Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maďarčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Maďarsko

V tejto časti nájdete prehľad súdneho systému v Maďarsku.

Autor obsahu
Maďarsko

Správa súdov

Predseda Krajinského súdneho úradu

Centrálnu správu súdov má na starosti predseda Krajinského súdneho úradu (KSÚ) za podpory generálneho podpredsedu a ďalších podpredsedov, ako aj zamestnancov KSÚ. Na administratívnu prácu predsedu KSÚ dohliada Krajinská súdna rada (KSR). Predseda KSÚ je zodpovedný za vedenie a efektívnosť centrálnej správy a za výkon svojich povinností tak, aby boli v súlade s ústavným princípom nezávislosti súdnictva a to v rozsahu stanovenom zákonom. Pri výkone svojich správnych právomocí vynáša predseda KSÚ rozhodnutia, nariadenia a odporúčania.

Predseda KSÚ je volený dvojtretinovou väčšinou členov maďarského parlamentu na základe odporúčania prezidenta republiky. Za predsedu KSÚ môže byť zvolený len sudca.

Krajinská súdna rada

Krajinská súdna rada (KSR) je orgán, ktorý dohliada na centrálnu správu súdov. KSR sídli v Budapešti a pozostáva z 15 členov. Predseda Najvyššieho súdu (Kúria) je členom KSR, zatiaľ čo ďalší 14 členovia sú zvolení jednoduchou väčšinou hlasov spomedzi poverených sudcov na základe tajného hlasovania na stretnutí týchto sudcov. Na prvom stretnutí zvolia poverení sudcovia jedného sudcu z odvolacieho súdu, piatich zo všeobecných súdov, siedmich z miestnych tribunálov a jedného z pracovného súdu. (Okresné súdy, správne a pracovné súdy začnú pôsobiť 1. januára 2013.)

Organizácia súdov

V Maďarsku vykonávajú spravodlivosť nasledujúce druhy súdov:

 • Kúria (Najvyšší súd Maďarska);
 • regionálne odvolacie súdy (ítélőtáblák);
 • všeobecné súdy (törvényszékek);
 • okresné súdy (járásbíróságok) a
 • správne a pracovné súdy.

Oblasť jurisdikcie súdov sa vo všeobecnosti zhoduje s administratívnymi hranicami, pričom názov súdu označuje miesto jeho sídla.

Prísediaci (nem hivatásos bíró) sa môžu v niektorých prípadoch a za podmienok stanovených zákonom zúčastniť súdnych konaní ako prísediaci, ale len sudcovia z povolania môžu vykonávať úrad samosudcov (egyesbíró) alebo predsedov rady (tanácselnök).

Sudcov z povolania vymenúva prezident republiky, pričom z úradu ich je možné odvolať len z dôvodov a v súlade s postupom stanoveným zákonom. Sudcovia sú nezávislí a podliehajú len zákonu, nemôžu byť členmi žiadnej politickej strany, ani sa zapájať do politických aktivít.

Hierarchia súdov

Okresné súdy, správne a pracovné súdy

Okresné súdy a správne a pracovné súdy sa zaoberajú prípadmi prvého stupňa. (Do 31. decembra 2012 sa prípadmi prvého stupňa zaoberajú miestne a pracovné súdy.)

Správny a pracovný súd sa zaoberá prípadmi, ktoré sa týkajú súdneho preskúmania správnych rozhodnutí alebo pracovnoprávnych a iných vzťahov (a ostatnými prípadmi, na ktoré sa vzťahuje zákon).Okresné súdy a správne a pracovné súdy môžu zriaďovať úseky, ktoré sa zaoberajú špecifickými prípadmi.

Všeobecné súdy

Všeobecné súdy sa zaoberajú prípadmi prvého stupňa, ak to stanovuje zákon, a tiež odvolaniami podanými proti rozhodnutiam, ktoré vyniesli miestne súdy a pracovné súdy pred 31. decembrom 2012 alebo okresné súdy či správne a pracovné súdy po 1. januári 2013.

Všeobecné súdy fungujú vo forme úsekov (tanács), útvarov a trestnoprávnych, občianskoprávnych, ekonomických, správnych a pracovných oddelení (kollégium). Rôzne oddelenia môžu fungovať ako celok.

Špecifickými prípadmi sa zaoberajú vojenské súdy (katonai tanács) na vymenovaných župných súdoch s definovanou oblasťou jurisdikcie.

Regionálne odvolacie súdy

Regionálne odvolacie súdy pôsobia v Debrecíne, Segedíne, Budapešti, Győri a Pécsi. Zaoberajú sa odvolaniami podanými proti rozhodnutiam, ktoré vyniesli miestne a všeobecné súdy pred 31. decembrom 2012 alebo okresné a všeobecné súdy po 1. januári 2013 v prípadoch, ktoré stanovuje zákon, ako aj inými prípadmi, ktoré podľa zákona patria do ich jurisdikcie. Do 31. decembra 2012 sa odvolaniami v správnych prípadoch zaoberá odvolací súd v Budapešti.

Regionálne odvolacie súdy zahŕňajú úseky a trestnoprávne a občianskoprávne oddelenia. Odvolací súd v Budapešti má do 31. decembra 2012 aj správne oddelenie.

Oblasti jurisdikcie

 • Regionálny odvolací súd Segedín: župy Csongrád, Bács-Kiskun a Békés;
 • Regionálny odvolací súd Pécs: župy Baranya, Somogy, Tolna a Zala;
 • Regionálny odvolací súd Debrecín: župy Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok a Szabolcs-Szatmár-Bereg;
 • Regionálny odvolací súd Győr: župy Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas a Zala;
 • Regionálny odvolací súd Budapešť: mesto Budapešť, župy Fejér, Heves, Pest a Nográd.

Kúria (Najvyšší súd)

Kúria je najvyšší súdny orgán v Maďarsku so sídlom v Budapešti. Kúria alebo Najvyšší súd zabezpečuje, aby súdy uplatňovali zákon rovnako a s týmto cieľom prijíma harmonizujúce rozhodnutia, ktoré sú záväzné pre všetky súdy.

Predsedu Najvyššieho súdu volí dvojtretinová väčšina členov maďarského parlamentu na základe odporúčania prezidenta republiky. Za predsedu Najvyššieho súdu môže byť zvolený len sudca. Prezident republiky vymenúva podpredsedov Najvyššieho súdu na základe odporúčania predsedu Najvyššieho súdu.

Kúria (Najvyšší súd)

 • zaoberá sa odvolaniami proti rozhodnutiam všeobecných súdov a regionálnych odvolacích súdov (v prípadoch určených zákonom),
 • prijíma návrhy na obnovu konania (felülvizsgálati kérelem),
 • prijíma harmonizujúce rozhodnutia (jogegységi határozat), ktoré sú záväzné pre všetky súdy,
 • analyzuje judikatúru, ktorú stanovujú konečné rozsudky, kontroluje a posudzuje všeobecné postupy vo vynášaní rozsudkov,
 • prijíma súdne rozhodnutia a rozsudky právneho princípu,
 • prijíma rozhodnutia o nekompatibilite dekrétov miestnych orgánov s inými zákonmi a o zrušení takýchto dekrétov,
 • prijíma rozhodnutia stanovujúce, že miestny orgán si nesplnil svoju povinnosť prijať právne predpisy tak, ako to určuje zákon, a
 • zaoberá sa inými prípadmi spadajúcimi do jeho jurisdikcie.

Najvyšší súd pozostáva z rozhodovacej a harmonizačnej zložky (ítélkező és jogegységi tanács), zo zložiek týkajúcich sa obecnej správy a zásadných rozhodnutí, ako aj z trestnoprávnych, občianskoprávnych a správnych a pracovných oddelení (kollégium) a z úsekov pre analýzu judikatúry.

Posledná aktualizácia: 17/11/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.