Vnútroštátne justičné systémy

Luxembursko

V tejto časti nájdete prehľad organizácie súdov v Luxembursku.

Autor obsahu
Luxembursko

Organizácia súdnictva – súdny systém

Súdny systém Luxemburského veľkovojvodstva je rozdelený na všeobecné súdy a správne súdy. K nim sa pripája ústavný súd.

Všeobecné súdy

Súdy sú ústavou poverené vykonávať súdnu moc a uplatňovať všeobecné a miestne výnosy a nariadenia, len ak sú v súlade so zákonmi.

1. Všeobecné súdy

  • Najvyšší súd (Cour Supérieure de Justice)

Na vrchole hierarchie všeobecných súdov sa nachádza Najvyšší súd, ktorý zahŕňa kasačný súd (Cour de Cassation) a odvolací súd (Cour d'Appel), ako aj generálnu prokuratúru (Parquet Général). Nachádzajú sa v Luxemburgu.

  • Okresné súdy (Tribunaux d'Arrondissement)

Luxemburské veľkovojvodstvo je rozdelené na dva súdne okresy a v každom z nich sa nachádza okresný súd, jeden v Luxemburgu a jeden v Diekirchi.

  • Zmierovacie súdy (Justices de Paix)

Existujú tri zmierovacie súdy, jeden z nich je v Luxemburgu, jeden v Esch-sur-Alzette (súdny okres Luxemburg) a jeden v Diekirchi (súdny okres Diekirch).

2. Špecializované súdy

  • Najvyššia rada sociálneho zabezpečenia (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Najvyššia rada sociálneho zabezpečenia sa skladá z predsedu, dvoch prísediacich sudcov, jedného prísediaceho zamestnávateľa a jedného prísediaceho zamestnanca.

  • Arbitrážna rada sociálneho zabezpečenia (Conseil arbitral de la sécurité sociale)

Arbitrážna rada sociálneho zabezpečenia sa skladá z predsedu, jedného prísediaceho zamestnávateľa a jedného prísediaceho zamestnanca.

Správne súdy

  • Správny súd (Cour Administrative)

Správny súd má len jeden senát, ktorý zasadá v zložení troch sudcov.

  • Prvostupňový správny súd (Tribunal administratif)

Prvostupňový správny súd má štyri senáty, ktoré zasadajú v zložení troch sudcov.

Právne databázy

Informácie o ministerstve spravodlivosti, právnických povolaniach, právnych predpisoch, súdoch, väzniciach, službách občanom, formulároch a novinkách sú dostupné na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Legilux

Portál justície

Správne súdy

Ministerstvo spravodlivosti

Vláda Luxemburska

Posledná aktualizácia: 24/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.