Vnútroštátne justičné systémy

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Organizácia súdnictva – systémy súdnictva

Správa súdov

Cyprus bol britskou kolóniou do roku 1960 a zavedené právne systémy sú založené takmer úplne na anglickom právnom systéme a právne predpisy sa vydávali na základe zásad obyčajového práva a spravodlivosti (common law and equity).

Právny systém platný od zriadenia Cyperskej republiky si udržiava vplyv anglického právneho systému. Súdy Cyperskej republiky uplatňujú tieto právne predpisy:

 • Ústava Cyperskej republiky (Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας)
 • právne predpisy zachované na základe článku 188 ústavy
 • zásady obyčajového práva a zásady spravodlivosti
 • zákony vydané Snemovňou reprezentantov (Βουλή των Αντιπροσώπων).

Po pristúpení Cyperskej republiky k Európskej únii v roku 2004 sa v súlade so zásadou nadradenosti európskeho práva Ústava Cyperskej republiky zmenila a doplnila.

Druhy súdov – krátky opis

Na Cypre sa nachádzajú súdy v dvoch stupňoch: najvyšší súd (Ανώτατο Δικαστήριο) (druhý stupeň) a viaceré súdy prvého stupňa uvedené nižšie:

 • NAJVYŠŠÍ SÚD (ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)
 • OKRESNÉ SÚDY (ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
 • POROTNÉ SÚDY (ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΑ)
 • RODINNÉ SÚDY (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
 • SÚD PRE VECI TÝKAJÚCE SA REGULÁCIE NÁJMOV (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ)
 • SÚD PRE PRACOVNOPRÁVNE SPORY (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)
 • VOJENSKÝ SÚD (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)

Právne databázy

Oficiálna právna databáza zatiaľ nie je dostupná. Existuje niekoľko súkromných právnych databáz, niektoré z nich poskytujú služby na objednávku a niektoré poskytujú bezplatný prístup.

Obsahujú informácie o rozsudkoch súdov a primárne právne predpisy.

Súvisiace odkazy

Najvyšší súd Cypru (Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου)

Posledná aktualizácia: 11/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.