Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Vnútroštátne justičné systémy

Severné Írsko

V tejto časti získate prehľad o systéme súdov v Severnom Írsku.

Autor obsahu
Severné Írsko

Organizácia súdnictva – justičné systémy

Spojené kráľovstvo má tri jurisdikcie: Anglicko a Wales, Škótsko a Severné Írsko

Druhy súdov – stručný opis

Najvyšší súd (Supreme Court)

V roku 2009 nový Najvyšší súd Spojeného kráľovstva prevzal právomoci odvolacieho výboru Snemovne lordov. Rovnako prevzal prenesené funkcie Súdneho výboru kráľovskej Štátnej rady (Judicial Committee of the Privy Council), ktorý je najvyšším odvolacím súdom v niekoľkých nezávislých krajinách Britského spoločenstva národov, zámorských územiach Spojeného kráľovstva a závislých územiach Britskej koruny.

Najvyšší súd je konečným odvolacím súdom v Spojenom kráľovstve tak v trestných, ako aj občianskoprávnych veciach, hoci proti rozhodnutiam v škótskych trestných veciach nie je možné sa odvolať na Najvyššom súde. Povolenie postúpiť vec na odvolanie Najvyššiemu súdu sa obvykle udelí len v prípade, keď sa týka právnych otázok verejného významu.

Odvolací súd (Court of Appeal)

Odvolací súd prerokováva odvolania proti rozhodnutiam korunného súdu (Crown Court) v trestných veciach a rozhodnutiam vyššieho súdu v občianskoprávnych veciach.

Vyšší súd (High Court)

Vyšší súd sa zaoberá občianskoprávnymi vecami, prerokováva odvolania v trestných veciach a má tiež právomoci preskúmavať konanie osôb alebo organizácií, aby sa uistil, či konali zákonne a spravodlivo. Vyšší súd sa obvykle zaoberá vecami, ak je hodnota sporu vyššia ako 30 000 GBP. Za určitých okolností môže vyšší súd postúpiť vec s hodnotou sporu vyššou ako 30 000 GBP krajskému súdu (county court); podobne vec s hodnotou sporu nižšou ako 30 000 GBP môže krajský súd postúpiť vyššiemu súdu.

Vyšší súd má tieto tri oddelenia (divisions):

 • Rodinný súd (Family Division)
  Rodinný súd sa zaoberá zložitými rozvodovými prípadmi s právnym zastúpením, ďalej poručníctvom, osvojením, domácim násilím a pod. Taktiež sa zaoberá odvolaniami proti rozhodnutiam magistrátnych a krajských súdov v manželských veciach, zaoberá sa záležitosťami osôb, ktoré sú duševne choré a jednoduchými dedičskými záležitosťami.
 • Kráľovský súd (Queens Bench Division)
  Kráľovský súd sa zaoberá veľkými a/alebo zložitými nárokmi na náhradu škody. Zaoberá sa aj obmedzeným počtom odvolaní proti rozhodnutiam magistrátnych súdov (magistrates' courts) alebo korunných súdov, preskúmava aj činnosť organizácií, aby zistil, či konali zákonne a zaoberá sa žalobami, ktoré sa týkajú urážky na cti a ohovárania.
 • Kancelársky súd (Chancery Division)
  Kancelársky súd sa zaoberá vecami týkajúcimi sa správcovstva, prípadov spochybnenej poslednej vôle, zániku spoločností, konkurzov, hypoték, charitatívnych organizácií, spochybnených príjmov (obvykle ide o daň z príjmu) atď.

Korunný súd (Crown Court)

Korunné súdy sa zaoberajú týmito druhmi prípadov:

 • závažnejšími trestnými činmi, ktoré prejednáva sudca a porota,
 • osobami odsúdenými magistrátnymi súdmi, ktoré sú postúpené korunnému súdu na vynesenie rozsudku o treste.

Tresty odňatia slobody a pokuty udelené korunnými súdmi sú prísnejšie ako tresty a pokuty magistrátnych súdov.

Krajský súd (County Court)

Krajský súd sa zaoberá občianskoprávnymi vecami, ktoré prerokováva sudca alebo okresný sudca. Krajský súd sa obvykle zaoberá vecami, ktorých hodnota sporu je nižšia ako 30 000 GBP (alebo 45 000 GBP v majetkových záležitostiach). Veci s vyššou hodnotou sporu prerokováva vyšší súd – pozri vyššie v texte. Všetky nároky vyplývajúce z regulovaných úverových zmlúv sa musia začať prerokovávať na krajskom súde, bez ohľadu na ich hodnotu.

Príklady vecí prerokovávaných krajským súdom:

Krajské súdy sa zaoberajú celou škálou vecí, ale najbežnejšie sú:

 • spory medzi prenajímateľom a nájomcom, napríklad držba (vypratanie), nedoplatky na nájomnom, opravy,
 • spotrebiteľské spory, napríklad chybný tovar alebo nekvalitné služby,
 • nároky na náhradu škody pri osobnej ujme (zranenia spôsobené nedbanlivosťou), napríklad dopravné nehody, padnutie do výtlku na chodníku, pracovné úrazy,
 • rozvody bez obhajcu, ale len na niektorých krajských súdoch,
 • niektoré prípady domáceho násilia, ale tie môžu prerokovávať aj magistrátne súdy,
 • prípady diskriminácie z dôvodu rasy alebo pohlavia,
 • problémy dlžníkov, napríklad veriteľ domáhajúci sa platby
 • pracovnoprávne problémy, napríklad splatné mzdy alebo platy alebo odstupné a náhrady v prípade výpovede,
 • odvolania proti rozhodnutiam magistrátnych súdov, ktoré prerokováva sudca (a aspoň dvaja prísediaci, keď je obžalovaným mladistvý).

Magistrátne súdy (Magistrates’ Court)

Magistrátne súdy rozhodujú v trestných a v niektorých občianskoprávnych veciach. Veci prerokováva okresný sudca (magistrátny súd).

 • Trestné veci na magistrátnych súdoch
  Magistrátne súdy sa zaoberajú trestnými činmi, keď obžalovaný nemá nárok na súdny proces pred porotou. Tieto sú známe ako trestné činy prejednávané v skrátenom konaní. Za trestné činy prejednávané v skrátenom konaní sa môže uložiť trest odňatia slobody maximálne na šesť mesiacov a/alebo pokuta do výšky 5 000 GBP.
  Magistrátne súdy prerokúvajú aj trestné činy, kedy si obžalovaný môže vybrať pre súdny proces pred porotou, ale rozhodne sa, že sa jeho vec bude prerokovávať na magistrátnom súde. Ak sa obžalovaný rozhodne pre súdny proces pred porotou, vec sa postúpi korunnému súdu.
 • Súd pre mladistvých (Youth court)
  Súd pre mladistvých sa zaoberá mladistvými vo veku od 10 do 17 rokov, ktorí spáchali trestné činy. Súd pre mladistvých je súčasťou magistrátneho súdu a veci sa prerokovávajú pred okresným sudcom (magistrátneho súdu) a ďalšími dvoma osobitne vyškolenými prísediacimi. Ak je mladistvý obvinený z veľmi závažného trestného činu, za ktorý sa v prípade dospelej osoby ukladá trest odňatia slobody na 14 rokov a viac, súd pre mladistvých ho môže odovzdať korunnému súdu.
 • Magistrátne súdy rozhodujú aj v obmedzenom počte občianskoprávnych vecí, ako sú:
  • niektoré občianskoprávne dlhy, napríklad nedoplatky dane z príjmu, príspevky na národné poistenie, nedoplatky DPH, sadzby,
  • licencie, napríklad udeľovanie, obnovovanie alebo odoberanie licencií za pohostinstvá a kluby,
  • niektoré manželské problémy, napríklad výživné a vysťahovanie manžela/manželky zo spoločného domu manželov,
  • záujmy dieťaťa: napríklad príkaz na odovzdanie dieťaťa do starostlivosti miestneho orgánu alebo príkaz na súdny dohľad, ďalej prípady osvojenia a príkazy na pobyt.

Súdy koronerov (Coroners’ Courts)

Vyšetrujú okolností náhlych, násilných a neprirodzených úmrtí.

Hierarchia súdov

Ďalšie podrobnosti a grafické znázornenie štruktúry súdov v Severnom Írsku sú uvedené na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska.

Správa súdov

Za správu súdov v jurisdikcii Severného Írska je zodpovedná Súdna služba Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Táto správa zahŕňa:

 • poskytovanie administratívnej podpory súdom a justícii Severného Írska,
 • výkon súdnych rozhodnutí v občianskoprávnych veciach prostredníctvom centralizovaných služieb výkonu súdnych rozhodnutí poskytovaných Úradom na vykonávanie rozsudkov,
 • poskytovanie administratívnej podpory tribunálom.

Súvisiace odkazy

Súdna služba Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)

Posledná aktualizácia: 28/08/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.