Pravosodni sistemi držav članic

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Organizacija sodnih/pravosodnih sistemov

Sodni sistem na Češkem sestavljata ustavno sodišče Češke in sistem sodišč „splošne pristojnosti“.

Sistem sodišč splošne pristojnosti sestavljajo vrhovno sodišče (nejvyšší soud), vrhovno upravno sodišče (nejvyšší správní soud), višja sodišča (vrchní soudy), okrožna sodišča (krajské soudy) in okrajna sodišča (okresní soudy).

Sodna uprava

Osrednji državni organ sodne uprave je Ministrstvo za pravosodje Češke republike.

Ministrstvo za pravosodje upravlja višja sodišča, okrožna sodišča in okrajna sodišča na področju uporabe Zakona št. 6/2002 o sodiščih in sodniški službi bodisi neposredno bodisi prek predsednikov sodišč; okrajna sodišča lahko Ministrstvo za pravosodje upravlja tudi prek predsednikov okrožnih sodišč.

Nekatere naloge osrednje državne uprave izvajata predsednik vrhovnega sodišča Češke (ali, če je primerno, podpredsednik) in predsednik vrhovnega upravnega sodišča Češke (ali, če je primerno, podpredsednik).

Dejavnosti državne sodne uprave se izvajajo ob upoštevanju mnenj relevantnih sodnih svetov, ustanovljenih v okviru vrhovnega sodišča Češke, vrhovnega upravnega sodišča Češke, višjih sodišč, okrožnih sodišč in vseh okrajnih sodišč.

Nekatere upravne dejavnosti izvaja upravni direktor sodišča, ki poroča predsedniku sodišča.

Vrste sodišč – kratek opis

Sistem sodišč splošne pristojnosti sestavljajo štiri organizacijske ravni:

  • okrajna sodišča; območna sodišča (obvodní soudy) v glavnem mestu Pragi in mestno okrajno sodišče v Brnu imajo enak položaj kot okrajna sodišča,
  • okrožna sodišča v krajih Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Praga, Ústí nad Labem in mestno okrajno sodišče v Pragi,
  • višja sodišča v Pragi in Olomoucu,
  • vrhovno sodišče in vrhovno upravno sodišče v Brnu.

V sistemu specializiranih sodišč je le ustavno sodišče Češke

Hierarhija sodišč

Češka ima dvostopenjski sistem, ki je ključni dejavnik v hierarhični organizaciji sistema sodnega varstva. S tega vidika ima hierarhično razmerje med sodišči, glede na njihov položaj v okviru pravosodnega sistema, tri stopnje.

Podrobnejše informacije so na voljo v oddelku o sistemu sodišč redne pristojnosti na Češkem.

Zakon št. 6/2002 o sodiščih in sodniški službi določa naslednje:

Okrajna sodišča

(a) odločajo kot sodišča prve stopnje, razen kadar procesni zakoni določajo drugače;

(b) odločajo v drugih primerih iz Zakona.

Okrožna sodišča

(a) odločajo kot sodišča druge stopnje, kadar procesni zakon tako določa in so v zadevah na prvi stopnji odločala okrajna sodišča na območju njihove pristojnosti;

(b) odločajo kot sodišča prve stopnje, kadar procesni zakon tako določa;

(c) odločajo v zadevah sodne uprave, kadar zakon tako določa;

(d) odločajo v drugih primerih, kadar zakon tako določa.

Višja sodišča

(a) odločajo kot sodišča druge stopnje, kadar procesni zakon tako določa in so v zadevah na prvi stopnji odločala okrožna sodišča na območju njihove pristojnosti;

(b) odločajo v drugih primerih, kadar zakon tako določa.

Vrhovno sodišče Češke

Vrhovno sodišče Češke kot najvišji sodni organ v zadevah, povezanih s pristojnostjo sodišč v civilnih in kazenskih postopkih, zagotavlja doslednost in zakonitost odločb:

(a) z odločanjem o izrednih pravnih sredstvih, kadar procesni zakon tako določa;

(b) z odločanjem v drugih zadevah, kadar tako določa posebni zakon ali mednarodna pogodba, ki zavezuje Češko ter jo je ratificiral parlament in je bila javno razglašena.

Vrhovno sodišče odloča tudi:

(a) o priznavanju in izvrševanju sodb sodišč drugih držav, kadar tako določa posebni zakon ali mednarodna pogodba, ki zavezuje Češko ter jo je ratificiral parlament in je bila javno razglašena;

(b) v drugih zadevah, kadar tako določa posebni zakon ali mednarodna pogodba, ki zavezuje Češko ter jo je ratificiral parlament in je bila javno razglašena.

Da bi sodišča sprejemala dosledne odločitve, vrhovno sodišče spremlja in preučuje njihove pravnomočne sodbe v civilnih in kazenskih postopkih ter na tej podlagi izdaja mnenja v zvezi s sprejemanjem odločitev sodišč v določeni vrsti zadev.

Zakon št. 150/2002, Zakonik o splošnem upravnem postopku določa naslednje:

Vrhovno upravno sodišče Češke

Vrhovno upravno sodišče Češke kot najvišji sodni organ v zadevah, povezanih s pristojnostjo upravnih sodišč, zagotavlja doslednost in zakonitost odločb, tako da odloča o vlogah za sodno presojo, kadar zakon tako določa, ter da odloča v zadevah, za katere tako določa ta ali posebni zakon.

Da bi sodišča sprejemala dosledne odločitve, vrhovno upravno sodišče spremlja in preučuje njihove pravnomočne sodbe v upravnih zadevah ter na tej podlagi izdaja mnenja v zvezi s sprejemanjem odločitev sodišč v določeni vrsti zadev.

Da bi upravni organi sprejemali zakonite in dosledne odločitve, lahko vrhovno upravno sodišče v primerih in po postopku iz tega zakona v okviru svoje dejavnosti sprejemanja odločitev odloča o temeljnih pravnih vprašanjih.

Pravne podatkovne zbirke

Pravosodni portal

Portal javne uprave

Ali je dostop do podatkovne zbirke brezplačen?

Oba internetna portala sta dostopna brezplačno.

Kratek opis vsebine

Na pravosodnem portalu so informacije o Ministrstvu za pravosodje, posameznih sodiščih in državnemtožilstvu ter njihovi kontaktni podatki.

Na uradnem vladnem portalu je na voljo zakonodaja Češke, ki je objavljena v Zbirki predpisov.

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.