Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Luxembursko

V tejto časti nájdete prehľad organizácie súdov v Luxembursku.

Autor obsahu
Luxembursko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Organizácia súdnictva – súdny systém

Súdny systém Luxemburského veľkovojvodstva je rozdelený na všeobecné súdy a správne súdy. K nim sa pripája ústavný súd.

Všeobecné súdy

Súdy sú ústavou poverené vykonávať súdnu moc a všeobecné a miestne výnosy a nariadenia iba vtedy, ak sú v súlade so zákonom.

1. Všeobecné súdnictvo

Najvyšší súd

Na vrchole hierarchie všeobecných súdov sa nachádza najvyšší súd, ktorý zahŕňa kasačný súdodvolací súd, ako aj generálnu prokuratúru. Nachádzajú sa v Luxemburgu.

Okresné súdy

Luxemburské veľkovojvodstvo je rozdelené na dva súdne okresy a v každom z nich sa nachádza okresný súd, jeden v Luxemburgu a jeden v Diekirchu.

Zmierovacie súdy

tri zmierovacie súdy, jeden z nich je v Luxemburgu, jeden v Esch-sur-Alzette (súdny okres Luxemburg) a jeden v Diekirchu (súdny okres Diekirch).

2. Špecializované súdy

Najvyššia rada sociálneho zabezpečenia

Najvyššia rada sa skladá z predsedu, dvoch prísediacich vymenovaných spomedzi sudcov a dvoch zástupcov národnej zdravotnej poisťovne (Caisse Nationale de Santé, CNS).

Arbitrážna rada

Arbitrážna rada zdravotného zabezpečenia sa skladá z predsedu a dvoch zástupcov národnej zdravotnej poisťovne (CNS).

Správne súdy

Správny súd (Cour administrative)

Správny súd sa skladá z piatich sudcov a má len jeden senát, ktorý zasadá v zložení troch sudcov.

Prvostupňový správny súd (Tribunal administratif)

Prvostupňový správny súd sa skladá z desiatich sudcov a má tri senáty, ktorý zasadajú v zložení troch sudcov.

Právne databázy

Informácie o ministerstve spravodlivosti, právnických povolaniach, právnych predpisoch, súdoch, väzniciach, službách občanom, formulároch a novinkách sú dostupné na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Legilux

Portál luxemburskej justície

Správne súdy

Ministerstvo spravodlivosti

Vláda Luxemburska

Posledná aktualizácia: 04/02/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.