Pravosodni sistemi držav članic

Malta

Na tej strani je na voljo pregled sodnega sistema na Malti.

Vsebino zagotavlja
Malta

Organizacija pravosodja – pravosodni sistemi

Sodni sistem na Malti je v osnovi dvostopenjski sistem, v okviru katerega delujeta sodišče prve stopnje, ki mu predseduje sodnik ali mirovni sodnik, in pritožbeno sodišče. Na pritožbenem sodišču v okviru njegove višje pristojnosti senat treh sodnikov odloča o pritožbah zoper odločbe sodišča prve stopnje, ki mu predseduje sodnik. Na pritožbenem sodišču v okviru njegove nižje pristojnosti sodnik posameznik odloča o pritožbah zoper odločbe sodišča prve stopnje, ki mu predseduje mirovni sodnik. Obstajajo tudi različna razsodišča, ki obravnavajo posebna pravna področja in imajo različne stopnje pristojnosti. Skoraj vse pritožbe zoper odločbe, ki jih izda katero koli od teh razsodišč, obravnava pritožbeno sodišče v okviru svoje nižje pristojnosti, druge pritožbe pa obravnava pritožbeno sodišče v okviru svoje višje pristojnosti.

Za upravljanje sodišč je odgovoren generalni direktor (za sodišča), ki ga imenuje predsednik vlade. Pomagajo mu sodni tajnik civilnih sodišč in razsodišč, sodni tajnik kazenskih sodišč in razsodišč, sodni tajnik sodišč in razsodišč otoka Gozo ter direktor (podporne službe).

Generalni direktor je odgovoren za upravljanje in tudi vodenje Oddelka za sodišča ter izvajanje njegovih nalog, vključno z registri, arhivi in drugimi službami. Vsi izvršilni uradniki sodišč, ki opravljajo naloge na Oddelku za sodišča, so odgovorni generalnemu direktorju in delajo po njegovih navodilih.

Vrste sodišč – kratek opis

Kratek opis posameznih sodišč je na voljo v spodnji tabeli.

Hierarhija sodišč

Pritožbeno sodišče

Druga stopnja

Pritožbeno sodišče

Pritožbeno sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe civilnih sodišč v okviru svoje višje in nižje pristojnosti.

(i) To sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe prvega senata civilnega sodišča in oddelka za družinske zadeve civilnega sodišča.

(ii) To sodišče odloča tudi o pritožbah zoper odločbe mirovnih sodišč v civilnih zadevah, razsodišč za spore majhne vrednosti in upravnih razsodišč.

(i) Odloča senat treh sodnikov.

(ii) Odloča sodnik posameznik.

Kazensko pritožbeno sodišče

Druga stopnja

Pritožbeno sodišče

To sodišče v okviru svoje višje pristojnosti odloča o pritožbah, ki jih vložijo osebe, obsojene pred kazenskim sodiščem.

To sodišče v okviru svoje nižje pristojnosti odloča o pritožbah zoper odločbe mirovnega sodišča, ki odloča kot kazensko sodišče.

Odloča senat treh sodnikov.

Odloča sodnik posameznik.

Kazensko sodišče

Prva stopnja

To sodišče kot kazensko sodišče obravnava kazenske zadeve, ki presegajo pristojnost mirovnega sodišča.

Predseduje mu sodnik, ki lahko zaseda skupaj z devetčlansko poroto.

Civilno sodišče:

Prvi senat civilnega sodišča

Civilno sodišče (nepravdni oddelek)

Civilno sodišče (oddelek za družinske zadeve)

Prva stopnja

Prvi senat civilnega sodišča obravnava zadeve civilne in/ali gospodarske narave, ki presegajo pristojnost mirovnega sodišča. V okviru svoje ustavnosodne pristojnosti obravnava tudi zadeve, povezane s kršitvami človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih varujeta ustava ter Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Civilno sodišče (nepravdni oddelek) je pristojno za odločanje o omejitvi ali odvzemu poslovne sposobnosti duševno bolnim osebam, postavitev skrbnikov tem osebam, uvedbo dedovanja in potrjevanje izvršiteljev oporok. Pri njem se tudi hranijo tajne oporoke.

To sodišče obravnava vse družinske zadeve, kot so razveljavitev zakonske zveze, ločitev, razveza zakonske zveze, preživnina ter varstvo in vzgoja otrok.

Predseduje mu sodnik.

Predseduje mu sodnik.

Predseduje mu sodnik.

Mirovno sodišče

Prva stopnja

Mirovno sodišče ima na civilnem področju le nižjo pristojnost na prvi stopnji, ki je na splošno omejena na zahtevke, ki ne presegajo 15 000 EUR.

Na kazenskem področju ima sodišče dvojno pristojnost: kot sodišče za kazenske zadeve, ki spadajo v njegovo pristojnost, in kot kazensko preiskovalno sodišče za kazniva dejanja, ki spadajo v pristojnost kazenskega sodišča.

(i) Sodišče za kazenske zadeve – to sodišče je pristojno za obravnavo vseh zadev, povezanih s kaznivimi dejanji, ki se kaznujejo z zaporno kaznijo do šest mesecev.

(ii) Kazensko preiskovalno sodišče – to sodišče izvaja predhodne preiskave v zvezi s kaznivimi dejanji in posreduje ustrezne spise generalnemu državnemu tožilcu. Če obtoženec ne poda ugovora, lahko generalni državni tožilec zadeve, ki se kaznujejo z zaporno kaznijo do deset let, preda nazaj mirovnemu sodišču, da zadevo obravnava in odloči v njej.

Predseduje mu mirovni sodnik.

Mirovno sodišče za otok Gozo

Prva stopnja

Na civilnem področju ima mirovno sodišče za otok Gozo dvojno pristojnost:

nižjo pristojnost, primerljivo s pristojnostjo mirovnega sodišča na Malti, in višjo pristojnost, v okviru katere ima enake pristojnosti kot prvi senat civilnega sodišča (razen njegove ustavnosodne pristojnosti) in kot nepravdni oddelek civilnega sodišča.

Na kazenskem področju ima mirovno sodišče za otok Gozo enake pristojnosti kot mirovno sodišče v vlogi sodišča za kazenske zadeve in kazenskega preiskovalnega sodišča.

Predseduje mu mirovni sodnik.

Sodišče za mladoletnike

Prva stopnja

Sodišče za mladoletnike odloča o obtožbah proti mladoletnim osebam, mlajšim od 16 let, in vodi druge postopke v zvezi z njimi ter lahko izda tudi odredbe o skrbništvu.

Predsedujejo mu mirovni sodnik in dva člana.

Razsodišče za spore majhne vrednosti

Prva stopnja

To razsodišče na podlagi načela pravičnosti v skladu z zakonodajo po skrajšanem postopku odloča o zahtevkih, ki ne presegajo vrednosti 5 000 EUR.

Predseduje mu razsodnik.

Pravne zbirke podatkov

Na uradnem vladnem spletišču Ministrstva za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo so na voljo različne spletne storitve. Spletišče vsebuje informacije v malteškem in angleškem jeziku o Ministrstvu za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo ter o sodiščih, pravosodnem sistemu in sodstvu, Uradu generalnega državnega tožilca, storitvah sodišč in pravnih storitvah.

V nadaljevanju so povezave na različne storitve sodišč in pravne storitve, ki so na voljo:

Ministrstvo za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo

Storitve sodišč

Storitve sodišč – Sentenzi Online

Storitve sodišč – sodni postopki

Storitve sodišč – razpored obravnav po sodnih dvoranah

Storitve sodišč– statistični podatki

Storitve sodišč – sodne dražbe

Storitve sodišč – sodni obrazci (v malteščini)

Sodni izvedenci

Pravne storitve (Zakonodaja Malte)

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.