Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Francúzsko

V tejto časti nájdete prehľad o organizácii odvolacích súdov a prvostupňových súdov.

Autor obsahu
Francúzsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Organizácia súdnictva – Všeobecné súdy a správne súdy

Súdy prvého a druhého stupňa, ich hierarchia

Všeobecné súdy

1. Prvý stupeň:

Súdy pre občianskoprávne veci

  • Prvostupňový súd
  • Inštančný súd
  • Špecializované súdy pre občianskoprávne veci (pracovný súd, obchodný súd…)

Trestné súdy

  • Priestupkový súd (rozhodujúci o priestupkoch)
  • Trestný súd (rozhodujúci o menej závažných trestných činoch určitých kategórií)
  • Porotný súd (rozhodujúci o najzávažnejších a obzvlášť závažných trestných činoch)

2. Druhý stupeň – odvolacie súdy

3. Kasačný súd

Správne súdy

1. Prvý stupeň

  • Správny súd
  • Špecializované správne súdy (finančné súdy, ako je regionálna účtovná komora, súdy pre veci sociálnej pomoci, disciplinárne súdy)

2. Druhý stupeň

  • Správny odvolací súd
  • Špecializované správne odvolacie súdy (Dvor audítorov, Ústredná komisia sociálnej pomoci…)

3. Štátna rada

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej lokalite Štátnej rady.

Právne databázy

Právne databázy sú vo Francúzsku prístupné na internete ako verejná služba. Webová lokalita Légifrance tak obsahuje:

Je prístup do týchto databáz bezplatný?

Prístup do týchto databáz je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Vyhľadať príslušné súdy

Organizácia súdnictva – Francúzsko

Posledná aktualizácia: 19/05/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.