Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Rakúsko

V tejto časti portálu sa uvádza prehľad informácií o súdoch v Rakúsku.

Autor obsahu
Rakúsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Organizácia súdnictva – justičný systém

Popri zákonodarnej a výkonnej moci sa súdnictvo považuje za tretí pilier právneho štátu. Spolková ústava určuje, že všeobecné súdnictvo je odvodené od spolkovej úrovne. Justičný systém je na všetkých stupňoch oddelený od výkonnej moci. Pre určitú časť justičnej správy, ktorú vykonávajú nezávislé senáty, existujú osobitné pravidlá.

Rakúsky justičný systém tvoria – okrem spolkového ministerstva spravodlivosti – všeobecné súdy, prokuratúry, väzenské zariadenia (ústavy na výkon trestu odňatia slobody a väznice na súdoch) a probačné služby, ktoré z veľkej časti vykonávajú súkromné subjekty:

  1. Všeobecné súdy sú štátne inštitúcie, ktoré v rámci úradného konania rozhodujú o občianskoprávnych nárokoch a trestnoprávnych obvineniach. Sú zriadené zo zákona a obsadzujú ich nezávislí a nestranní sudcovia, ktorí nemôžu byť odvolaní z funkcie ani preložení a sú viazaní len právnym poriadkom.
  2. Prokuratúry sú osobitné orgány nezávislé od súdov. Zabezpečujú najmä ochranu verejných záujmov pri výkone trestného súdnictva tým, že vedú predbežné vyšetrovanie, podávajú obžaloby a uskutočňujú trestné stíhanie. Prokurátori sú orgánmi všeobecného súdnictva.
  3. Väzenské zariadenia sú zodpovedné za výkon trestov odňatia slobody a iných opatrení.
  4. Zariadenia probačných služieb takisto tvoria súčasť justičného systému. Sú určené osobám podmienečne odsúdeným alebo prepusteným na slobodu. Týmito úlohami boli vo veľkej miere poverené súkromné subjekty, ktoré sú však pod dohľadom spolkového ministerstva spravodlivosti.

Najvyššie postavenie v justičnej správe má spolkový minister (resp. spolková ministerka) spravodlivosti; vedie spolkové ministerstvo spravodlivosti, ktoré je jedným z najvyšších výkonných orgánov spolkového štátu. Spolkový minister je členom spolkovej vlády a jeho úlohou je politická koordinácia a riadenie rezortu, ako aj dohľad na najvyššej úrovni nad všetkými príslušnými útvarmi.

Okrem všeobecných súdov existuje v Rakúsku jeden Ústavný súd a jeden Najvyšší správny súd a od 1. januára 2014 aj správne súdy. Na spolkovej úrovni je vytvorený Spolkový správny súd a Spolkový finančný súd, ktoré majú svoje sídlo vo Viedni a miestne pobočky aj v ďalších mestách. Okrem toho každá krajina vytvorila osobitný správny súd. Tieto súdy nie sú súčasťou ministerstva spravodlivosti v Rakúsku.

Stupne všeobecných súdov

  • Okresné súdy
  • Krajinské súdy (známe aj ako súdy prvého stupňa)
  • Vyššie krajinské súdy (známe aj ako súdy druhého stupňa)
  • Najvyšší súd

Právne databázy

Všeobecné informácie o právnom systéme v Rakúsku sú uvedené na portáli rakúskej justície.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup na portál rakúskej justície je bezplatný.

Posledná aktualizácia: 29/08/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.