Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Švédsko

V tejto časti sa uvádza prehľad o systéme súdov vo Švédsku.

Autor obsahu
Švédsko

Organizácia súdnictva – justičné systémy

Druhy súdov – krátky opis

Systém súdnictva sa obvykle týka orgánov a agentúr zodpovedných za fungovanie právneho štátu a zabezpečujúcich právnu istotu. Súdy sú hlavnou oporou justičného systému, kam patria aj orgány zodpovedné za prevenciu trestnej činnosti a vyšetrovanie ako:

Ďalšie orgány, ako napríklad Vykonávací úrad, môžu plniť úlohy súvisiace so systémom súdnictva.

Hierarchia súdov

Švédsko má dva paralelné druhy súdov:

  • všeobecné súdy, ktoré sa zaoberajú trestnoprávnymi a občianskoprávnymi prípadmi,
  • všeobecné správne súdy, ktoré sa zaoberajú prípadmi týkajúcimi sa verejnej správy.

Všeobecné súdy sú organizované ako trojúrovňový systém: okresné súdy, odvolacie súdy a Najvyšší súd.

Správne súdy majú tiež tri úrovne: správne súdy, odvolacie správne súdy a Najvyšší správny súd. Okrem toho bolo zriadených niekoľko osobitných súdov a tribunálov, ktoré rozhodujú v konkrétnych druhoch prípadov a záležitostí.

Správa súdov

Ministerstvo spravodlivosti je zodpovedné za záležitosti týkajúce sa súdov vrátane súdnych poriadkov a organizácie súdov. Vládny ani žiadny iný orgán však nemá právomoc rozhodovať o tom, ako súd rozhodne v jednotlivých veciach.

Správa vnútroštátnych súdov je ústredná administratívna agentúra pre štátne súdy, štátne správne súdy, krajské súdy rozhodujúce vo veciach nájomných vzťahov, krajské súdy rozhodujúce vo veciach prenájmu a Národný orgán právnej pomoci.

Posledná aktualizácia: 06/11/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.