Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Škótsko

V tejto časti nájdete prehľad súdov v Škótsku.

Autor obsahu
Škótsko

Organizácia súdnictva – justičné systémy

Spojené kráľovstvo má tri jurisdikcie: Anglicko a Wales, Škótsko a Severné Írsko.

Správa súdov

Za správu súdov v Škótsku je zodpovedná Škótska súdna služba (Scottish Courts Service). Škótska súdna služba je nezávislá právnická osoba, ktorej predsedá lord predseda, služobne najstarší sudca v Škótsku.

Typy a hierarchia súdov – stručný opis hlavných súdov

Rôzne súdy v Škótsku sú organizované týmto spôsobom:

Konanie na trestných súdoch je rozdelené na „závažné“ (najzávažnejšie prípady zahŕňajúce súdny proces s porotou) a „skrátené“ (menej závažné prípady prejednávané jedným sudcom).

Na čele najvyššieho trestného súdu (High Court of Justiciary) je predseda (Lord Justice General-President), ktorý je aj zároveň prezidentom súdu. Ide o najvyšší trestný súd krajiny, ktorý rieši najzávažnejšie prípady, ako je vražda alebo znásilnenie. Pôsobí aj ako konečný trestný odvolací súd.

Väčšinou kriminálnych prípadov, plne formálnych aj v skrátenom konaní  sa zaoberá tzv. šerifský súd (Sheriff Court) a menej vážne prípady má na starosti zmierovací súd (Justice of the Peace court). Zmierovací súd tvoria zmierovací sudcovia (ktorí sú buď laickí zmierovací sudcovia zasadajúci s prísediacim s právnickým vzdelaním alebo platení zmierovací sudcovia s právnickým vzdelaním).

Občianskoprávne súdy prejednávajú prípady týkajúce sa celej škály záležitostí vymáhania dlhov, konaní týkajúcich sa rodinného práva a obchodu. Najvyšší civilný súd (Court of Session) je najvyšším občianskoprávnym súdom v Škótsku. Má vonkajší senát, ktorý sa zaoberá prípadmi na začiatku pred prípadným odvolaním a vnútorný senát, ktorý sa zaoberá najmä odvolaniami. Jeho hlavným sudcom je lord predseda (Lord President).

Vo veci právnych otázok možno podať odvolanie na nový Najvyšší súd Spojeného kráľovstva.

Šerifské súdy môžu riešiť prípady podobné prípadom predloženým na Najvyššom civilnom súde, no zabezpečujú aj zjednodušené konania v prípadoch, ktorých hodnota je maximálne 5 000 GBP a pri ktorých nie je pomoc právnych zástupcov potrebná.

Ďalšie informácie o príkazoch o poplatkoch a ich úpravách v Škótsku nájdete na internetovej stránke Škótskej súdnej služby.

Súvisiace odkazy

Škótska súdna služba, škótska vláda

Posledná aktualizácia: 18/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.