Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pravosodni sistemi držav članic

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Pravosodni sistem v Republiki Hrvaški

Ustava Republike Hrvaške določa, da se oblast v Republiki Hrvaški izvršuje po načelu delitve oblasti na zakonodajno oblast, ki jo izvaja hrvaški parlament (sabor), izvršilno oblast, ki jo izvaja vlada Republike Hrvaške, in sodno oblast, ki jo izvajajo sodišča Republike Hrvaške. Sodišča kot nosilci sodne oblasti sodijo v skladu z ustavo, zakoni, drugimi predpisi ter mednarodnimi pogodbami, ki jih je Republika Hrvaška podpisala in ratificirala. Sodniško funkcijo opravljajo sodniki, ki jih imenuje državni sodni svet. Sodniki so pri opravljanju sodniške funkcije neodvisni in samostojni ter uživajo imuniteto v skladu z zakonom. Sodniška funkcija je trajna in sodniki poleg nje ne smejo opravljati nobenih drugih funkcij.

Organizacija pravosodnega sistema v Republiki Hrvaški

Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške opravlja:

 • pravne in druge zadeve, ki se nanašajo na:

področje civilnega, kazenskega in gospodarskega prava ter upravnega sodstva, organizacijo in delo ter strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje sodnikov, državnih tožilcev ter zaposlenih na sodiščih, državnih tožilstvih, organih, pristojnih za vodenje prekrškovnega postopka, in organih, pristojnih za izvrševanje kazenskih sankcij in sankcij za prekrške, upravne in druge zadeve v notariatu in odvetništvu, sodne in notarske takse, mednarodno pravno pomoč in druge oblike pravne pomoči, izvrševanje kazenskih sankcij in sankcij za prekrške, pomilostitev in pogojni odpust ter informatizacijo, zadeve institucionaliziranja in usklajevanja sistema podpore žrtvam in pričam v pravosodju, zadeve v zvezi z zagotavljanjem informacij in podpore žrtvam in pričam, zadeve v zvezi s plačilom odškodnine zaradi neutemeljenega odvzema prostosti oziroma neupravičene obsodbe ter upravne zadeve v zvezi z odškodninami žrtvam kaznivih dejanj;

 • nadzor nad opravljanjem nalog uprave v organih sodne oblasti, državnem tožilstvu in organih, pristojnih za vodenje prekrškovnega postopka;
 • upravne in druge zadeve, ki se nanašajo na:

lastninsko pravico, premoženjskopravne zadeve v zvezi z razlastitvijo in drugimi omejitvami lastništva, premoženjskopravne zadeve v zvezi z gradbenimi, kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, komasacijo, prodajo in nakup zemljišč in poslopij ter kmetijske dejavnosti, ki niso v pristojnosti drugih organov državne uprave, premoženje tujih državljanov, zadeve v zvezi z odškodnino za premoženje, odvzeto med jugoslovansko komunistično vladavino, ki niso v pristojnosti drugih organov državne uprave, ter dedovanje premoženja, pravic in obveznosti nekdanje SFRJ;

 • upravne in strokovne zadeve v zvezi s sodelovanjem vlade Republike Hrvaške z mednarodnimi kazenskimi sodišči, zadeve zastopanja Republike Hrvaške pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu, Meddržavnim sodiščem in drugimi mednarodnimi sodišči, če ni s posebno odločbo vlade Republike Hrvaške določeno drugače, ter zadeve v zvezi z varstvom človekovih pravic in pravic narodnostnih manjšin;
 • zadeve v zvezi s sodelovanjem Republike Hrvaške pri delu organov Evropske unije na področjih iz pristojnosti ministrstva;
 • in druge zadeve, za katere je ministrstvo pristojno na podlagi posebnega zakona.

Pravosodna akademija

Pravosodna akademija je neodvisna javna institucija, ki zagotavlja kakovostno začetno strokovno izpopolnjevanje pripravnikov v pravosodnih organih in študentov na Državni šoli za delavce v pravosodju. Poleg tega organizira in nenehno izboljšuje vseživljenjsko strokovno izpopolnjevanje delavcev v pravosodju in svetovalcev v pravosodnih organih.

Struktura

 1. Državna šola za delavce v pravosodju;
 2. Uprava za strokovno izpopolnjevanje pripravnikov, svetovalcev v pravosodnih organih in delavcev v pravosodju;
  • regionalni centri pri županijskih sodiščih v Zagrebu, Splitu, Osijeku, Varaždinu in na Reki;
  • Pravosodno akademijo upravljajo sodniki, državni tožilci, univerzitetni profesorji in drugi strokovnjaki.

Pravosodna akademija je dejavno vključena v mednarodno sodelovanje in sodeluje v projektih Evropske unije kot uporabnik ali udeleženec. Ti projekti so usmerjeni v institucionalno krepitev akademije in poklicni razvoj njenih ciljnih skupin.

Zakon o Pravosodni akademiji

Sodišča v Republiki Hrvaški

Zakon o sodiščih ureja organizacijo, področje dejavnosti in stvarno pristojnost sodišč.

V Republiki Hrvaški sodno oblast izvajajo sodišča kot posebni organi državne oblasti. Izvajajo jo samostojno in neodvisno v okviru pristojnosti, določenih z zakonom.

Sodišča varujejo pravni red Republike Hrvaške, določen z ustavo, mednarodnimi pogodbami in zakoni, ter zagotavljajo enotno uporabo prava in enakost pred zakonom.

Sodišča odločajo v sporih o temeljnih človekovih pravicah in obveznostih, o pravicah in obveznostih Republike Hrvaške ter enot lokalne in regionalne samouprave ter o pravicah in obveznostih drugih pravnih oseb, storilcem kaznivih dejanj in prekrškov, določenih z zakonom in drugimi predpisi, izrekajo kazni in druge ukrepe, odločajo o zakonitosti splošnih in posamičnih aktov javnopravnih organov, odločajo v sporih o osebnih razmerjih državljanov, delovnih, gospodarskih, premoženjskih in drugih civilnopravnih sporih ter v drugih pravnih zadevah, kadar to določa zakon.

Sodišča sodijo v skladu z ustavo, mednarodnimi pogodbami, zakoni in drugimi veljavnimi pravnimi viri.

Sodno oblast v Republiki Hrvaški izvajajo sodišča splošne pristojnosti in specializirana sodišča ter Vrhovno sodišče Republike Hrvaške.

Sodišča splošne pristojnosti so občinska sodišča in županijska sodišča.

Specializirana sodišča so gospodarska sodišča, upravna sodišča, sodišča za prekrške, Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške, Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške in Visoko sodišče Republike Hrvaške za prekrške.
Občinska sodišča in sodišča za prekrške so ustanovljena za območje ene ali več občin, enega ali več mest ali delov mestnega območja, županijska, gospodarska in upravna sodišča pa za območje ene ali več županij.
Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške, Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške, Visoko sodišče Republike Hrvaške za prekrške in Vrhovno sodišče Republike Hrvaške so ustanovljena za območje Republike Hrvaške.

Vrhovno sodišče Republike Hrvaške je najvišje sodišče v Republiki Hrvaški.

Z zakonom se lahko glede na stvarno pristojnost ali za določena pravna področja ustanovijo tudi druga sodišča splošne pristojnosti in specializirana sodišča.

Vrhovno sodišče Republike Hrvaške

Županijska sodišča (15)

Visoko gospodarsko sodišče (1)

Visoko upravno sodišče (1)

Visoko sodišče za prekrške (1)

Občinska sodišča (67)

Gospodarska sodišča (7)

Upravna sodišča (4)

Sodišča za prekrške (61)

Opomba: 1. aprila 2015 bo začela veljati nova mreža občinskih in gospodarskih sodišč, tako da bo občinskih sodišč 24, gospodarskih pa osem. Od 1. julija 2015 pa bo veljala nova mreža sodišč za prekrške, ki jih bo 22. To je določeno z zakonom o območjih in sedežih sodišč (NN 128/14).
Tukaj navedeni podatki so še vedno ažurni in točni, vendar se bodo po 1. aprilu 2015 oziroma 1. juliju 2015 spremenili.

Vrhovno sodišče Republike Hrvaške ima sedež v Zagrebu.

 1. zagotavlja enotno uporabo prava in enako obravnavanje vseh pri njegovi uporabi;
 2. odloča o rednih pravih sredstvih, kadar je to določeno s posebnim zakonom;
 3. odloča o izrednih pravnih sredstvih zoper pravnomočne odločbe sodišč v Republiki Hrvaški;
 4. odloča v sporih o pristojnosti, kadar je to določeno s posebnim zakonom;
 5. obravnava aktualna vprašanja sodne prakse, analizira potrebe po strokovnem izpopolnjevanju sodnikov, sodnih svetovalcev in sodniških pripravnikov ter opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon.

Vrhovno sodišče Republike Hrvaške
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
Telefon: +385 14862222, +385 14810036
Telefaks: +385 14810035
e-naslov: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Zakon o sodiščih

Zakon o območjih in sedežih sodišč

Ta zakona trenutno veljata.
Novi zakon o območjih in sedežih sodišč je sprejet in objavljen v uradnem listu (NN 128/14), veljati pa začne 1. aprila 2015 oziroma 1. julija 2015 in bo nadomestil obstoječa zakona.

Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala

Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala je specializirano državno tožilstvo za območje celotne Republike Hrvaške, ki opravlja naloge državnega tožilstva v zadevah kaznivih dejanj korupcije in organiziranega kriminala.

Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala
Gajeva 30a
10 000 Zagreb
Telefon: +385 14591874
Telefaks: +385 14591878
e-naslov: tajnistvo@uskok.dorh.hr


Zakon o Uradu za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala

Zadnja posodobitev: 20/07/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.