Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčina.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Nemecko

V tejto časti nájdete prehľad súdneho systému v Nemecku.

Autor obsahu
Nemecko

Organizácia súdnictva – justičné systémy

Vzhľadom na spolkový zákon Nemeckej spolkovej republiky je aj súdny systém štruktúrovaný na spolkovej úrovni. Jurisdikciu vykonávajú spolkové súdy a súdy 16 spolkových krajín (Länder). Za vykonávanie spravodlivosti sú zodpovedné spolkové krajiny.

Nemecký súdny systém je rozdelený do piatich nezávislých špecializovaných sekcií alebo jurisdikcií:

  • poriadková jurisdikcia;
  • pracovná jurisdikcia;
  • všeobecná správna jurisdikcia;
  • daňová jurisdikcia;
  • sociálna jurisdikcia.

Okrem týchto špecializovaných jurisdikcií existuje aj ústavná jurisdikcia, ktorá pozostáva zo spolkového ústavného súdu a ústavných súdov spolkových krajín.

Prehľad štruktúry súdov nájdete na webovej stránke nemeckého spolkového ministerstva spravodlivosti.

Správa súdov

Súdy spolkových krajín vo všeobecnosti spravujú spolkové ministerstvá spravodlivosti. Na spolkovej úrovni je spolkový minister spravodlivosti zodpovedný za spolkový súdny dvor, spolkový správny súdspolkový finančný súd. Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí je zodpovedné za spolkový pracovný súdspolkový sociálny súd.

Príslušné ministerstvá spravujú aj potrebné rozpočtové zdroje. Jedinou výnimkou je spolkový ústavný súd, ktorý získal organizačnú autonómiu ako nezávislý ústavný orgán. Predkladá svoj vlastný súdny rozpočet na schválenie.

Druhy súdov – krátky opis

V Nemecku je štruktúra súdov rozdelená medzi poriadkovú jurisdikciu a špecializované súdy. Poriadková jurisdikcia pozostáva z občianskoprávnej a trestnej jurisdikcie. Medzi špecializované súdy patria správne súdy, finančné súdy, pracovné súdy a sociálne súdy. Okrem toho existuje aj ústavná jurisdikcia, ktorá pozostáva zo Spolkového ústavného súdu a ústavných súdov spolkových krajín.

Hierarchia súdov

Prejdite na hierarchiu súdov (prehľad), ktorú zabezpečuje spolkové ministerstvo spravodlivosti.

Súvisiace odkazy

Webová stránka nemeckého spolkového ministerstva spravodlivosti

Spolkový súdny dvor

Spolkový správny súd

Spolkový finančný súd

Spolkový pracovný súd

Spolkový sociálny súd

Spolkový ústavný súd

Spolkové ministerstvo spravodlivosti

Posledná aktualizácia: 14/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.