Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Írsko

V tejto časti nájdete prehľad o súdnom systéme v Írsku.

Autor obsahu
Írsko

Organizácia súdnictva – Írsko

Súdna služba(Courts Service), ktorá je nezávislou právnickou osobou, ktorá vznikla v novembri 1999 a bola vládou zriadená podľa zákona o súdnej službe z roku 1998 (Courts Service Act), má tieto zákonné povinnosti:

a)      spravovať súdy;

b)      poskytovať podporné služby sudcom;

c)      poskytovať verejnosti informácie o súdnom systéme;

d)     obstarávať, spravovať a udržiavať budovy súdov a

e)      zabezpečovať technickú vybavenosť pre používateľov súdov.

V ústave Írska sa stanovuje, že spravodlivosť sa vykonáva na súdoch zriadených zákonom sudcami, ktorých menuje prezident na návrh vlády; sudcovia na všetkých súdoch sú podľa ústavy pri výkone svojich súdnych funkcií úplne nezávislí. Sudca nemôže byť z funkcie odvolaný s výnimkou stanovených prípadov správania v rozpore s právom alebo pracovnej nespôsobilosti a len na základe uznesenia v oboch komorách parlamentu (Oireachtas).

Hierarchia súdov

Ústava načrtáva štruktúru systému súdov, ktorú tvoria konečný odvolací súd, teda Najvyšší súd (Supreme Court), a súdy prvej inštancie, medzi ktoré patrí Vyšší súd (High Court) s neobmedzenou jurisdikciou v trestných a občianskoprávnych veciach a súdy s obmedzenou jurisdikciou, t. j. obvodný súd (Circuit Court) a okresný súd (District Court), ktoré sú organizované na regionálnej báze.

V súvislosti s trestnými procesmi článok 38 uvádza, že „nikto nesmie byť súdený na základe žiadneho obvinenia z trestného činu iným spôsobom ako v riadnom zákonnom procese“. Menej závažné trestné činy sa prejednávajú na súdoch v skrátenom konaní, zatiaľ čo osoba obvinená zo závažnejšieho trestného činu nemôže byť súdená bez prítomnosti poroty. Ústava tiež ustanovuje zriadenie špeciálnych súdov s cieľom zabezpečiť účinný výkon spravodlivosti vtedy, ak by na to právomoc všeobecných súdov nestačila.

Súdne pojednávania sú verejné s výnimkou tých, pri ktorých je nápis „in camera“, čo znamená, že tento prípad je prejednávaný s vylúčením verejnosti.

Súdy, ktoré rozhodujú o občianskoprávnych veciach, sú organizované v týchto štruktúrach:

Najvyšší súd

Vyšší súd

(so sídlom v Dubline)
odvolací súd

(so sídlom v Dubline)
súd prvého stupňa a odvolací súd pre rozhodnutia obvodného súdu a niektorých ďalších súdov

Obvodný súd

Okresný súd

(so sídlom v každom z 26 miest jednotlivých grófstiev)
súd prvého stupňa pre nároky do 38 092,14 EUR a odvolací súd pre rozhodnutia okresného súdu a niektorých ďalších súdov

(so sídlom v 24 okresoch)
súd prvého stupňa pre nároky do 6 348,69 EUR
(zahŕňa konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu pre niektoré nároky spotrebiteľov do 1 269,74 EUR)

Posledná aktualizácia: 18/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.