Vnútroštátne justičné systémy

Česko

Autor obsahu
Česko

Organizácia súdnictva/justičné systémy

Súdny systém Českej republiky tvorí Ústavný súd Českej republiky a sústava tzv. všeobecných súdov.

Sústavu všeobecných súdov tvorí Najvyšší súd, Najvyšší správny súd, vrchné súdy, krajské súdy a okresné súdy.

Správa súdov

Ústredným orgánom štátnej správy súdov je Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky.

Ministerstvo spravodlivosti vykonáva štátnu správu vrchných, krajských a okresných súdov v rozsahu stanovenom zákonom č. 6/2002 Zb. o súdoch a sudcoch, buď priamo alebo prostredníctvom predsedov týchto súdov, štátnu správu okresných súdov môže vykonávať aj prostredníctvom predsedov krajských súdov.

Niektoré úkony ústrednej štátnej správy vykonáva predseda Najvyššieho súdu Českej republiky (príp. jeho podpredseda) a predseda Najvyššieho správneho súdu Českej republiky (príp. jeho podpredseda).

Orgány štátnej správy súdov vykonávajú štátnu správu súdov s prihliadnutím na vyjadrenie príslušných sudcovských rád, ktoré sú zriadené na Najvyššom súde Českej republiky, na Najvyššom správnom súde Českej republiky, na vrchných súdoch, krajských súdoch a na väčších okresných súdoch.

Niektoré správne činnosti vykonáva riaditeľ správy súdov, ktorý je podriadený predsedovi súdu.

Druhy súdov – krátky opis

Sústavu všeobecných súdov tvoria štyri organizačné články:

  • okresné súdy; im na roveň sú postavené obvodné súdy v hlavnom meste Prahe a Mestský súd v Brne,
  • krajské súdy v Brne, Českých Budějoviciach, Hradci Králové, Ostrave, Plzni, Prahe, Ústí nad Labem a Mestský súd v Prahe,
  • vrchné súdy v Prahe a Olomouci,
  • Najvyšší súd v Brne a Najvyšší správny súd v Brne.

Sústavu zvláštnych súdov tvorí jedine Ústavný súd Českej republiky.

Hierarchia súdov

Česká republika má dvojinštančný systém, ktorý je určujúci pre hierarchické usporiadanie v rámci opravného systému. Z tohto hľadiska je hierarchický pomer medzi súdmi čo do stupňa súdnej sústavy, na ktorom sa príslušný článok súdnej sústavy nachádza, trojstupňový.

Bližšie informácie sú uvedené v oddiele, ktorý sa zaoberá všeobecným súdnictvom v Českej republike.

Podľa zákona č. 6/2002 Zb. o súdoch a sudcoch:

Okresné súdy

a) rozhodujú ako súdy prvého stupňa, pokiaľ zákony o konaní pred súdmi nestanovujú inak,

b) rozhodujú v ďalších zákonom stanovených prípadoch.

Krajské súdy

a) rozhodujú v prípadoch stanovených zákonmi o konaní pred súdmi ako súdy druhého stupňa vo veciach, v ktorých rozhodovali na prvom stupni okresné súdy patriace do ich obvodu,

b) rozhodujú v prípadoch stanovených zákonmi o konaní pred súdmi ako súdy prvého stupňa,

c) rozhodujú vo veciach správneho súdnictva v prípadoch stanovených zákonom,

b) rozhodujú v ďalších zákonom stanovených prípadoch.

Vrchné súdy

a) rozhodujú v prípadoch stanovených zákonmi o konaní pred súdmi ako súdy druhého stupňa vo veciach, v ktorých rozhodovali na prvom stupni krajské súdy patriace do ich obvodu,

b) rozhodujú v ďalších zákonom stanovených prípadoch.

Najvyšší súd Českej republiky

Najvyšší súd ako vrcholný súdny orgán vo veciach patriacich do právomoci súdov v občianskom súdnom konaní a v trestnom konaní zaisťuje jednotu a zákonnosť rozhodovania tým, že

a) rozhoduje o mimoriadnych prostriedkoch nápravy v prípadoch stanovených zákonmi o konaní pred súdmi,

b) rozhoduje v iných prípadoch stanovených osobitným právnym predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, s ktorou vyslovil súhlas parlament, ktorou je Česká republika viazaná a ktorá bola vyhlásená.

Najvyšší súd ďalej rozhoduje

b) o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutí súdov cudzích krajín, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluvy, s ktorou vyslovil súhlas parlament, ktorou je Česká republika viazaná a ktorá bola vyhlásená,

b) v ďalších prípadoch stanovených osobitným právnym predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, s ktorou vyslovil súhlas parlament, ktorou je Česká republika viazaná a ktorá bola vyhlásená.

Najvyšší súd sleduje a vyhodnocuje právoplatné rozhodnutia súdov v občianskom súdnom konaní a v trestnom konaní a na ich základe v záujme jednotného rozhodovania súdov zaujíma stanoviská k rozhodovacej činnosti súdov vo veciach určitého druhu.

Podľa zákona č. 150/2002 Zb. – súdny správny poriadok:

Najvyšší správny súd Českej republiky

Najvyšší správny súd ako vrcholný súdny orgán vo veciach patriacich do právomoci súdov v správnom súdnictve zaisťuje jednotu a zákonnosť rozhodovania tým, že rozhoduje o kasačných sťažnostiach v prípadoch stanovených týmto zákonom, a ďalej rozhoduje v ďalších prípadoch stanovených týmto alebo osobitným zákonom.

Najvyšší správny súd sleduje a vyhodnocuje právoplatné rozhodnutia súdov v správnom súdnictve a na ich základe v záujme jednotného rozhodovania súdov zaujíma stanoviská k rozhodovacej činnosti súdov vo veciach určitého druhu.

V záujme zákonného a jednotného rozhodovania správnych orgánov sa Najvyšší správny súd v prípadoch a postupom podľa tohto zákona môže pri svojej rozhodovacej činnosti uzniesť na zásadnom uznesení.

Právna databáza

Portál súdnictva

Portál verejnej správy

Je prístup do databázy bezplatný?

Obidva internetové portály sú prístupné bezplatne.

Stručný opis obsahu

Internetový portál Justice obsahuje informácie o ministerstve spravodlivosti, jednotlivých súdoch, štátnom zastupiteľstve, ako aj ich kontaktné údaje.

Na úradnom portáli vlády sú k dispozícii právne predpisy Českej republiky vyhlásené v Zbierke zákonov.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.