Vnútroštátne justičné systémy

Francúzsko

V tejto časti nájdete prehľad organizácie súdov.

Autor obsahu
Francúzsko

Organizácia súdnictva – všeobecné súdy a správne súdy

Súdy prvého a druhého stupňa a ich hierarchia

Všeobecné súdy

1. Prvý stupeň:

Súdy pre občianskoprávne veci

  • Všeobecný súd (Tribunal judiciaire)
  • Špecializované súdy pre občianskoprávne veci (pracovný súd – Conseil de prud’hommes, obchodný súd – Tribunal de commerce…)

Trestné súdy

  • Policajný súd – Tribunal de police (rozhodujúci o priestupkoch – contraventions)
  • Trestný súd – Tribunal correctionnel (rozhodujúci o menej závažných trestných činoch určitých kategórií – délits)
  • Porotný súd – Cour d’assises (rozhodujúci o najzávažnejších a obzvlášť závažných trestných činoch – crimes)

2. Druhý stupeň: odvolacie súdy (Cours d’Appel)

3. Kasačný súd (Cour de cassation)

Správne súdy

1. Prvý stupeň

  • Správny súd (Tribunal administratif)
  • Špecializované správne súdy (finančné súdy, ako je regionálna účtovná komora – chambre régionale des comptes, súdy pre veci sociálnej pomoci, disciplinárne súdy)

2. Druhý stupeň

  • Správne odvolacie súdy (Cours administratives d’appel)
  • Špecializované správne odvolacie súdy (Dvor audítorov – Cour des comptes, Ústredná komisia sociálnej pomoci – Commission centrale d’aide sociale…)

3. Štátna rada (Conseil d’Etat)

Podrobnejšie informácie nájdete na webovom sídle Štátnej rady.

Právne databázy

Právne databázy sú vo Francúzsku prístupné na internete ako verejná služba. Webové sídlo Légifrance tak obsahuje:

Je prístup do týchto databáz bezplatný?

Prístup do týchto databáz je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Vyhľadať príslušné súdy

Organizácia súdnictva – Francúzsko

Posledná aktualizácia: 19/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.