NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Sistemele naționale de justiție

Ţările de Jos

Această secțiune vă oferă informații privind instanțele judecătorești din Țările de Jos.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Organizarea justiției – sisteme judiciare

Administrarea instanțelor judecătorești

Consiliul pentru Sistemul Judiciar (Raad voor de rechtspraak) face parte din sistemul judiciar, dar nu administrează justiția în sine. Această instituție a preluat responsabilitatea pentru un anumit număr de sarcini de la Ministerul Justiției. Aceste sarcini sunt operaționale prin natura lor și includ alocarea de bugete, supravegherea gestionării financiare, politica de personal, TIC (tehnologiile informației și comunicațiilor) și imobiliare. Consiliul asistă instanțele în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor ce le revin în aceste domenii. De asemenea, a fost atribuită și sarcina de promovare a calității sistemului judiciar și de consiliere privind noua legislație, care are implicații pentru modul în care justiția este administrată. De asemenea, Consiliul acționează în calitate de purtător de cuvânt al sistemului judiciar în dezbateri politice și publice.

Sarcinile Consiliului se referă la chestiunile operaționale (în cel mai larg sens al termenului), la chestiunile bugetare și la aspectele calitative ale administrării justiției.

Consiliul joacă un rol esențial în sensul pregătirii, implementării și responsabilității legate de bugetul sistemului judiciar. Sistemul bugetar se bazează pe un sistem de măsurare a volumului de muncă menținut de Consiliu. Consiliul încurajează și supraveghează dezvoltarea procedurilor operaționale în activitatea cotidiană a instanțelor. Sarcinile specifice în cauză sunt politica de personal, domeniul imobiliar, TIC și afacerile externe. Consiliul deține o serie de puteri legale oficiale, care îi permit să îndeplinească aceste sarcini. De exemplu, acesta este autorizat să emită instrucțiuni generale obligatorii în privința politicii operaționale, chiar dacă preferă să exercite această putere cât mai puțin posibil.

Consiliul este responsabil cu recrutarea, selectarea și formarea funcționarilor judiciari și ai instanțelor. Acesta își îndeplinește sarcinile în aceste domenii în cooperare strânsă cu consiliile instanțelor. Consiliul are un rol decizional semnificativ în numirea membrilor consiliilor instanțelor.

Sarcina Consiliului în privința calității sistemului judiciar implică promovarea aplicării uniforme a legii și îmbunătățirea calității sistemului judiciar. În ceea ce privește suprapunerea conținutului hotărârilor judecătorești, Consiliul nu are puteri obligatorii în acest domeniu.

De asemenea, Consiliul are o sarcină consultativă generală. Acesta consiliază guvernul privind legile noi care au implicații pentru sistemul judiciar. Acest proces se derulează prin consultarea constantă a membrilor consiliilor instanțelor.

Chiar și în cazul în care Consiliul dispune de puteri oficiale, relația dintre Consiliu și instanțe nu trebuie să fie considerată ca fiind ierarhică. Consiliul are drept scop principal sprijinirea instanțelor în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Pentru a se asigura că diferitele sarcini sunt îndeplinite corespunzător, Consiliul se consultă în mod regulat cu președinții instanțelor, cu directorii de operațiuni, cu directorii secțiilor și cu Consiliul Reprezentanților (un organ consultativ alcătuit din reprezentanții instanțelor).

Tipuri de instanțe judecătorești– scurtă descriere

Instanțe regionale

Țările de Jos sunt împărțite în 11 regiuni, fiecare cu propria sa instanță judecătorească. Fiecare astfel de instanță are o serie este formată din mai multe instanțe subregionale (kantonlocaties). Instanța regională este alcătuită din maximum cinci secții. Acestea includ întotdeauna secția administrativă, secția civilă, secția penală și secția sub-regională. Cauzele în materie de dreptul familiei și cauzele care implică minori sunt instrumentate în mod frecvent într-o secție separată, astfel cum se întâmplă uneori în cazul aplicării legislației privind străinii. Consiliul administrativ al instanței are libertatea de a decide asupra acestor aspecte.

Secții

Secția subregională

Pentru cetățenii obișnuiți, judecarea cauzelor în secțiile subregionale este o procedură relativ simplă. Acest lucru înseamnă că au dreptul să se apere singuri și nu au nevoie de un avocat pentru a-i reprezenta în instanță. În materie civilă, judecătorul din cadrul instanței subregionale se ocupă de toate cauzele legate de chirii, vânzări-cumpărări și conflicte de muncă, precum și de toate litigiile care implică sume de până la 25 000 EUR.

În dreptul penal, judecătorul din cadrul instanței subregionale tratează numai infracțiunile minore. Adeseori, acestea sunt cazurile pentru care poliția sau procurorul a propus o înțelegere. În cazul în care inculpatul refuză să accepte o asemenea propunere, cauza este prezentată judecătorului subregional. Judecătorul respectiv, de regulă, pronunță o hotărâre judecătorească orală imediat după încheierea audierii.

Dreptul penal

Judecătorii din cadrul secțiilor penale tratează toate cauzele penale care nu sunt aduse în fața unui judecător subregional. Cauzele respective pot fi audiate de complete alcătuite dintr-un singur judecător sau de complete integrale alcătuite din trei judecători. Completele integrale tratează cauze mai complexe și toate cauzele în care procurorul solicită o pedeapsă cu închisoarea mai mare de un an.

Dreptul civil / dreptul familiei

Secția civilă tratează de asemenea cauzele care nu sunt alocate în mod specific judecătorului subregional. Majoritatea acestora sunt judecate de un singur judecător, dar, și în acest caz, sunt complete integrale alcătuite din trei judecători care tratează cauze mult mai complexe. Anumite instanțe regionale au o secție specială pentru cauzele care implică dreptul familiei și cele care privesc minori, atunci când numărul unor astfel de cazuri este considerabil.

Dreptul administrativ

Cu numai câteva excepții, litigiile administrative sunt judecate de instanțele regionale; în multe cazuri, audierea în cadrul secției administrative este precedată de o procedură de opoziție sub auspiciile autorităților/un recurs administrativ pe lângă autoritățile administrative. Este o procedură obișnuită ca aceste cauze să fie judecate de un complet alcătuit dintr-un singur judecător, dar, și în acest caz, instanța regională poate decide numirea a trei judecători pentru o cauză care este complexă sau care implică chestiuni fundamentale. Dacă respectiva instanță regională nu are o secție separată pentru tratarea cauzelor ce intră sub incidența legislației privind cetățenii străini, acestea sunt tratate de secția administrativă sau de un departament al acesteia. În cauzele legate de funcționari publici și chestiuni legate de asigurări sociale, recursul poate fi introdus pe lângă o instanță speciale de apel – Tribunalul Central de Apel (Centrale Raad van Beroep)– iar în majoritatea celorlalte cazuri, pe lângă Secția Jurisdicțională Administrativă a Consiliului de Stat.

Curți de Apel

Cele 11 regiuni sunt împărțite în patru zone de competență teritorială a Curții de Apel: Haga, Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden și 's-Hertogenbosch. În ceea ce privește dreptul penal și dreptul civil, judecătorii Curții de Apel tratează numai cauzele în care s-a înaintat recurs împotriva unei hotărâri judecătorești pronunțate de o instanță regională. Curtea de Apel reanalizează faptele cauzei și emite propriile concluzii. În majoritatea cazurilor, există posibilitatea de a contesta hotărârea Curții de Apel prin recurs în anulare înaintat Curții Supreme a Țărilor de Jos. Pe lângă cauzele penale și civile, Curtea de Apel se mai ocupă și de recursurile formulate în materie fiscală, în calitate de instanță administrativă.

Tribunale speciale

Tribunalul Central de Apel (Centrale Raad van Beroep) este o instanță de apel care activează în principal în domeniile juridice legate de securitatea socială și de funcția publică. În aceste domenii, tribunalul respectiv reprezintă autoritatea judiciară supremă. Sediul său este la Utrecht.

Tribunalul de Apel în Materie Comercială și Industrială (College van Beroep voor het bedrijfsleven) este o instanță administrativă, care pronunță hotărâri privind litigiile din domeniul dreptului administrativ care comportă aspecte social-economice. Mai mult, această instanță de apel pronunță hotărâri și în privința recursurilor referitoare la legi specifice, precum Legea Concurenței și Legea Telecomunicațiilor. Sediul Tribunalului este la Haga.

Curtea Supremă

Curtea Supremă din Țările de Jos, cu sediul la Haga, analizează dacă instanțele inferioare aplică legea în mod corespunzător atunci când se pronunță într-o anumită cauză. În această fază, faptele unei cauze, astfel cum au fost stabilite de instanța inferioară, nu mai pot fi supuse dezbaterii. Drept urmare, recursul în anulare îndeplinește o funcție importantă în promovarea caracterului unitar al legislației.

Baza de date juridice

Informații pot fi găsite pe site-ul web dedicat sistemului judiciar din Țările de Jos.

Jurisprudența poate fi găsită într-o bază de date juridică.

Este accesul la aceste baze de date gratuit?

Da, accesul este gratuit.

Link-uri

Sistemul judiciar olandez și Curtea Supremă din Țările de Jos

Ultima actualizare: 07/03/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.