Vnútroštátne justičné systémy

Malta

V tejto časti nájdete prehľad justičného systému na Malte.

Autor obsahu
Malta

Organizácia súdnictva – súdne systémy

Maltský súdny systém je v zásade dvojstupňový systém, pozostáva zo súdu prvého stupňa, ktorému predsedá sudca alebo zmierovací sudca (magistrate), a odvolacieho súdu. Odvolací súd tvoria pri výkone jeho vyšších právomocí traja sudcovia a prejednáva odvolania proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa, ktorému predsedá sudca. Odvolací súd tvorí pri výkone jeho nižších právomocí jeden sudca a súd prejednáva odvolania proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa, ktorým predsedal zmierovací sudca. Existujú aj rôzne ďalšie tribunály, ktoré sa zaoberajú špecifickými oblasťami práva a majú rôzne stupne pôsobnosti. Väčšinu odvolaní proti rozhodnutiam vydaným ktorýmkoľvek z týchto tribunálov prejednáva odvolací súd v rámci svojich nižších právomocí, ostatné prejednáva odvolací súd v rámci svojich vyšších právomocí.

Generálny riaditeľ (súdy), ktorého vymenúva predseda vlády, je zodpovedný za správu všetkých súdov. Generálnemu riaditeľovi pri činnosti asistuje registrátor, (občianskoprávne súdy a tribunály), registrátor (trestné súdy a tribunály), registrátor (súdy a tribunály pre Gozo) a riaditeľ (podporné služby).

Generálny riaditeľ (súdy) je zodpovedný za riadenie a správu odboru súdnych dvorov vrátane všetkých registrov, archívov a iných služieb a súčasne stojí na čele tohto odboru. Všetci výkonní úradníci súdu, ktorí pracujú na odbore súdnych dvorov, prijímajú pokyny od generálneho riaditeľa (súdy) a sú jeho podriadenými.

Druhy súdov – stručný opis

V nasledujúcej tabuľke je uvedený stručný opis jednotlivých druhov súdov.

Hierarchia súdov

Odvolací súd

Druhostupňový

Odvolací

Odvolací súd prejednáva odvolania proti rozhodnutiam občianskoprávnych súdov, ktoré vydali v rámci svojej vyššej alebo nižšej právomoci.

i) Tento súd prejednáva odvolania proti rozhodnutiam Prvej komory Občianskoprávneho súdu a sekcie občianskoprávneho súdu pre rodinné právo.

ii) Tento súd prejednáva vo svojej právomoci v oblasti občianskeho práva aj odvolania proti rozhodnutiam Zmierovacieho súdu a Tribunálu pre drobné pohľadávky.

i) Tvoria ho traja sudcovia.

ii) Tvorí ho jeden sudca.

Odvolací trestný súd

Druhostupňový

Odvolací

Tento súd prejednáva v rámci vyššej právomoci najmä odvolania podané proti rozhodnutiam Trestného súdu.

Tento súd v rámci nižšej právomoci prejednáva odvolania proti rozhodnutiam Zmierovacieho súdu v trestných veciach.

Tvoria ho traja sudcovia.

Tvorí ho jeden sudca.

Trestný súd

Prvostupňový

Tento súd slúži ako trestný súd a prejednáva trestné veci mimo pôsobnosti Zmierovacieho súdu.

Predsedá sudca, ktorý môže zasadať s deväťčlennou porotou.

Občianskoprávny súd:

Prvá komora občianskoprávnych súdov

Občianskoprávny súd (nesporová sekcia)

Občianskoprávny súd (sekcia pre rodinné právo)

Prvostupňový

Prvá komora občianskoprávnych súdov prejednáva veci z oblasti občianskeho a/alebo obchodného práva, ktoré presahujú vecnú pôsobnosť Zmierovacieho súdu. V rámci svojej ústavnej právomoci tento súd takisto posudzuje sťažnosti na porušenie ľudských práv a základných slobôd, ktoré sú chránené ústavou a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Občianskoprávny súd (nesporová sekcia) je súdom dobrovoľnej príslušnosti a rozhoduje o zbavení alebo obmedzení svojprávnosti osôb postihnutých duševnou poruchou, ustanovení ich zákonných zástupcov, dedičskom konaní a zistení dedičov. Slúži aj ako depozitár tajných závetov.

Tento súd prejednáva všetky veci týkajúce sa rodinného práva, ako je anulovanie manželstva, rozluka, rozvod, príspevky na výživu a starostlivosť o deti atď.

Predsedá sudca.

Predsedá sudca.

Predsedá sudca.

Zmierovací súd (Court of Magistrates)

Prvostupňový

V občianskoprávnych veciach má Zmierovací súd iba nižšie právomoci prvého stupňa, v zásade obmedzené na spory, ktorých hodnota neprevyšuje 15 000 EUR.

V trestných veciach má tento súd dvojaké právomoci: ako trestný súd v rámci svojej súdnej príslušnosti a ako vyšetrovací súd v prípade trestných činov, ktoré spadajú do právomoci Trestného súdu.

i) Trestný súd – má právomoc prejednávať všetky trestné veci týkajúce sa trestných činov, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody v trvaní najviac šesť mesiacov.

ii) Vyšetrovací súd – tento súd vedie prípravné konanie a v prípade zistenia skutočností nasvedčujúcich spáchaniu závažného trestného činu postúpi príslušné záznamy generálnemu prokurátorovi. V prípade súhlasu obvineného generálny prokurátor môže veci, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody v trvaní najviac desať rokov, vrátiť na prejednanie a rozhodnutie späť na zmierovací súd.

Predsedá zmierovací sudca.

Zmierovací súd pre Gozo

Prvostupňový

V občianskoprávnych veciach má Zmierovací súd pre Gozo dvojitú právomoc:

nižšie právomoci porovnateľné s právomocami Zmierovacieho súdu pre Maltu a vyššie právomoci, ktoré sú rovnaké ako v prípade Prvej komory Občianskoprávneho súdu, mimo ústavných právomocí, a v prípade Občianskoprávneho súdu (jeho nesporovej sekcie).

V trestných veciach má Zmierovací súd pre Gozo rovnaké právomoci ako Zmierovací súd zasadajúci ako trestný súd a ako vyšetrovací súd.

Predsedá zmierovací sudca.

Súd pre mladistvých

Prvostupňový

Súd pre mladistvých prejednáva obžaloby voči maloletým mladším ako 16 rokov a môže vydávať aj príkazy na umiestnenie do náhradnej starostlivosti.

Predsedá zmierovací sudca a súd tvoria dvaja ďalší členovia.

Tribunál pre drobné pohľadávky

Prvostupňový

Tento tribunál rozhoduje v skrátenom konaní podľa zásad spravodlivosti a práva o pohľadávkach, ktorých hodnota neprevyšuje 5 000 EUR.

Predsedá arbiter.

Právne databázy

Na oficiálnej vládnej webovej stránke #_Related_LinksMinisterstva spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy sú k dispozícii rôzne online služby. Webová stránka v maltskom a anglickom jazyku obsahuje informácie o Ministerstve spravodlivosti a vnútra, ako aj o súdoch, súdnom systéme a súdnictve, Generálnej prokuratúre, právnych službách a službách poskytovaných súdom.

Tu sa nachádzajú odkazy na rôzne možnosti poskytovaných súdnych a právnych služieb:

#_Related_LinksMinisterstvo spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy

Služby poskytované súdmi

Služby poskytované súdmi – rozhodnutia súdov online

Služby poskytované súdmi – súdne konania

Služby poskytované súdmi – používanie siení

Služby poskytované súdmi – štatistika

Služby poskytované súdmi – súdne predaje majetku dražbou

Služby poskytované súdmi – občianskoprávne tlačivá (v maltčine)

Súdni znalci

Právne služby (právne predpisy Malty)

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.