Vnútroštátne justičné systémy

Dánsko

V tejto časti sa uvádza prehľad súdneho systému v Dánsku.

Autor obsahu
Dánsko

Organizácia súdnictva – systémy súdnictva

Dánsky systém súdnictva tvorí:

  • najvyšší súd
  • dva vrchné súdy (High Courts)
  • námorný a obchodný súd
  • pozemkový súd
  • 24 okresných súdov
  • súdy Faerských ostrovov a Grónska
  • Rada pre povolenie odvolaní
  • Špeciálny súd pre disciplinárne konanie a revíziu
  • dánska rada pre menovanie sudcov
  • dánska správa súdov

Správa súdov

Súdy spravuje dánska správa súdov. Bola zriadená ako nezávislá inštitúcia 1. júla 1999. Tento orgán zabezpečuje riadnu a primeranú správu finančných prostriedkov, zamestnancov, budov a IT súdov a Rady pre povolenie odvolaní.

Dánsku správu súdov riadi rada guvernérov riaditeľ. Dánska správa súdov patrí pod ministerstvo spravodlivosti, ale minister nemá žiadne právomoci na vydávanie pokynov a nemôže meniť rozhodnutia dánskej správy súdov.

Rada guvernérov je najvyšší výkonný orgán a všeobecne zodpovedný za činnosť dánskej správy súdov. Riaditeľ, ktorého rada guvernérov menuje a odvoláva, je zodpovedný za každodennú riadiacu činnosť. Riaditeľ nemusí mať právnické vzdelanie.

Zákon o dánskej správe súdov stanovuje zloženie rady guvernérov dánskej správy súdov. Rada guvernérov má 11 členov, ôsmi sú zástupcami súdov, jeden je právny zástupca a dvaja majú osobitné znalosti manažérskeho a sociálneho prostredia.

Právne databázy

V prípade záujmu o ďalšie informácie priebežne nahliadnite do aktualizovaného prehľadu a opisu dánskeho systému súdnictva.

Súvisiace odkazy

Agentúra pre občianske veci

Posledná aktualizácia: 04/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.