Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: lotyština.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Lotyšsko

V tejto časti nájdete prehľad súdneho systému v Lotyšsku.

Autor obsahu
Lotyšsko

Organizácia súdnictva – justičné systémy

Okrem zákonodarnej a výkonnej moci má Lotyšsko nezávislú súdnu moc, ktorá pozostáva z trojstupňovej sústavy súdov. Podľa ústavy vykonávajú súdnu moc okresné (mestské) súdy, krajské súdy, Najvyšší súd, Ústavný súd a v prípade vojnového stavu alebo stavu ohrozenia aj vojenské súdy.

Správa súdov

Podľa zákona o súdnej moci je hlavným orgánom v oblasti správy súdov ministerstvo spravodlivosti.

Ministerstvo spravodlivosti:

  1. vydáva interné nariadenia upravujúce organizáciu administratívnej práce okresných (mestských) súdov, krajských súdov a úradov pozemkového registra,
  2. môže požiadať okresné (mestské) súdy, krajské súdy a úrady pozemkového registra, aby poskytli informácie potrebné na vykonávanie povinností, ktoré ministerstvu vyplývajú zo zákona,
  3. zodpovedá za inštitucionálnu správu okresných (mestských) súdov, krajských súdov a úradov pozemkového registra,
  4. vykonáva inšpekcie na okresných (mestských) súdoch, krajských súdoch a úradoch pozemkového registra.

Súdna správa (Tiesu administrācija) organizuje a zabezpečuje administratívnu prácu okresných (mestských) súdov, krajských súdov a oddelení katastra a podlieha ministerstvu spravodlivosti.

Najvyšší súd (Augstākā tiesa) nie je administratívne prepojený s okresnými (mestskými) a krajskými súdmi. Prácu Najvyššieho súdu organizuje jeho predseda. Kancelária Najvyššieho súdu (Augstākās tiesas Administrācija) vykonáva administratívne úlohy.

Súdna rada (Tieslietu padome) je kolektívny orgán podieľajúci sa na tvorbe politiky a stratégie súdnictva a na zlepšovaní organizácie fungovania súdneho systému.

Druhy súdov – krátky opis a hierarchia

Všeobecné súdy – súdy prvého stupňa a odvolacie súdy

Okresné (mestské) súdy (rajonu (pilsētu) tiesas) sú súdy prvého stupňa v občianskoprávnych, trestných a správnych veciach. Mestský alebo okresný súd môže mať štrukturálne jednotky, t. j. pracoviská nachádzajúce sa na rôznych miestach v obvode daného okresného alebo mestského súdu. Pri okresných alebo mestských súdoch sa môžu zriadiť úrady pozemkového registra. Úrad pozemkového registra spravuje pozemkové registre (v ktorých sa eviduje nehnuteľný majetok a súvisiace práva) a posudzuje platobné príkazy, nároky týkajúce sa nesporného vymáhania záväzkov, ako aj vyhlásenie dražby.

Krajské súdy (apgabaltiesas) prejednávajú ako odvolacie súdy občianskoprávne, trestnoprávne a správne veci. Senát krajského súdu sa skladá z troch sudcov. Krajský súd môže mať štrukturálne jednotky, t. j. pracoviská nachádzajúce sa na rôznych miestach v obvode daného súdu.

V súlade so zákonom o súdnej moci môžu vojenské súdy vykonávať súdnu moc počas stavu vojny alebo ohrozenia. V súlade so zákonom o vojenských súdoch sa vojenské súdy ustanovujú na príkaz ministra spravodlivosti. V tomto prípade začne činnosť jeden alebo viacero vojenských súdov prvého stupňa a jeden vojenský súd druhého stupňa.

Najvyšší súd

Najvyšší súd (Augstākā tiesa) tvorí senát pozostávajúci z troch oddelení (departamenti) (občianskoprávne veci, trestné veci a správne veci) a dvoch komôr (palātas) (občianskoprávne a trestné veci). Najvyšší súd je odvolacím súdom v právnych otázkach (kasācijas instance), pokiaľ zákon nestanovuje inak. Najvyšší súd mal do 31. decembra 2014 dve komory (občianskoprávne a trestné veci), ale od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 má iba komoru pre občianskoprávne veci.

Plénum (plēnums) je kolektívnym orgánom, ktorý tvoria všetci sudcovia Najvyššieho súdu. Prijíma stanoviská k naliehavým otázkam výkladu právnych ustanovení. Plénum tiež volí členov disciplinárneho súdu (Disciplinārtiesa). Disciplinárny súd sa skladá zo šiestich sudcov oddelení Najvyššieho súdu. Disciplinárny súd sa zvoláva s cieľom preskúmať zákonnosť rozhodnutia súdneho disciplinárneho výboru (Tiesnešu disciplinārkolēģija). Stanovisko k naliehavým otázkam výkladu právnych ustanovení s cieľom zabezpečiť jednotnú interpretáciu zákonov neprijíma len plénum Najvyššieho súdu, ale aj plénum príslušného oddelenia alebo komory.

Ústavný súd (Satversmes tiesa) je nezávislým súdnym orgánom, ktorý v medziach stanovených ústavou a zákonom o ústavnom súde posudzuje ústavnosť zákonov a iných právnych aktov. Prejednáva aj iné podania, ktoré mu boli predložené v súlade so zákonom o ústavnom súde.

Právne databázy

V Lotyšsku existujú tieto právne databázy:

  1. Webové sídlo Ministerstva spravodlivosti Lotyšskej republiky obsahuje základné informácie o súdnom systéme, súdnych pracovníkoch (certifikovaní notári a certifikovaní súdni exekútori) a odkazy na súvisiace webové portály.
  2. Národný portál Lotyšska Latvija.lv

Portál Latvia.lv poskytuje prístup k internetovým zdrojom ústredných a samosprávnych orgánov. Informácie sú zaradené podľa tém.

Časť portálu nazvaná Elektronické služby (E-pakalpojumi) poskytuje prostredníctvom špecializovanej centralizovanej infraštruktúry prístup k bežným elektronickým službám. Táto časť portálu obsahuje virtuálny pracovný priestor, pomocou ktorého si môžu používatelia vyžiadať a prijímať elektronické služby poskytované ústrednými a samosprávnymi orgánmi, sledovať vybavovanie svojej žiadosti a prijímať informácie o rozhodnutiach.

Časť pre vyhľadávanie služieb (Zoznam služieb, Pakalpojumu katalogs) je centralizovaným miestom prístupu ku službám ústredných a samosprávnych orgánov. Zoznam služieb slúži na vyhľadávanie základných informácií o službách poskytovaných ústrednými a samosprávnymi orgánmi, ako aj o podmienkach týkajúcich sa vyžiadania a využívania týchto služieb, ich cene a o ich rozsahu. Opis online služby obsahuje odkaz na príslušný zdroj (informácie, webové sídlo, priamy odkaz alebo elektronická služba). Používateľ má prístup k informáciám buď z katalógu (ktorý sa ďalej delí na časti zodpovedajúce rôznym životným situáciám), alebo cez funkcie vyhľadávania portálu. Obsah centralizovaného katalógu spravujú štátne orgány poskytujúce služby.

Cieľom národného portálu Lotyšska Latvija.lv je umožniť lotyšským a zahraničným rezidentom prístup k internetovým zdrojom lotyšských verejných orgánov. Národný portál funguje ako centrálny prístupový bod pre elektronické služby poskytované mnohými inštitúciami.

Využívanie portálu je bezplatné.

Odkazy

Národný súdny portál, Najvyšší súd, https://www.satv.tiesa.gov.lv/en/, Súdna správa, Ministerstvo spravodlivosti

Posledná aktualizácia: 27/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.