Vnútroštátne justičné systémy

Taliansko

V tejto časti nájdete prehľad súdneho systému v Taliansku.

Autor obsahu
Taliansko

Organizácia súdnictva – justičné systémy

Taliansky súdny systém vychádza z kontinentálneho práva.

Funkciu sudcu i prokurátora vykonávajú členovia justície. Administratívna funkcia pripadá ministerstvu spravodlivosti.

Súdne funkcie môžeme rozdeliť na tieto oblasti:

 • Všeobecné občianskoprávne a trestné
 • Správne
 • Účtovné
 • Vojenské
 • Daňové

Jurisdikciu nad administratívnymi záležitosťami vykonávajú regionálne správne súdy (Tribunali Amministrativi Regionali or TAR) a štátna rada (Consiglio di Stato).

Jurisdikciu nad účtovnými záležitosťami vykonáva Účtovný súd (Corte dei conti). Na tomto dvore sa nachádza aj kancelária príslušného prokurátora.

Jurisdikciu nad daňovými záležitosťami vykonávajú provinčné daňové komisie a okresné daňové komisie.

Jurisdikciu vo vojenských záležitostiach vykonávajú vojenské súdy, vojenský odvolací súd, dozorný vojenský súd, vojenskí prokurátori z vojenských súdov, generálni vojenskí prokurátori z vojenského odvolacieho súdu a generálny vojenský prokurátor z kasačného súdu.

Jurisdikciu nad všeobecnými občianskoprávnymi a trestnými záležitosťami vykonávajú styční sudcovia, patriaci do súdneho systému, ktorý sa delí na sudcov a na úradníkov so súdnou právomocou (magistrates) z kancelárie prokurátora, ktorí plnia úlohu sudcov a vyšetrovateľov.

Správa súdov

Spomedzi vládnych štruktúr zodpovedá za správu súdov ministerstvo spravodlivosti, ktorého touto funkciou poveruje ústava na základe jeho špecifickej funkcie, úlohy a vzťahu k súdnej moci.

Po zložitom verejnom preskúmaní sú úradníci so súdnou právomocou pridelení k súdom, kde majú určitú oblasť právomocí podľa vlastného výberu. Úradníci so súdnou právomocou nemôžu byť menovaní, povýšení, prepustení, preložení či potrestaní, pokiaľ o tom nerozhodne Consiglio Superiore della Magistratura (CSM - Vyššia sudcovská rada) a vzťahujú sa na nich špecifické pravidlá ochrany.

Všetky záležitosti týkajúce sa úradníkov so súdnou právomocou musí zhodnotiť CSM, ktorá ochraňuje ich nezávislosť a pozíciu.

Prezident Talianskej republiky je zároveň aj prezidentom CSM.

Ministerstvo spravodlivosti vykonáva svoju správnu a organizačnú funkciu na dvoch úrovniach:

 • v rámci ústredných štruktúr (dipartimenti), predovšetkým v Ríme a pre niektoré špeciálne oblasti zodpovednosti aj v lokálnych častiach,
 • v súdnych kanceláriách, na súdoch a pod.

Správna sekcia nesie tiež zodpovednosť za personál pracujúci v súdnych službách.

Na čele súdov (alebo kancelárie prokurátora) stojí:

 • hlavný styčný sudca, ktorý má posledné slovo v rozhodnutiach vydaných kanceláriou,
 • súdny manažér (dirigente), ktorého náplňou práce je organizácia právnych služieb pre verejnosť a interná asistencia sudcom a prokurátorom. Súdny manažér je najvyššou pozíciou, akú môže dosiahnuť administratívny personál.

Druhy súdov – krátky opis

Súdy sú organizované takýmto spôsobom:

Prvý stupeň

 • Zmierovací sudcovia (giudici di pace) – sú to čestní (nie profesionálni) sudcovia. Prejednávajú menej vážne občianskoprávne a trestné veci.
 • Súdy (tribunali) – prejednávajú vážnejšie prípady
 • úrad pre trestné veci (ufficio di sorveglianza) – prejednáva prípady prvého stupňa, ktoré sa týkajú trestnej justície (otázky súvisiace s väzňami, odsúdením, atď.)
 • Súd pre neplnoleté osoby (tribunale per i minorenni)

Druhý stupeň

Namietanie voči prvému rozhodnutiu podložená faktami a interpretáciou zákona:

 • Odvolacie súdy (corte d’appello)
 • Trestné súdy (tribunale di sorveglianza) – súdy druhého stupňa (v niektorých špecifických prípadoch prvého stupňa) pre prípady, ktoré zahŕňajú trestnú justíciu

Tretí stupeň

Dosiahnutie nápravy porušenia zákona na najvyššom stupni:

 • Najvyšší súd (corte di cassazione) – má všeobecné právomoci a jeho rozhodnutia majú konečnú platnosť

Hlavné súdy sa tiež členia na špecifické časti. Vyšetrovacie súdy (corti d’assise) majú dvoch profesionálnych sudcov a šesť porotcov. Porotcovia sú vyberaní zo skupiny občanov a svoju funkciu vykonávajú na krátku dobu – spolupracujú so sudcami a zastupujú rôzne odvetvia spoločnosti. Tieto súdy rozhodujú o vážnych zločinoch (vražda, ťažké napadnutie, a pod.).

Úradníci so súdnou právomocou, ktorí pri procesoch zohrávajú úlohu prokurátorov, sú:

 • Hlavní prokurátori prvého stupňa (procuratore della Repubblica presso il Tribunale) a ich námestníci (sostituti procuratori)
 • Hlavní prokurátori druhého stupňa (procuratore generale presso la Corte d’appello) a ich námestníci (sostituti procuratori generali)
 • Generálny prokurátor pre najvyšší súd (procuratore generale presso la Corte di cassazione) a jeho námestníci (sostituti procuratori generali)

V Taliansku úlohu prokurátora zastávajú profesionálni úradníci so súdnou právomocou, ktorí svoje povolanie vykonávajú pod dozorom vedúceho kancelárie. Tento druh hierarchie funguje iba v úrade prokurátora.

Hierarchia súdov

Občianskoprávna jurisdikcia

Trestnoprávna jurisdikcia (Criminal Jurisdiction)

Jurisdikcia vo veciach neplnoletých

Trestná jurisdikcia (Penal Jurisdiction)

1. stupeň

Zmierovací sudca

Zmierovací sudca

Súd pre neplnoleté osoby

Úrad pre trestné veci/trestný súd

2. stupeň

Súd

Súd

Špecializovaná sekcia odvolacieho súdu

Trestný súd

Odvolací súd

Odvolací súd

Porušenie zákona

Najvyšší súd (alebo kasačný súd)

Najvyšší súd (alebo kasačný súd)

Najvyšší súd (alebo kasačný súd)

Najvyšší súd (alebo kasačný súd)

Právne databázy

Webová stránka talianskeho ministerstva spravodlivosti obsahuje informácie o súdnictve, ministerstve spravodlivosti, jednotlivých právomociach a kontakt na jednotlivé úrady.

Webová stránka Vyššej sudcovskej rady prezentuje podrobné informácie o talianskom právnom systéme v taliančine, angličtine a francúzštine.

Obe stránky sú prístupné bezplatne

Posledná aktualizácia: 18/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.