Vnútroštátne justičné systémy

Holandsko

Na tejto stránke nájdete prehľad justičného systému v Holandsku.

Autor obsahu
Holandsko

Organizácia justície – justičné systémy

Správa súdov

Rada súdnej moci (Raad voor de rechtspraak, ďalej aj „Rada“) je súčasťou justičného systému, ale sama sa výkonu spravodlivosti nevenuje. Od ministerstva spravodlivosti prevzala zodpovednosť za plnenie viacerých úloh. Tieto úlohy majú operatívny charakter a zahŕňajú prideľovanie prostriedkov z rozpočtu, dohľad nad finančným riadením, personálnu politiku, informačné a komunikačné technológie a správu budov. V týchto oblastiach poskytuje Rada súdom podporu pri plnení ich úloh. Takisto má za úlohu podporovať kvalitu justičného systému a poskytovať poradenstvo v oblasti nových právnych predpisov, ktoré sa týkajú vykonávania spravodlivosti. Rada okrem toho vystupuje aj ako hovorca súdnictva vo verejných a politických diskusiách. Úlohy Rady sa týkajú operatívnych záležitostí (v najširšom zmysle slova), finančných záležitostí a kvalitatívneho hľadiska vykonávania spravodlivosti.

Rada zohráva kľúčovú úlohu v súvislosti s prípravou, implementáciou a vyúčtovaním rozpočtu súdnictva. Rozpočtový systém je založený na Radou riadenom systéme merania pracovnej záťaže súdov. Rada podporuje vývoj operatívnych postupov každodenného fungovania súdov a dohliada na tento proces. Jej konkrétnymi úlohami v tejto súvislosti sú personálna politika, správa budov, informačné a komunikačné technológie a externé záležitostí. Rada má viaceré formálne štatutárne právomoci, ktoré jej umožňujú vykonávať tieto úlohy. Rada je napríklad oprávnená vydávať záväzné všeobecné pokyny týkajúce sa operatívnych postupov, hoci uprednostňuje vykonávanie tejto právomoci v čo najmenšom rozsahu.

Rada je zodpovedná za nábor, výber a školenie sudcov a súdnych zriadencov. Povinnosti v týchto oblastiach plní v úzkej spolupráci so súdnymi radami. Rada súdnej moci má hlavné slovo pri vymenovaní členov súdnych rád.

Medzi úlohy Rady v súvislosti s kvalitou justičného systému patrí propagovanie jednotného uplatňovania právnych predpisov a zvyšovanie kvality súdov. Vzhľadom na prekrývanie obsahu súdnych rozhodnutí nemá Rada v tejto oblasti nariaďovaciu právomoc.

Rada má aj všeobecnú poradnú úlohu. Poskytuje vláde poradenstvo v súvislosti s novými právnymi predpismi, ktoré majú význam pre justičný systém Tento proces prebieha v pravidelnej konzultácii s členmi súdnych rád.

Hoci Rada disponuje formálnymi právomocami, vzťah medzi Radou a súdmi nemožno vnímať ako hierarchický. Hlavným cieľom Rady je poskytovať podporu súdom pri plnení ich povinností. Rada s cieľom zabezpečiť riadne plnenie týchto povinností uskutočňuje pravidelné konzultácie s predsedami súdov, výkonnými riaditeľmi, vedúcimi úsekov a kolégiom zástupcov (College van afgevaardigden – poradný orgán zložený zo zástupcov súdov).

Druhy súdov – krátky opis

Okresné súdy (rechtbanken)

Holandsko je rozdelené do 11 okresov, z ktorých každý má vlastný súd. Do príslušnosti každého súdu patrí niekoľko oblastných súdov. Okresný súd tvoria aspoň štyri oddelenia. Medzi ne vždy patrí správne oddelenie, občiansko-právne oddelenie, trestné oddelenie a okresné oddelenie. Veci týkajúce sa rodinných záležitostí a mladistvých sú často zaradené do osobitného oddelenia, ako je to niekedy v prípade konaní týkajúcich sa cudzincov. Rozhodovanie o týchto otázkach je na uvážení vedenia súdu.

Oddelenia

Okresné oddelenie

Pre bežných občanov je relatívne jednoduché zabezpečiť, aby sa ich prípadom zaoberalo okresné oddelenie. To znamená, že majú právo obhajovať svoj vlastný prípad a nepotrebujú právnika, ktorý by ich zastupoval na súde. Pokiaľ ide o občianske právo, okresný sudca sa zaoberá všetkými prípadmi týkajúcimi sa nájmu, prenájmu, nákupu a zamestnanosti, ako aj všetkými spormi týkajúcimi sa sumy do výšky 25 000 EUR. V oblasti trestného práva sa okresný sudca zaoberá len drobnými priestupkami. Často ide o prípady, keď polícia alebo prokurátor navrhli dohodu.

Ak obvinený odmietne prijať takýto návrh, prípad sa predloží okresnému sudcovi. Okresný sudca zvyčajne vydá rozsudok hneď po pojednávaní.

Trestné právo

Sudcovia v trestnej oblasti sa zaoberajú trestnými prípadmi, ktoré neboli predložené okresným sudcom. Tieto prípady môžu byť predložené oddeleniam s jedným sudcom alebo v súdnej sieni s tromi sudcami. V súdnej sieni sa riešia zložitejšie prípady a všetky prípady, v ktorých prokuratúra žiada trest odňatia slobody na viac ako jeden rok.

Občianske právo/rodinné právo

Občianske oddelenie sa zaoberá aj prípadmi, ktoré neboli konkrétne predložené okresnému sudcovi. O väčšine z nich rozhoduje jeden sudca, ale aj tu je možné riešiť zložitejšie prípady v súdnej sieni s tromi sudcami. Množstvo okresných súdov má osobitné oddelenia pre prípady týkajúce sa rodiny a mládeže, pričom mnohé z nich sú závažné.

Správne právo

Až na niekoľko výnimiek sa správne spory riešia na okresnom súde; v mnohých prípadoch vypočutiu oddelenia pre správne právo predchádza námietkové konanie pod dohľadom správnych orgánov. Pre tieto prípady je bežné, že sa nimi zaoberá oddelenie s jedným sudcom, ale aj v tomto prípade môže okresný súd rozhodnúť o vymenovaní troch sudcov, ak ide o zložitejší prípad alebo ak rieši základné otázky. Ak príslušný okresný súd nemá osobitné oddelenie na riešenie prípadov upravených zákonom a týkajúcich sa cudzincov, zaoberá sa takýmito prípadmi sektor správneho práva alebo jeho oddelenie. V prípadoch, ktoré sa týkajú štátnych zamestnancov a otázok sociálneho zabezpečenia, je odvolanie záležitosťou špeciálneho odvolacieho tribunálu – Hlavného odvolacieho súdu (Centrale Raad van Beroep) – a vo väčšine ostatných prípadov oddelenia Štátnej rady pre správne spory (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State).

Odvolacie súdy (gerechtshoven)

Jedenásť okresov je rozdelených do štyroch oblastí, ktoré patria do jurisdikcie štyroch odvolacích súdov: Den Haag en Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden en ‘s-Hertogenbosch. Pokiaľ ide o trestné a občianske právo, sudcovia odvolacieho súdu sa zaoberajú len prípadmi, v ktorých bolo podané odvolanie voči rozsudku okresného súdu. Odvolací súd opätovne preskúma skutkovú podstatu prípadu a predloží svoje vlastné závery. Vo väčšine prípadov je možné napadnúť rozhodnutie odvolacieho súdu uplatnením kasácie na Najvyššom súde Holandska (Hoge Raad der Nederlanden). Okrem prípadov v oblasti trestného a občianskeho práva sa odvolací súd zaoberá aj všetkými odvolaniami voči výmere daní.

Špecializované súdy

Hlavný odvolací súd (Centrale Raad van Beroep) je špecializovaným správnym súdom, ktorý rozhoduje spory v oblasti sociálno ekonomického správneho práva. Sídlo má v Utrechte.

Odvolací tribunál pre obchod a priemysel (College van Beroep voor het bedrijfsleven) je špeciálny správny súd, ktorý rieši spory v oblasti sociálno-hospodárskeho správneho práva. Okrem toho sa tento odvolací tribunál zaoberá odvolaniami na špecifické právne predpisy, ako je zákon o hospodárskej súťaži (Mededingingswet) a zákon o telekomunikáciách (Telecommunicatiewet). Sídlo má v Haagu.

Najvyšší súd (Hoge Raad)

V Haagu sídliaci Najvyšší súd Holandska skúma, či súdy nižších stupňov pri svojom rozhodovaní riadne aplikovali právo. V tejto fáze sa už nepreskúmava skutková podstata veci zistená súdom nižšieho stupňa. Odvolanie (cassatie – kasačná sťažnosť) plní preto dôležitú úlohu pri propagovaní jednotnosti práva.

Právne databázy

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite o Holandskom justičnom systéme.

Judikatúru možno vyhľadávať v právnej databáze.

Je prístup do týchto databáz bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Holandský justičný systém

Posledná aktualizácia: 06/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.