Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Fínsko

V tejto časti nájdete prehľad justičného systému vo Fínsku.

Autor obsahu
Fínsko

Justícia – súdny systém

Fínsky justičný systém pozostáva principiálne z:

  • nezávislých súdov, všeobecných súdov, správnych súdov a špeciálnych súdov,
  • orgánov zodpovedných za trestné stíhanie,
  • orgánov presadzovania práva (zabezpečujúcich vykonávanie súdnych rozhodnutí),
  • väzenskej služby (zabezpečujúcej výkon trestov odňatia slobody),
  • verejnej právnej pomoci, advokátov a licencovaných právnych poradcov.

Pojem justícia môže takisto označovať výlučne súdy.

Článok 98 fínskej ústavy obsahuje zoznam rôznych súdov. Všeobecné súdy zahŕňajú najvyšší súd, odvolacie súdy a okresné súdy. Všeobecné správne súdy zahŕňajú najvyšší správny súd a miestne správne súdy.

Najvyššiu súdnu moc v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach vykonáva Najvyšší súd a v správnych veciach je to Najvyšší správny súd. Tieto dva najvyššie súdy tiež dozerajú na uplatňovanie práva v rámci svojej vlastnej pôsobnosti.  Vo Fínsku takisto existujú špeciálne súdy, ktoré sú ustanovené samostatnými štatútmi.

Nezávislé a autonómne postavenie sudcov chráni ustanovenie ústavy, v ktorom sa hovorí, že sudcu je možné odvolať z funkcie len na základe rozhodnutia súdu. Sudcov nie je možné preradiť na iný post bez ich súhlasu, pokiaľ takéto preradenie nie je súčasťou reorganizácie súdneho systému.

V článku 21 ústavy sa uvádza, že ktokoľvek má právo na to, aby sa jeho alebo jej prípadom náležite a bez zbytočného zdržiavania zaoberal právne príslušný súd alebo iný orgán. Podľa oddielu 21 ods. 2 sú verejná povaha konaní a právo na vypočutie, ako aj právo na odôvodnené rozhodnutie a právo na odvolanie proti rozhodnutiu chránené zákonom, čo sa rovnako vzťahuje aj na ostatné záruky spravodlivých justičných konaní a dobrej správy. V tomto oddiele sa stanovujú tiež požiadavky týkajúce sa kvality justičných konaní.

Justičná správa

Mnoho povinností a úloh súvisiacich so správou justície a s rozvojom súdnych aktivít patrí v prvom rade do právomoci ministerstva spravodlivosti.

Dodatočné informácie

Informácie o justičnom systéme Fínska sa nachádzajú na webovej stránke fínskych súdov. Je to jednotný portál pre tých, ktorí vyhľadávajú informácie o súdoch, prokurátoroch, orgánoch presadzovania práva a právnej pomoci.

Uvádza sa tu napríklad najnovšia judikatúra odvolacích súdov a správnych súdov.

Bezplatná databáza Finlex obsahuje judikatúru súdov, zákony Fínska v elektronickej podobe a preklady fínskych zákonov a vyhlášok.

Posledná aktualizácia: 19/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.