Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pravosodni sistemi držav članic

Finska

Na tej strani je na voljo pregled pravosodnega sistema na Finskem.

Vsebino zagotavlja
Finska

Pravosodje – pravosodni sistem

Splošno gledano finski pravosodni sistem sestavljajo:

  • neodvisna sodišča, splošna sodišča, upravna sodišča in specializirana sodišča,
  • organi pregona,
  • organi izvrševanja (ki skrbijo za izvršbo sodb),
  • uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (ki izvaja kazen zapora),
  • javni ponudniki pravne pomoči, odvetniki in pooblaščeni pravni svetovalci.

Izraz sodstvo se nanaša samo na sodišča.

V členu 98 finske Ustave so navedene različne vrste sodišč. Splošna sodišča so Vrhovno sodišče, pritožbena sodišča in okrožna sodišča. Splošna upravna sodišča so Vrhovno upravno sodišče in lokalna upravna sodišča.

Najvišji organ sodne oblasti v civilnih in kazenskih zadevah je Vrhovno sodišče, v upravnih zadevah pa Vrhovno upravno sodišče. Obe vrhovni sodišči tudi nadzorujeta uporabo zakonodaje na področju njune pristojnosti. Na Finskem so tudi specializirana sodišča, katerih delovanje urejajo posebni predpisi.

Neodvisen in avtonomen položaj sodnikov varuje določba ustave, ki določa, da lahko sodniku preneha mandat samo na podlagi sodne odločbe. Sodnikov ni mogoče premestiti na drugo delovno mesto brez njihove privolitve, razen če je premestitev del reorganizacije sodnega sistema.

V členu 21 Ustave je določena pravica posameznika, da o njegovi zadevi brez nepotrebnega odlašanja in na primeren način odloči pristojno sodišče ali drug organ. V skladu s členom 21(2) zakonodaja določa pravico do javnosti postopka, pravico do izjave, pravico do prejema obrazložene odločbe in pravico do pritožbe zoper odločbo, poleg tega pa tudi pravico do poštenega sojenja in dobrega upravljanja. V tem členu so določene tudi zahteve glede kakovosti sodnih postopkov.

Sodna uprava

Mnogo dolžnosti in nalog v zvezi s sodnim varstvom in razvojem sodnih dejavnosti je praviloma v pristojnosti Ministrstva za pravosodje.

Dodatne informacije

Na spletišču finskih sodišč so na voljo informacije o pravosodnem sistemu Finske. To je portal, na katerem so na enem mestu zbrane informacije o sodiščih, tožilstvih, organih izvrševanja in pravni pomoči.

Med drugim vsebuje najnovejšo sodno prakso pritožbenih in upravnih sodišč.

V brezplačno dostopni podatkovni zbirki Finlex so na voljo sodna praksa, zakonodaja Finske v elektronski obliki ter prevodi finskih zakonov in podzakonskih aktov.

Zadnja posodobitev: 19/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.