Vnútroštátne justičné systémy

Estónsko

V tejto časti nájdete prehľad sústavy súdov v Estónsku.

Autor obsahu
Estónsko

Organizácia súdnictva – justičný systém

Podľa estónskej ústavy patrí súdna moc výhradne nezávislým súdom. Súdy musia vykonávať spravodlivosť v súlade s ústavou a ďalšími právnymi aktmi. Podľa ústavy má estónsky súdny systém výlučnú právomoc na výkon spravodlivosti. Súdna moc je pri výkone svojich povinností oddelená od výkonnej aj zákonodarnej moci.

Správa súdnictva

Správu prvostupňových a druhostupňových súdov má na starosti ministerstvo spravodlivosti a rada pre správu súdov. Rada pre správu súdov je poradným orgánom vytvoreným na správu sústavy súdov a jej činnosť riadi predseda najvyššieho súdu. Súdy prvého a druhého stupňa sú financované z verejných zdrojov (z rozpočtu ministerstva spravodlivosti). Najvyšší súd sám zodpovedá za svoju správu a disponuje vlastným rozpočtom.

Rada pre správu súdov sa skladá z:

  • predsedu najvyššieho súdu (je zároveň predsedom rady),
  • piatich sudcov vymenovaných na tri roky všetkými sudcami zasadajúcimi v pléne (en banc),
  • dvoch členov Estónskeho parlamentu,
  • advokáta menovaného radou advokátskej komory,
  • generálneho prokurátora alebo ním vymenovaného prokurátora,
  • justičného kancelára alebo ním vymenovaného zástupcu,
  • ministra spravodlivosti alebo ním vymenovaného zástupcu, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutiach rady, na ktorých má právo vystúpiť.

Ďalšie informácie o rade pre správu súdov môžete nájsť tu.

Hierarchia súdov

Estónsky súdny systém pozostáva z troch stupňov:

  • miestnesprávne súdy sú súdmi prvého stupňa,
  • oblastné súdy (odvolacie súdy) sú súdmi druhého stupňa,
  • najvyšší súd je súdom poslednej inštancie (kasácia).

Miestne súdy, ktoré fungujú ako všeobecné súdy, rozhodujú občianskoprávne veci, trestné veci a priestupky. Správne súdy rozhodujú tie správne veci, ktoré podľa zákona spadajú do ich pôsobnosti. Oblastné súdy sú druhostupňovými súdmi, ktoré rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam miestnych a správnych súdov. Najvyšší súd je vrcholným článkom súdnej sústavy, ktorý rozhoduje o kasačných opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam oblastných súdov. V pôsobnosti najvyššieho súdu je aj preskúmanie súladu s ústavou.

Právne databázy

Všeobecné informácie o estónskom právnom systéme nájdete na webovej lokalite ministerstva spravodlivosti.

Všeobecné informácie o estónskom právnom systéme nájdete na webovej lokalite súdov.

Je prístup do tejto databázy bezplatný?

Prístup k informáciám o estónskom právnom a súdnom systéme je bezplatný.

Posledná aktualizácia: 06/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.