Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Súdny systém v Chorvátskej republike

V ústave Chorvátskej republiky sa stanovuje, že verejná moc je v Chorvátsku organizovaná podľa zásady oddelenia právomocí, pričom legislatívnu moc má Chorvátsky parlament, výkonnú moc vláda Chorvátskej republiky a súdnu moc súdy Chorvátska. Súdy ako vykonávatelia súdnej moci vykonávajú spravodlivosť v súlade s ústavou, so zákonmi a s právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktoré Chorvátsko podpísalo a ratifikovalo. Súdna funkcia je zverená sudcom menovaným Štátnou súdnou radou. Pri vykonávaní súdnych povinností musia byť sudcovia nezávislí a autonómni a  v súlade so zákonom majú imunitu. Funkcia sudcu je trvalá a sudca nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu.

Organizácia súdneho systému v Chorvátsku

Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky vykonáva:

 • právne a iné činnosti súvisiace:

s občianskym, trestným a obchodným právom a so správou správneho súdnictva, so štruktúrou, s fungovaním a odbornou prípravou sudcov, prokurátorov a pracovníkov súdov, orgánmi prokuratúry zaoberajúcimi sa priestupkovými konaniami a orgánmi zaoberajúcimi sa výkonom trestných sankcií, správnymi a inými úlohami týkajúcimi sa práce notárov a prokurátorov, so súdnymi a notárskymi poplatkami, s medzinárodnou právnou pomocou a inými formami právnej pomoci, výkonom trestných sankcií, udelením milosti a podmienečným prepustením, digitalizáciou, inštitucionalizáciou a koordináciou systému na podporu obetí a svedkov v rámci súdnictva, činnosťami týkajúcimi sa poskytovania informácií obetiam a svedkom a ich podpory, so záležitosťami týkajúcimi sa platenia náhrad neoprávnene uväzneným a nespravodlivo usvedčeným osobám a správnymi úlohami týkajúcimi sa finančnej náhrady pre obete trestných činov,

 • dohľad nad výkonom správy v rámci súdneho systému, prokuratúry a orgánov vykonávajúcich priestupkové konania,
 • správne a iné úlohy súvisiace s:

právom vlastníctva, majetkovými vecami týkajúcimi sa vyvlastnenia a iných obmedzení vlastníctva, majetkovými vecami týkajúcimi sa výstavby, poľnohospodárskej a lesnej pôdy, sceľovania pozemkov, predaja a nákupu pozemkov a budov a poľnohospodárskych činností, ktoré nepatria do právomoci iných vládnych orgánov, majetkom zahraničných štátnych príslušníkov, náhradou za majetok skonfiškovaný počas vlády komunistov v Juhoslávii, ktorá nepatrí do právomoci iných vládnych orgánov, a následníctvom týkajúcim sa majetku, práv a záväzkov bývalej Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie,

 • správne a odborné činnosti súvisiace so spoluprácou vlády Chorvátskej republiky s medzinárodnými trestnými súdmi, zastúpením Chorvátskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, Medzinárodným súdnym dvorom a inými medzinárodnými súdmi, pokiaľ sa v osobitnom rozhodnutí chorvátskej vlády neuvádza inak, a činnosti súvisiace s ochranou ľudských práv a práv národnostných menšín,
 • činnosti súvisiace s účasťou Chorvátska na práci orgánov Európskej únie v oblastiach patriacich do právomoci ministerstva,
 • iné činnosti v právomoci ministerstva podľa osobitného zákona.

Justičná akadémia

Justičná akadémia je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá poskytuje kvalitnú počiatočnú odbornú prípravu začínajúcich sudcov v súdnych orgánoch a študentov v Štátnej škole pre súdnych úradníkov a organizuje a neustále zlepšuje celoživotné vzdelávanie súdnych úradníkov a poradcov v súdnych orgánoch.

Štruktúra

 1. Štátna škola pre súdnych úradníkov
 2. Riaditeľstvo pre odbornú prípravu začínajúcich sudcov, poradcov v súdnych orgánoch a súdnych úradníkov
  • regionálne centrá na okresných súdoch v Záhrebe, Splite, Rijeke, Osijeku a vo Varaždine,
  • súdnu akadémiu riadia sudcovia, prokurátori, vysokoškolskí profesori a iní odborníci.

Justičná akadémia sa aktívne zapája do medzinárodnej spolupráce a zúčastňuje sa na projektoch Európskej únie ako príjemca i účastník. Tieto projekty sú zamerané na inštitucionálnu podporu akadémie a odborný rozvoj jej cieľových skupín.

Zákon o justičnej akadémii

Súdy v Chorvátskej republike

V zákone o súdoch sa upravuje organizácia, úlohy a právomoci súdov.

V Chorvátskej republike súdnu moc vykonávajú súdy ako samostatné orgány štátnej moci. Svoju moc vykonávajú autonómne a nezávisle v rámci rozsahu a právomocí predpísaných v zákone.

Súdy ochraňujú právny poriadok Chorvátska stanovený v ústave, zákonoch a medzinárodných zmluvách a zabezpečujú jednotné uplatňovanie zákona a rovnosť všetkých pred zákonom.

Súdy rozhodujú vo veciach týkajúcich sa základných ľudských práv a povinností, práv a povinností Chorvátskej republiky a miestnych a regionálnych samospráv a práv a povinností iných právnických osôb, ukladajú sankcie a iné opatrenia proti páchateľom trestných činov, priestupkov a prečinov stanovených v zákonoch a iných predpisoch, skúmajú zákonnosť všeobecných a individuálnych aktov orgánov verejnej správy, rozhodujú v sporoch týkajúcich sa osobných vzťahov medzi občanmi a pracovnoprávnych, obchodných, majetkových a iných občianskoprávnych vecí a rozhodujú o iných právnych veciach stanovených v zákone.

Súdy vykonávajú spravodlivosť v súlade s ústavou, so zákonmi, s medzinárodnými zmluvami a inými platnými zdrojmi práva.

Súdnu moc v Chorvátskej republike vykonávajú všeobecnéšpecializované súdyNajvyšší súd Chorvátskej republiky.

Všeobecné súdy sú mestské súdy a okresné súdy.

Špecializované súdy sú obchodné súdy, správne súdy, priestupkové súdy, Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky, Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky a Najvyšší priestupkový súd Chorvátskej republiky.
Mestské a priestupkové súdy sú zriadené pre územie jednej alebo viacerých obcí, jedného alebo viacerých miest alebo mestských častí , a okresné, obchodné a správne súdy sú zriadené pre územie jedného alebo viacerých okresov.
Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky, Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky, Najvyšší priestupkový súd Chorvátskej republiky a Najvyšší súd Chorvátskej republiky sú zriadené pre územie Chorvátskej republiky.

Najvyšší súd Chorvátskej republiky je najvyšší súd v Chorvátsku.

Zákonom sa môžu zriadiť ďalšie všeobecné alebo špecializované súdy podľa konkrétnej vecnej príslušnosti alebo právnej oblasti.

Najvyšší súd Chorvátskej republiky

Okresné súdy (15)

Najvyšší obchodný súd (1)

Najvyšší správny súd (1)

Najvyšší priestupkový súd (1)

Obecné súdy (67)

Obchodné súdy (7)

Správne súdy (4)

Priestupkové súdy (61)

Upozorňujeme, že 1. apríla 2015 vznikne nová sieť mestských a obchodných súdov zložená z 24 mestských súdov a ôsmich obchodných súdov. K 1. júlu 2015 vznikne nová sieť 22 priestupkových súdov. Tieto súdy sa riadia zákonom o súdoch (oblastiach a sídlach) (OG 128/14).
Tu uvedené informácie sú momentálne aktuálne a presné, ale po 1. apríli 2015 a 1. júli 2015 sa zmenia.

Najvyšší súd Chorvátskej republiky má sídlo v Záhrebe.

 1. Zabezpečuje jednotné uplatňovanie zákona a rovnosť všetkých pri jeho uplatňovaní.
 2. Rozhoduje o riadnych opravných prostriedkoch, keď to je stanovené osobitným zákonom.
 3. Rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti konečným rozhodnutiam súdov v Chorvátsku.
 4. Rozhoduje o sporoch o právomoc, keď to je stanovené osobitným zákonom.
 5. Skúma aktuálne právne otázky týkajúce sa súdnej praxe, analyzuje potreby odborného vzdelávania sudcov, poradcov a začínajúcich sudcov a zapája sa do iných činností stanovených v zákone.

Vrhovni sud Republike Hrvatske (Najvyšší súd Chorvátskej republiky)
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Záhreb
tel.: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
fax: +385 1 481 00 35
e-mail: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Zákon o súdoch

Zákon o súdoch (oblastiach a sídlach)

Tieto zákony sú v súčasnosti účinné.
Nový zákon o súdoch (oblastiach a sídlach) bol prijatý a uverejnený v úradnom vestníku (NN) 128/14 a nadobudne účinnosť 1. apríla 2015, respektíve 1. júla 2015, a nahradia sa ním platné právne predpisy.

Úrad pre predchádzanie korupcii a organizovanej trestnej činnosti

Úrad pre predchádzanie korupcii a organizovanej trestnej činnosti je osobitná prokuratúra zriadená pre celé územie Chorvátskej republiky, ktorá vykonáva činnosti prokuratúry vo veciach týkajúcich sa korupcie a organizovanej trestnej činnosti.

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Úrad pre predchádzanie korupcii a organizovanej trestnej činnosti)
Gajeva 30a
10 000 Záhreb
tel.: +385 4591 874
fax: + 385 1 4591 878
e-mail: tajnistvo@uskok.dorh.hr


Zákon o Úrade pre predchádzanie korupcii a organizovanej trestnej činnosti

Posledná aktualizácia: 20/07/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.