NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Sistemele naționale de justiție

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Sistemul judiciar din Republica Croația

Constituția Republicii Croația prevede organizarea autorităţii statului în Croația după principiul separării puterilor, astfel încât puterea legislativă este exercitată de parlamentul croat, puterea executivă îi revine Guvernului Republicii Croația, iar puterea judiciară este exercitată de instanțele judecătoreşti din Croația. În calitate de deţinătoare ale puterii judiciare, instanțele îşi exercită competenţele judecătoreşti în conformitate cu Constituția, cu actele cu putere de lege și normele administrative, precum și cu tratatele internaționale pe care Croația le-a semnat și le-a ratificat. Funcția judiciară este deținută de judecători numiți de Consiliul de Stat al Magistraturii. În exercitarea atribuţiilor judiciare care le revin, judecătorii trebuie să fie independenţi și autonomi și beneficiază de imunitate conform legii. Funcția judiciară are caracter permanent, un judecător nefiind autorizat să exercite nicio altă funcţie.

Organizarea sistemului judiciar din Croaţia

Ministerul Justiției din Republica Croația îndeplineşte următoarele sarcini:

 • sarcini de ordin judiciar şi de altă natură legate de:

legi în materie civilă, penală și comercială și aplicarea legilor administrative, structura, funcționarea și formarea profesională a judecătorilor, a procurorilor și a personalului din instanțe, organismele Ministerului Public responsabile cu procedurile privind delictele și autoritățile responsabile cu aplicarea sancțiunilor penale, sarcini administrative și de altă natură legate de activitatea notarilor și a procurorilor, onorariile pentru serviciile notariale şi taxele judiciare, asistența judiciară internațională și alte forme de asistență judiciară, aplicarea de sancțiuni penale, grațieri și eliberări condiționate, informatizarea, instituționalizarea și coordonarea sistemului de sprijinire a victimelor și a martorilor în cadrul sistemului judiciar, activitățile legate de acordarea de informații și de asistență victimelor și martorilor, aspectele referitoare la despăgubirea persoanelor arestate și condamnate în mod nejustificat şi pe nedrept, precum și sarcini administrative legate de compensațiile financiare acordate victimelor infracțiunilor,

 • supravegherea îndeplinirii sarcinilor administrative în cadrul sistemului judiciar, al Parchetului și al organismelor care desfăşoară proceduri de sancționare contravenţională,
 • sarcini de ordin administrativ şi de altă natură legate de:

dreptul de proprietate, chestiuni în materie de proprietate legate de expropriere şi alte restricții asupra proprietăţii, chestiuni în materie de proprietate legate de terenuri de construcție, agricole și forestiere, comasarea terenurilor, vânzarea și cumpărarea de terenuri și clădiri și acele activități agricole care nu țin de competența altor organisme ale administraţiei publice, proprietatea resortisanților străini, despăgubirea pentru proprietăţile confiscate în timpul regimului comunist iugoslav care nu țin de competența altor organisme ale administraţiei publice, precum și succesiunea bunurilor, drepturilor și obligaţiilor fostei RSFI;

 • sarcini administrative și profesionale legate de cooperarea Guvernului Republicii Croația cu tribunalele penale internaționale, reprezentarea Republicii Croația în fața Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, a Curții Internaționale de Justiție și a altor instanțe internaționale, cu excepția cazului în care se prevede altfel printr-o decizie specifică a guvernului croat și sarcini legate de protecția drepturilor omului și a drepturilor minorităților naționale;
 • sarcini legate de participarea Croației la lucrările organismelor Uniunii Europene în domeniile care intră în competenţa ministerului;
 • alte sarcini care intră în competenţa ministerului în temeiul unei legi speciale.

Academia Judiciară

Academia Judiciară este o instituţie publică independentă care asigură o formare profesională iniţială de calitate pentru stagiari în cadrul organismelor judiciare și pentru studenții înscriși la Școala de Stat pentru Funcționarii Judiciari, asigurând şi îmbunătățind permanent și învățarea pe tot parcursul vieții a funcționarilor judiciari și a consilierilor din cadrul organismelor judiciare.

Structură

 1. Școala de Stat pentru Funcționarii Judiciari
 2. Direcția pentru formarea profesională a stagiarilor, a consilierilor din cadrul organismelor judiciare și a funcţionarilor judiciari
  • Centre regionale în cadrul instanțelor regionale din Zagreb, Split, Osijek și Rijeka, Varaždin
  • Academia Judiciară este condusă de judecători, procurori, profesori universitari și alți experți

Academia Judiciară este implicată activ în cooperarea internațională și în proiectele Uniunii Europene, atât ca beneficiar, cât și ca un participant. Aceste proiecte urmăresc consolidarea instituțională a Academiei și dezvoltarea profesională a grupurilor sale țintă.

Legea privind Academia Judiciară

Instanțele judecătoreşti din Republica Croația

Legea privind instanţele judecătoreşti reglementează organizarea și competențele instanțelor.

În Republica Croația, puterea judiciară este exercitată de instanțele judecătorești ca organisme distincte ale autorităţii statului. Acestea își exercită puterea în mod autonom și independent în limita competențelor prevăzute de lege.

Instanțele protejează ordinea juridică din Croația, stabilită prin Constituție, legi și tratate internaționale, și asigură aplicarea uniformă a legii și egalitatea tuturor în fața legii.

Instanţele se pronunţă în cauzele privind drepturile și obligaţiile fundamentale ale omului, drepturile și obligaţiile Republicii Croația și ale administraţiilor locale și regionale autonome, precum și drepturile și obligațiile altor persoane juridice; stabilesc sancțiuni și alte măsuri împotriva autorilor de infracțiuni, delicte şi contravenţii prevăzute de lege și alte norme administrative; controlează legalitatea actelor cu caracter individual și general ale autorităților administrației publice; se pronunţă în litigii legate de relațiile personale ale cetățenilor, în cauze în materia dreptului muncii, comercială, a dreptului de proprietate și în materie civilă şi deliberează, de asemenea, în alte cauze prevăzute de lege.

Instanțele îşi exercită competenţele specifice în conformitate cu Constituția, cu legile şi tratatele internaționale, precum și cu alte norme juridice în vigoare.

Puterea judiciară în Republica Croaţia este exercitată de instanţe ordinare şi specializate şi de Curtea Supremă a Republicii Croaţia.

În categoria instanţelor ordinare intră instanţele municipale şi regionale.

În categoria instanţelor specializate se regăsesc instanţele comerciale şi administrative şi instanţele pentru delicte, precum şi Înalta Curte Comercială a Republicii Croaţia, Înalta Curte Administrativă a Republicii Croaţia şi Înalta Curte pentru Delicte a Republicii Croaţia.
Jurisdicţia teritorială a instanţelor municipale şi pentru delicte acoperă unul sau mai multe municipii, unul sau mai multe oraşe ori părţi ale unei zone urbane, iar cea a instanțelor regionale, comerciale şi administrative acoperă teritoriul unuia sau al mai multor cantoane.
Jurisdicţia Înaltei Curți Comerciale a Republicii Croaţia, a Înaltei Curţi Administrative a Republicii Croaţia, a Înaltei Curţi pentru Delicte a Republicii Croaţia şi a Curţii Supreme a Republicii Croaţia cuprinde întregul teritoriu al Republicii Croaţia.

Curtea Supremă a Republicii Croaţia este instanța cea mai înaltă în Croaţia.

Legea poate prevedea şi alte instanţe ordinare şi specializate cu competență într-un anumit sector tehnic sau juridic.

Curtea Supremă a Republicii Croația

Instanţe regionale (15)

Înalta Curte Comercială (1)

Înalta Curte Administrativă (1)

Înalta Curte pentru Delicte (1)

Instanțe municipale (67)

Instanțe comerciale (7)

Instanțe administrative (4)

Instanțe pentru delicte (61)

Trebuie reţinut faptul că o nouă rețea de instanțe municipale și comerciale, alcătuită din 24 de instanțe municipale şi opt instanțe comerciale, va fi înfiinţată la 1 aprilie 2015. La 1 iulie 2015, va fi înfiinţată o nouă rețea de 22 de instanțe pentru delicte. Acestea sunt reglementate de Legea (OG 128/14) privind instanţele judecătoreşti (competenţe şi sedii)
Informațiile furnizate aici sunt actuale și exacte, însă vor fi înlocuite de la 1 aprilie 2015 şi de la 1 iulie 2015.

Curtea Supremă a Republicii Croația își are sediul la Zagreb.

 1. Aceasta asigură aplicarea uniformă a legii  și egalitatea tuturor în aplicarea ei.
 2. Se pronunță cu privire la căile de atac ordinare atunci când acest lucru este prevăzut de o lege specifică.
 3. Se pronunță cu privire la căile de atac extraordinare împotriva hotărârilor definitive ale instanțelor din Croația.
 4. Soluționează conflictele de competență atunci când acest lucru este prevăzut de o lege specifică.
 5. Dezbate probleme curente din domeniul juridic legate de practica judiciară, analizează nevoia de dezvoltare profesională a judecătorilor, a consilierilor şi a stagiarilor din domeniul judiciar şi se implică în alte activităţi prevăzute de lege.

Curtea Supremă a Republicii Croația
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
tel: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
fax: +385 1 481 00 35
e-mail: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Legea privind instanţele judecătoreşti

Legea privind instanţele judecătoreşti (competenţe şi sedii)

Aceste legi sunt în prezent în vigoare.
Noua lege privind instanţele judecătoreşti (competenţe şi sedii) a fost adoptată şi publicată în Monitorul Oficial (NN) 128/14 şi întră în vigoare la 1 apriliehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_128_2430.html 2015 sau la 1 iulie 2015, înlocuind astfel legile existente.

Biroul pentru prevenirea corupției și a criminalității organizate

Biroul pentru prevenirea corupției și a criminalității organizate este un parchet special, competent pe întreg teritoriul Republicii Croaţia. Acesta exercită atribuţii specifice unui parchet în cazuri de corupție şi de criminalitate organizată.

Biroul pentru prevenirea corupției și a criminalității organizate
Gajeva 30a
10 000 Zagreb
tel: +385 4591 874
fax: + 385 1 4591 878
e-mail: tajnistvo@uskok.dorh.hr


Legea privind Biroul pentru prevenirea corupţiei și a criminalităţii organizate

Ultima actualizare: 20/07/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.