Pravosodni sistemi držav članic

Estonija

Ta razdelek predstavlja pregled sodnega sistema v Estoniji.

Vsebino zagotavlja
Estonija

Organizacija sodstva – pravosodni sistemi

Estonska ustava določa, da sodno oblast izvajajo samo sodišča. Soditi morajo v skladu z ustavo in drugimi zakoni. V skladu z ustavo je v Estoniji za sojenje pristojna izključno sodna oblast. Sodišča so pri izvajanju nalog ločena od izvršilne in zakonodajne oblasti.

Upravljanje sodišč

Sodišča prve in druge stopnje upravlja ministrstvo za pravosodje skupaj s svetom za upravljanje sodišč. Svet za upravljanje sodišč je svetovalni organ, vzpostavljen za vodenje sodnega sistema, njegovo delo pa usmerja predsednik vrhovnega sodišča. Delo sodišč prve in druge stopnje se financira iz državnega proračuna v okviru proračuna ministrstva za pravosodje. Vrhovno sodišče je sámo odgovorno za svoje upravljanje in ima svoj proračun.

Svet za upravljanje sodišč sestavljajo:

  • predsednik vrhovnega sodišča (tudi predsednik sveta),
  • pet sodnikov, ki jih za tri leta imenuje zbor vseh sodnikov (en banc),
  • dva člana estonskega parlamenta,
  • odvetnik, ki ga imenuje odbor odvetniške zbornice,
  • generalni državni tožilec ali državni tožilec, ki ga imenuje prvi,
  • pravosodni kancler ali predstavnik, ki ga imenuje prvi,
  • minister za pravosodje ali njun predstavnik, ki sodeluje na sejah sveta in ima pravico govoriti.

Več informacij o Svetu za upravljanje sodišč je na voljo tukaj.

Hierarhija sodišč

Estonski sodni sistem se deli na tri ravni:

  • okrajna sodišča in upravna sodišča so sodišča prve stopnje,
  • okrožna sodišča (pritožbena sodišča) so sodišča druge stopnje,
  • vrhovno sodišče je pritožbeno sodišče najvišje stopnje (kasacija).

Kot sodišča splošne pristojnosti okrajna sodišča obravnavajo civilne, kazenske in prekrškovne zadeve. Kot sodišča prve stopnje upravna sodišča obravnavajo tiste upravne zadeve, za katere so po zakonu pristojna. Okrožna sodišča so sodišča druge stopnje in obravnavajo pritožbe zoper sodbe okrajnih in upravnih sodišč. Vrhovno sodišče je sodišče najvišje stopnje in obravnava kasacijske pritožbe zoper odločbe okrožnih sodišč. Vrhovno sodišče je tudi sodišče za oceno ustavnosti.

Pravne zbirke podatkov

Splošne informacije o estonskem pravnem sistemu so na voljo na spletišču ministrstva za pravosodje.

Pregled sodnega sistema v Estoniji je na voljo tudi na spletišču sodišč.

Ali je dostop do te zbirke podatkov brezplačen?

Dostop do informacij o estonskem pravnem in sodnem sistemu je brezplačen.

Zadnja posodobitev: 06/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.