Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Holandsko

Na tejto stránke nájdete prehľad súdneho systému v Holandsku.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Organizácia súdnictva – justičné systémy

Správa súdov

Súdna rada je súčasťou justičného systému, sama však nevykonáva súdnu prax. Od ministerstva spravodlivosti prevzala zodpovednosť za množstvo úloh. Tieto úlohy majú operatívny charakter a zahŕňajú prideľovanie finančných prostriedkov, dohľad nad finančným riadením, personálnu politiku, IKT a služby. Rada podporuje súdy vo vykonávaní ich úloh v týchto oblastiach. Takisto má za úlohu podporovať kvalitu justičného systému a poskytovať poradenstvo v oblasti nových právnych predpisov, ktoré sa týkajú vykonávania spravodlivosti. Súdna rada vystupuje aj ako hovorca pre justičný systém pri verejných a politických diskusiách.

Úlohy Súdnej rady sa týkajú operatívnych záležitostí (v najširšom zmysle slova), finančných záležitostí a kvalitatívneho hľadiska vykonávania spravodlivosti.

Súdna rada zohráva hlavnú úlohu pri príprave, implementácii a kontrole finančných prostriedkov v justičnom systéme. Rozpočtový systém je založený na systéme merania množstva práce, ktorý realizuje Súdna rada. Rada podporuje a kontroluje rozvoj operatívnych postupov pri každodennom fungovaní súdov. Medzi jej konkrétne špecifické úlohy patria personálna politika, služby, IKT a vonkajšie záležitosti. Rada disponuje sériou formálnych štatutárnych právomocí, ktoré jej umožňujú vykonávať tieto úlohy. Rada je napríklad oprávnená vydávať záväzné všeobecné pokyny týkajúce sa operatívnych postupov, hoci uprednostňuje vykonávanie tejto právomoci v čo najmenšom rozsahu.

Rada je zodpovedná za nábor, výber a školenie sudcov a súdnych zriadencov. Svoje úlohy v daných oblastiach vykonáva v úzkej spolupráci so súdnymi radami. Súdna rada má hlavné slovo pri vymenovaní členov súdnej rady.

Medzi úlohy Súdnej rady v súvislosti s kvalitou justičného systému patrí propagovanie jednotného uplatňovania právnych predpisov a zvyšovanie kvality súdov. Vzhľadom na prekrývanie obsahu súdnych rozhodnutí nemá Súdna rada v tejto oblasti nariaďovaciu právomoc.

Rada má aj všeobecnú poradnú úlohu. Poskytuje vláde poradenstvo v súvislosti s novými právnymi predpismi, ktoré majú význam pre justičný systém. Tento proces prebieha v pravidelnej konzultácii s členmi súdnych rád.

Hoci Súdna rada disponuje formálnymi právomocami, vzťah medzi radou a súdmi nemožno vnímať ako hierarchický. Samotná Súdna rada stanovuje prvotný cieľ, ktorým je podpora súdov pri vykonávaní ich úloh. S cieľom zabezpečiť riadne dokončenie rôznych úloh Súdna rada uskutočňuje pravidelné konzultácie s predsedami súdov, riaditeľmi prevádzok, riaditeľmi divízií a predsedníctvom (poradný orgán zložený zo zástupcov súdov).

Druhy súdov – krátky opis

Okresné súdy

Holandsko je rozdelené do 11 okresov, z ktorých každý má vlastný súd. Do príslušnosti každého súdu patrí niekoľko oblastných súdov. Okresný súd tvorí maximálne päť oddelení. Medzi ne vždy patrí správne oddelenie, občiansko-právne oddelenie, trestné oddelenie a okresné oddelenie. Veci týkajúce sa rodinných záležitostí a mladistvých sú často zaradené do osobitného oddelenia, ako je to niekedy v prípade konaní týkajúcich sa cudzincov. Súdna rada si tieto záležitosti stanovuje sama.

Oddelenia

Okresné oddelenie

Pre bežných občanov je relatívne jednoduché zabezpečiť, aby sa ich prípadom zaoberalo okresné oddelenie. To znamená, že majú právo obhajovať svoj vlastný prípad a nepotrebujú právnika, ktorý by ich zastupoval na súde. Pokiaľ ide o občianske právo, okresný sudca sa zaoberá všetkými prípadmi týkajúcimi sa nájmu, prenájmu, nákupu a zamestnanosti, ako aj všetkými spormi týkajúcimi sa sumy do výšky 25 000 EUR.

V oblasti trestného práva sa okresný sudca zaoberá len drobnými priestupkami. Často ide o prípady, keď polícia alebo prokurátor navrhli dohodu. Ak obvinený odmietne prijať takýto návrh, prípad sa predloží okresnému sudcovi. Okresný sudca zvyčajne vydá rozsudok hneď po pojednávaní.

Trestné právo

Sudcovia v trestnej oblasti sa zaoberajú trestnými prípadmi, ktoré neboli predložené okresným sudcom. Tieto prípady môžu byť predložené oddeleniam s jedným sudcom alebo v súdnej sieni s tromi sudcami. V súdnej sieni sa riešia zložitejšie prípady a všetky prípady, v ktorých prokuratúra žiada trest odňatia slobody na viac ako jeden rok.

Občianske právo/ rodinné právo

Občianske oddelenie sa zaoberá aj prípadmi, ktoré neboli konkrétne predložené okresnému sudcovi. O väčšine z nich rozhoduje jeden sudca, ale aj tu je možné riešiť zložitejšie prípady v súdnej sieni s tromi sudcami. Množstvo okresných súdov má osobitné oddelenia pre prípady týkajúce sa rodiny a mládeže, pričom mnohé z nich sú závažné.

Správne právo

Až na niekoľko výnimiek sa správne spory riešia na okresnom súde; v mnohých prípadoch vypočutiu oddelenia pre správne právo predchádza námietkové konanie pod dohľadom správnych orgánov. Pre tieto prípady je bežné, že sa nimi zaoberá oddelenie s jedným sudcom, ale aj v tomto prípade môže okresný súd rozhodnúť o vymenovaní troch sudcov, ak ide o zložitejší prípad alebo ak rieši základné otázky. Ak príslušný okresný súd nemá osobitné oddelenie na riešenie prípadov upravených zákonom a týkajúcich sa cudzincov, zaoberá sa takýmito prípadmi sektor správneho práva alebo jeho oddelenie. V prípadoch, ktoré sa týkajú štátnych zamestnancov a otázok sociálneho zabezpečenia, je odvolanie záležitosťou špeciálneho odvolacieho tribunálu – Hlavného odvolacieho tribunálu – a vo väčšine ostatných prípadov Útvaru správnej jurisdikcie Štátnej rady.

Odvolacie súdy

Jedenásť okresov je rozdelených do štyroch oblastí, ktoré patria do jurisdikcie štyroch odvolacích súdov: Den Haag en Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden en ‘s-Hertogenbosch.Pokiaľ ide o trestné a občianske právo, sudcovia odvolacieho súdu sa zaoberajú len prípadmi, v ktorých bolo podané odvolanie voči rozsudku okresného súdu. Odvolací súd opätovne preskúma skutkovú podstatu prípadu a predloží svoje vlastné závery. Vo väčšine prípadov je možné napadnúť rozhodnutie odvolacieho súdu uplatnením kasácie na Najvyššom súde Holandska. Okrem prípadov v oblasti trestného a občianskeho práva sa odvolací súd zaoberá aj všetkými odvolaniami voči výmere daní, a to zo svojho úradu správneho súdu.

Špeciálne tribunály

Hlavný odvolací tribunál je odvolací orgán, ktorý sa zaoberá najmä právnymi oblasťami týkajúcimi sa sociálneho zabezpečenia a štátnej správy. V týchto oblastiach je najvyššou súdnou autoritou. Tribunál má sídlo v Utrechte.

Odvolací tribunál pre obchod a priemysel je špeciálny správny súd, ktorý rieši spory v oblasti sociálno-hospodárskeho správneho práva. Okrem toho sa tento odvolací tribunál zaoberá odvolaniami na špecifické právne predpisy, ako je zákon o hospodárskej súťaži a zákon o telekomunikáciách. Tribunál má sídlo v Haagu.

Najvyšší súd

Najvyšší súd Holandska, ktorý má sídlo v Haagu, skúma, či nižší súd riadne uplatnil právo, skôr ako dospel k rozsudku. V tomto štádiu nie je skutková podstata prípadu, ktorú stanovil nižší súd, predmetom diskusie. Uplatnením kasácie preto plní dôležitú funkciu pri propagovaní jednotnosti práva.

Právne databázy

Informácie nájdete na webovej stránke zameranej na justičný systém v Holandsku.

Judikatúru môžete nájsť v právnej databáze.

Je prístup do týchto databáz bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Rechtspraak

Posledná aktualizácia: 07/03/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.