferă o listă detaliată a instanțelor din Bulgaria, împreună cu adresele și de site-urile internet ale acestora (disponibilă numai în limba bulgară).

Principalele site-uri internet ale instanțelor sunt menționate în continuare:

Baze de date legislative în format electronic

 1. Comerciale
 1. Gratuite
 1. Jurnalul Oficial Electronic (Elektronen Darzhaven Vestnik)

Alte site-uri utile cu informații juridice

Ultima actualizare: 29/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.