Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: slovinčina.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Slovinsko

V tejto časti nájdete prehľad súdneho systému v Slovinsku.

Autor obsahu
Slovinsko

Organizácia súdnictva – súdne systémy

Všetky súdy v Slovinskej republike sú riadnymi súdmi a vykonávajú svoju činnosť v súlade so zásadami ústavnosti, nezávislosti a právneho štátu.

Druhy súdov – krátky opis

Jednotný súdny systém sa skladá zo súdov všeobecnej a špecializovanej súdnej právomoci.

  • Medzi súdy so všeobecnou súdnou právomocou patrí 44 miestnych11 okresných súdov, 4 vyššie súdyNajvyšší súd,
  • Medzi špecializované súdy patria 3 pracovné súdy, 1 pracovný a sociálny súd a vyšší pracovný a sociálny súd (ktoré rozhodujú v pracovnoprávnych sporoch a v sporoch vo veci sociálneho zabezpečenia) a správny súd, ktorý poskytuje právnu ochranu v administratívnych záležitostiach a má postavenie vyššieho súdu.

Úrad štátneho prokurátora zastáva v súdnom systéme osobité miesto, keďže ide o nezávislý orgán, ale aj o súčasť výkonnej zložky štátnej moci. Generálneho prokurátora vymenúva Národné zhromaždenie.

Ústavný súd je najvyšším súdnym orgánom na ochranu ústavnosti, zákonnosti, ľudských práv a základných slobôd. Má právomoc anulovať úkony zákonodarného orgánu, a to zrušením (stiahnutím) zákona alebo jeho časti.

Ústavných sudcov vymenúva Národné zhromaždenie na základe návrhu prezidenta republiky. Deväť sudcov sa volí na obdobie deviatich rokov bez možnosti opätovného zvolenia. Žiadny štátny orgán nie je oprávnený zasahovať do práce sudcov ani nimi vydaných rozsudkov, či už na ústavnom, špecializovanom alebo všeobecnom súde.

Právne databázy

Viac informácií o súdoch v Slovinsku nájdete na oficiálnych webových stránkach Najvyššieho súdu Slovinskej republiky.

Súvisiace odkazy

súdne orgány

Posledná aktualizácia: 02/11/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.