Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Pravosodni sistemi držav članic

Severna Irska

Ta stran vsebuje pregled sodišč na Severnem Irskem.

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Organizacija pravosodja – pravosodni sistemi

Združeno kraljestvo zajema tri jurisdikcije: Anglijo in Wales, Škotsko ter Severno Irsko.

Vrste sodišč – kratek opis

Vrhovno sodišče (The Supreme Court)

Leta 2009 je bila na novo Vrhovno sodišče Združenega kraljestva prenesena pristojnost pritožbenega odbora zgornjega doma. Sodišče je prevzelo tudi naloge, ki jih je prej opravljal sodni odbor Tajnega sveta (Judicial Committee of the Privy Council – najvišje pritožbeno sodišče v mnogih neodvisnih državah Commonwealtha, čezmorskih ozemljih Združenega kraljestva in samostojnih ozemljih pod suverenostjo Združenega kraljestva).

Vrhovno sodišče je zadnje pritožbeno sodišče v Združenem kraljestvu za kazenske in civilne zadeve, čeprav se v škotskih kazenskih zadevah ni mogoče pritožiti na vrhovno sodišče. V takšnih zadevah je pritožba na vrhovno sodišče običajno dovoljena le, če vključujejo pravna vprašanja javnega pomena.

Pritožbeno sodišče (Court of Appeal)

Pritožbeno sodišče obravnava pritožbe zoper odločbe kronskega sodišča v kazenskih zadevah in pritožbe zoper odločbe Višjega sodišča v civilnih zadevah.

Višje sodišče (The High Court)

Višje sodišče obravnava civilne zadeve in pritožbe v kazenskih zadevah ter je pristojno tudi za presojo dejanj posameznikov ali organizacij za zagotovitev, da so ravnali zakonito in pravično. Višje sodišče običajno obravnava zadeve, če višina zahtevka presega 30 000 GBP. V nekaterih okoliščinah se lahko zadeva, v kateri višina zahtevka presega 30 000 GBP, prenese z Višjega sodišča na grofijsko sodišče, zadeva, v kateri je vrednost zahtevka nižja od 30 000 GBP, pa se lahko z grofijskega sodišča prenese na Višje sodišče.

Višje sodišče ima naslednje tri oddelke:

 • Oddelek za družinske zadeve (The Family Division) –
  obravnava zapletene zadeve v zvezi z nesporazumnimi razvezami zakonske zveze, skrbništvom, posvojitvijo, nasiljem v družini itd. Obravnava tudi pritožbe zoper odločbe magistratnih in grofijskih sodišč v zakonskih zadevah, zadeve duševno bolnih ljudi in enostavne zapuščinske zadeve.
 • Oddelek za gospodarske in davčne kazenske zadeve ter pomorsko pravo (The Queens Bench Division) –
  obravnava visoke in/ali zapletene odškodninske zahtevke. Obravnava tudi nekatere pritožbe zoper odločbe magistratnih in kronskih sodišč, presoja zakonitost dejanj organizacij ter obravnava tožbe zaradi ustnega in pisnega obrekovanja.
 • Premoženjskopravni oddelek (The Chancery Division) –
  obravnava zadeve v zvezi s skrbniškimi skladi, izpodbijanjem oporok, likvidacijami podjetij, stečaji, hipotekami, dobrodelnimi ustanovami, napovedmi davkov (običajno davka na dohodek) itd.

Kronsko sodišče (The Crown Court)

Kronsko sodišče obravnava naslednje vrste zadev:

 • hujša kazniva dejanja, o katerih odločata sodnik in v večini zadev porota,
 • obsodbe na magistratnih sodiščih, ki so predložene kronskemu sodišču za odmero kazni.

Kronsko sodišče izreka višje zaporne in denarne kazni kot magistratna sodišča.

Grofijsko sodišče (The County Court)

Grofijska sodišča odločajo o civilnih zadevah, sodi pa sodnik posameznik. Grofijsko sodišče običajno obravnava zadeve v vrednosti pod 30 000 GBP (ali 45 000 GBP v premoženjskih zadevah). Zadeve višje vrednosti obravnava Višje sodišče – glej zgoraj. Vse zahtevke, ki izhajajo iz zakonsko reguliranih kreditnih pogodb, je treba ne glede na njihovo višino najprej predložiti grofijskemu sodišču.

Primeri zadev, ki jih obravnava grofijsko sodišče:

 • spori med najemodajalcem in najemnikom: na primer posest (prisilna izselitev), zamude pri plačilu najemnine, popravila;
 • potrošniški spori: na primer blago z napako ali neustrezne storitve;
 • zahtevki v zvezi z osebnimi poškodbami (poškodbe, povzročene iz malomarnosti): na primer prometne nesreče, poškodbe zaradi lukenj na pločniku, nesreče pri delu;
 • sporazumne razveze zakonske zveze, vendar le pred nekaterimi grofijskimi sodišči;
 • zadeve v zvezi z rasno in spolno diskriminacijo;
 • težave z dolgovi: na primer upnik, ki zahteva poplačilo;
 • delovni spori: na primer neizplačana mezda ali plača ali nadomestilo zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi;
 • pritožbe zoper odločbe magistratnih sodišč v zadevah, o katerih odloča sodnik (in vsaj dva sodnika porotnika, če je obtoženec mladostnik).

Spori majhne vrednosti

Grofijsko sodišče obravnava tudi spore majhne vrednosti. Na splošno gre pri sporih majhne vrednosti za zahtevke v višini največ 3 000 GBP.

Magistratna sodišča (The Magistrates’ Court)

Magistratna sodišča obravnavajo kazenske in nekatere civilne zadeve. Sodijo mirovni sodniki (magistratno sodišče).

 • Kazenske zadeve pred magistratnim sodiščem
  Magistratna sodišča obravnavajo kazniva dejanja, pri katerih obtoženec nima pravice do porotnega sojenja. Ta se imenujejo lažja kazniva dejanja. Najvišja zagrožena kazen za lažja kazniva dejanja je šest mesecev zapora in/ali denarna kazen do 5 000 GBP.
  Magistratna sodišča obravnavajo tudi kazniva dejanja, pri katerih lahko obtoženec izbere porotno sojenje, vendar se odloči, da bo njegova zadeva obravnavana pred magistratnim sodiščem. Če obtoženec izbere porotno sojenje, se zadeva predloži kronskemu sodišču.
 • Sodišče za mladoletnike (The Youth Court)
  Sodišče za mladoletnike obravnava mladostnike, ki so storili kazniva dejanja ter so stari med 10 in 17 let. Sodišče za mladoletnike je del magistratnega sodišča, o zadevah pa odločajo mirovni sodnik (magistratno sodišče) in dva posebej usposobljena sodnika porotnika. Če je mladostnik obtožen hudega kaznivega dejanja, za katero se sme odraslemu izreči kazen 14 ali več let zapora, lahko sodišče za mladoletnike zadevo predloži kronskemu sodišču.
 • Civilne zadeve pred magistratnim sodiščem
  Magistratna sodišča obravnavajo le nekatere civilne zadeve:
  • nekatere dolgove: na primer zamude pri plačilu davka na dohodek, zamude pri plačilu prispevkov za socialno varnost, zamude pri plačilu DDV, zamude pri plačilu na obroke;
  • dovoljenja: na primer izdaja, podaljšanje ali odvzem dovoljenj za pivnice in nočne lokale;
  • nekatere zakonske zadeve: na primer preživnina in odstranitev zakonca iz skupnega doma;
  • varstvo in vzgoja otrok: na primer odločitve o varstvu in ukrepih nadzorstva s strani lokalnih organov, postopki posvojitve in odločitve o kraju prebivanja.

Preiskovalna sodišča (Coroners’ Courts)

Preiskujejo okoliščine nenadnih, nasilnih ali nenaravnih smrti.

Hierarhija sodišč

Dodatne podrobnosti in diagram strukture sodišč na Severnem Irskem so na voljo na spletni strani Sodne službe Severne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Upravljanje sodišč

Za upravljanje sodišč na Severnem Irskem je pristojna Sodna služba Severne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

To vključuje:

 • zagotavljanje upravne podpore sodiščem in sodstvu Severne Irske,
 • izvrševanje sodb civilnih sodišč prek centralizirane službe za izvrševanje Urada za izvrševanje sodnih odločb,
 • zagotavljanje upravne podpore tribunalom.

Sorodne povezave

spletna stran Sodne službe Severne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)

Zadnja posodobitev: 28/08/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.