Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Estónsko

V tejto časti nájdete prehľad sústavy súdov v Estónsku.

Autor obsahu
Estónsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Organizácia súdnictva – súdny systém

Podľa estónskej ústavy patrí súdna moc výhradne nezávislým súdom. Súdy musia vykonávať spravodlivosť v súlade s Ústavou a ďalšími právnymi aktmi. Podľa Ústavy má estónsky súdny systém výlučnú právomoc na výkon spravodlivosti. Súdna moc je pri výkone svojich povinností oddelená od výkonnej aj zákonodarnej moci.

Estónsky súdny systém pozostáva z troch stupňov: Miestne súdy (maakohtud) a správne súdy (halduskohtud) sú prvostupňovými súdmi. V Estónsku sú štyri miestne súdy (Harju, Viru, Tartu a Pärnu) a 2 správne súdy (Tallin a Tartu). Miestne a správne súdy sa členia na viacero súdnych pracovísk.

Oblastné súdy sú druhostupňovými súdmi, ktoré rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam prvostupňových súdov. Pokiaľ ide o druhostupňové oblastné súdy, sú dva (Tallin a Tartu).

Najvyšší súd je vrcholným článkom sústavy súdov, ktorý rozhoduje o kasačných opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam druhostupňových súdov. V estónskom súdnom systéme neexistuje samostatný ústavný súd. Úlohy súdu zodpovedného za preskúmanie ústavnosti vykonáva Najvyšší súd (Riigikohus).

Správa súdnictva

Správu prvostupňových a druhostupňových súdov má na starosti ministerstvo spravodlivosti a Rada pre správu súdov. Rada pre správu súdov je poradným orgánom vytvoreným na správu sústavy súdov a jej činnosť riadi predseda Najvyššieho súdu. Súdy prvého a druhého stupňa sú financované z verejných zdrojov (z rozpočtu ministerstva spravodlivosti). Najvyšší súd sám zodpovedá za svoju správu a disponuje vlastným rozpočtom.

Rada pre správu súdov sa skladá z:

 • predsedu Najvyššieho súdu (je zároveň predsedom Rady),
 • piatich sudcov vymenovaných na tri roky všetkými sudcami zasadajúcimi v pléne (en banc),
 • dvoch členov Estónskeho parlamentu,
 • advokáta menovaného radou Advokátskej komory,
 • generálneho prokurátora alebo ním vymenovaného prokurátora,
 • justičného kancelára alebo ním vymenovaného zástupcu,
 • ministra spravodlivosti alebo ním vymenovaného zástupcu, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutiach Rady, na ktorých má právo vystúpiť.

Minister spravodlivosti môže zvolať zasadnutie, ale nemá hlasovacie právo.

Rada vydáva súhlas k:

 • určeniu územnej príslušnosti a štruktúry súdov, presnej lokalizácii súdov a súdnych pracovísk, počtu sudcov trvalo zastávajúcich úrad na súdoch a na súdnych pracoviskách a k počtu prísediacich sudcov,
 • menovaniu predsedov súdov a ich predčasnému odvolaniu,
 • určeniu interných predpisov súdov,
 • určeniu počtu kandidátov na úrad sudcu,
 • určeniu ďalších odmien pre vedúcich súdnych pracovísk,
 • stanoveniu postupov na spracovanie a poskytovanie údajov z registra súdneho informačného systému,
 • stanoveniu výšky odmien a spôsobu ich vyplácania v prípade laických sudcov.

Rada musí:

 • poskytnúť predbežné stanovisko k zásadám použitým pri zostavovaní a zmenách ročného rozpočtu súdov,
 • poskytnúť stanovisko ku kandidátom na voľné miesta sudcov Najvyššieho súdu,
 • poskytnúť stanovisko k odvolaniu sudcu,
 • v predstihu prerokovať správu, ktorú predseda Najvyššieho súdu predloží Parlamentu a ktorá sa venuje správe súdov, výkonu spravodlivosti a jednotnému uplatňovaniu práva,
 • prerokovať iné otázky na základe návrhu predsedu Najvyššieho súdu alebo ministra spravodlivosti.

Hierarchia súdov

Estónsky súdny systém pozostáva z troch stupňov:

 • miestnesprávne súdy sú súdmi prvého stupňa,
 • oblastné súdy (odvolacie súdy) sú súdmi druhého stupňa,
 • Najvyšší súd je súdom poslednej inštancie (kasácia).

Miestne súdy, ktoré fungujú ako všeobecné súdy, rozhodujú občianskoprávne veci, trestné veci a priestupky. Správne súdy rozhodujú tie správne veci, ktoré podľa zákona spadajú do ich pôsobnosti. Oblastné súdy sú druhostupňovými súdmi, ktoré rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam miestnych a správnych súdov. Najvyšší súd je vrcholným článkom súdnej sústavy, ktorý rozhoduje o kasačných opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam oblastných súdov. V pôsobnosti Najvyššieho súdu je aj preskúmanie súladu s Ústavou.

Právne databázy

Všeobecné informácie o estónskom právnom systéme nájdete na webovej lokalite ministerstva spravodlivosti.

Všeobecné informácie o estónskom právnom systéme nájdete na webovej lokalite súdov.

Je prístup do databázy bezplatný?

Prístup k informáciám o estónskom právnom a súdnom systéme je bezplatný.

Posledná aktualizácia: 03/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.