Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pravosodni sistemi držav članic

Irska

Ta stran vsebuje pregled sodnega sistema na Irskem.

Vsebino zagotavlja
Irska

Organizacija sodstva – Irska

Sodna služba, neodvisna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1999 na podlagi Zakona o sodni službi iz leta 1998,  ima naslednje zakonsko predpisane naloge:

  1. upravljanje sodišč,
  2. zagotavljanje podpornih storitev sodnikom,
  3. zagotavljanje informacij o sodnem sistemu javnosti,
  4. zagotavljanje, upravljanje in vzdrževanje sodnih zgradb,
  5. zagotavljanje prostorov za stranke sodišč.

Ustava Irske določa, da se sodna oblast izvršuje na sodiščih, ustanovljenih z zakonom, izvršujejo pa jo sodniki, ki jih imenuje predsednik na priporočilo vlade. Sodniki vseh sodišč so v skladu z ustavo pri opravljanju sodniške funkcije popolnoma neodvisni. Sodnika ni mogoče razrešiti s položaja, razen če se mu dokaže neprimerno vedenje ali nesposobnost, in še takrat le na podlagi sklepa, ki ga sprejmeta oba doma parlamenta.

Hierarhija sodišč

Ustava opredeljuje strukturo sodnega sistema, ki ga sestavljajo najvišje prizivno sodišče, vrhovno sodišče, in prvostopenjska sodišča, ki vključujejo višje sodišče s splošno sodno pristojnostjo v vseh kazenskih in civilnih zadevah ter sodišča s krajevno sodno pristojnostjo, okrožna sodišča in okrajna sodišča.

O kazenskem postopku člen 38 ustave določa: „Osebi, ki je obtožena kaznivega dejanja, se sodi v skladu z zakonom“. Manjše prestopke obravnavajo sodišča, pristojna za sojenje po skrajšanem postopku, osebi, obtoženi kaznivega dejanja, sodi le porota. Ustava prav tako določa ustanovitev specializiranih sodišč, da bi zagotovila učinkovito sodno varstvo na področjih zunaj pristojnosti sodišč splošne pristojnosti.

Sodne obravnave so javne, razen v zadevah, iz katerih je javnost izključena (znak „brez javne obravnave“).

Sodišča, ki odločajo v civilnih zadevah, so naslednja:

Vrhovno sodišče

Višje sodišče

(s sedežem v Dublinu)
Pristojno za obravnavanje pritožb

(s sedežem v Dublinu)
Splošna pristojnost in pristojnost za obravnavo pritožb glede odločb okrožnega sodišča in nekaterih drugih sodišč

Okrožno sodišče

Okrajno sodišče

(s sedežem v vsakem od 26 glavnih mest okrajev)
Splošna pristojnost za zadeve, v katerih vrednost zahtevka ne presega 38 092,14 EUR, ter pristojnost za obravnavanje pritožb glede odločb okrajnega sodišča in nekaterih drugih sodišč

(s sedežem v 24 okrajih)
Splošna pristojnost za zadeve, kjer vrednost zahtevka ne presega 6 348,69 EUR
(vključno s postopkom v sporu majhne vrednosti pri nekaterih potrošniških sporih v vrednosti do 1 269,74 EUR)

Zadnja posodobitev: 18/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.