Vnútroštátne justičné systémy

Justičné systémy členských štátov sú veľmi rozmanité a odrážajú sa v nich rozdiely vo vnútroštátnych tradíciách súdnictva.

Súdy

Vo väčšine členských štátov existujú rôzne typy súdov. Spravidla možno nájsť tri hlavné typy:

Všeobecné súdy sa obvykle zaoberajú spormi v občianskoprávnych veciach (t. j. spormi medzi občanmi a/alebo podnikmi) a/alebo trestnoprávnymi vecami. Okrem toho mnohé členské štáty zriadili súdy pre osobitné záležitosti, ako napr. spory medzi verejnými orgánmi a občanmi alebo podnikmi (správne veci a pod.).

Viaceré členské štáty majú navyše inštitúciu alebo súd zabezpečujúce dodržiavanie ich ústavy. Mnohé z týchto súdov alebo inštitúcií možno požiadať, aby preverili, či je určitý zákon alebo právny predpis v súlade s požiadavkami ústavy. Niektoré z nich sa môžu zaoberať jednotlivými vecami, ale obvykle len v najvyššom stupni.

Okrem informácií na stránkach vyhradených jednotlivým krajinám (rozdelené podľa vlajok na pravej strane) môžete cenné informácie získať na týchto európskych webových stránkach (nasledovný zoznam nemusí byť vyčerpávajúci):

Vyhľadanie vhodného súdu

Ak ste účastníkom súdneho konania alebo očakávate, že sa ním stanete, bude pre vás potrebné zistiť, ktorý súd je príslušný zaoberať sa vašou vecou alebo, iným slovami, ktorý má súdnu právomoc. Ak sa obrátite na nesprávny súd, alebo ak je otázka právomoci sporná, riskujete, že dôjde k značnému omeškaniu v konaní alebo dokonca k zamietnutiu vašej veci na základe nepríslušnosti.

Ak vec má predložená súdu cezhraničný rozmer a  zahŕňa napríklad strany žijúce v rôznych členských štátoch, budete musieť najskôr zistiť, v ktorom členskom štáte by sa malo uskutočniť konanie. Sekcia portálu Podanie na súd vás môže pri tomto postupe usmerniť.

Iné súdne orgány a inštitúcie

Okrem súdov vo väčšine členských štátov justičný systém zahŕňa aj iné súdne orgány a inštitúcie, ktoré vykonávajú verejnú moc, ako napr. verejných prokurátorov alebo v určitých prípadoch štátnych zástupcov, verejných notárov alebo súdnych úradníkov. Pokiaľ ide o súkromných právnych zástupcov, notárov a príbuzné profesie s dôležitými úlohami v justičnom systéme, pozri stránku o právnických profesiách.

Úrad štátneho prokurátora alebo prokuratúra, ktoré sa v mnohých členských štátoch považujú za súčasť súdnictva, zohrávajú v trestnoprávnych konaniach dôležitú úlohu. Povinnosti a postavenie verejných prokurátorov sa v jednotlivých členských štátoch značne odlišujú. Príslušné informácie môžete nájsť, ak si zvolíte vlajku žiadaného členského štátu v sekcii o všeobecných súdoch a takisto na týchto webových stránkach:

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.