Pravosodni sistemi držav članic

Portugalska

Na tej strani je na voljo pregled sodnega sistema na Portugalskem.

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Sodišča – splošna načela

Členi 202 in naslednji portugalske ustave določajo načela, na katerih temelji delovanje sodnega sistema in sodišč na Portugalskem. Sodišča so neodvisni organi, ki so pristojni za izvajanje sodne oblasti v imenu ljudstva. Pristojna so za zaščito pravno varovanih pravic in interesov državljanov, kaznujejo kršitve demokratične vladavine prava ter rešujejo javne in zasebne spore.

Sodišča so neodvisna in jih zavezuje le zakonodaja. Njihove odločitve so zavezujoče za vse javne in zasebne subjekte ter prevladajo nad odločitvami vseh drugih organov.

Sodne obravnave so javne, razen kadar zadevno sodišče s pisnim sklepom, v katerem utemelji svojo določitev, odloči drugače, da bi zavarovalo osebno dostojanstvo ali javno moralo ali zagotovilo ustrezno delovanje sodišča.

Organizacija sodstva – pravosodni sistem

Portugalska ima na podlagi člena 209 in naslednjih svoje ustave dva ločena sistema sodišč – sodišča splošne pristojnosti in upravna sodišča. Poleg teh obstajajo še naslednja sodišča:ustavno sodišče (Tribunal Constitucional), računsko sodišče (Tribunal de Contas), arbitražna sodišča (tribunais arbitrais) in mirovna sodišča (julgados de paz).

Na področju splošne pristojnosti odločajo redna sodišča, pristojna za civilne in kazenske zadeve, ki so organizirana v tri instance. Od najvišje do najnižje instance in po obsegu krajevne pristojnosti so to: Vrhovno sodišče (Supremo Tribunal de Justiça, pristojno za celotno območje države), pritožbena sodišča (tribunais da relação, eno na sodno okrožje in dve v sodnem okrožju mesta Porto) in okrožna sodišča (tribunais de comarca, na prvi stopnji).

Sodišča prve stopnje spadajo v tri kategorije, odvisno od predmeta spora in njegove denarne vrednosti, in sicer: sodišča splošne pristojnosti, sodišča s posebno pristojnostjo (kazenske zadeve, družinske zadeve, zadeve v zvezi z mladoletniki, delovnopravne zadeve, gospodarskopravne zadeve, pomorske zadeve in izvrševanje kazenskih sankcij) ali specifične pristojnosti (civilni, kazenski ali kolegijska sodišča; civilni ali kazenski senati; civilni ali kazenski senati, ki obravnavajo zadeve manjšega pomena).

Med upravna sodišča spadajo upravna sodišča prve stopnje in davčna sodišča, osrednji upravni sodišči (severno in južno) in Vrhovno upravno sodišče (Supremo Tribunal Administrativo, ki je pristojno za celotno območje države).

V sporih o pristojnosti med sodišči odloča Tribunal de Conflitos.

Vrste sodišč – kratek opis

Kategorije sodišč v portugalskem sodnem sistemu so:

  • ustavno sodišče, katerega glavna naloga je presoja ustavnosti ali zakonitosti zakonov in drugih predpisov ter ustavnosti neizdaje predpisov;
  • računsko sodišče, ki je najvišji organ, pristojen za nadzor zakonitosti javnih izdatkov in pregled računovodskih izkazov, ki mu jih je treba predložiti v skladu z zakonodajo;
  • sodišča, ki so splošno pristojna v civilnih in kazenskih zadevah ter izvršujejo sodno pristojnost v vseh zadevah, ki niso dodeljene drugim organom. Ta sodišča so: vrhovno sodišče, drugostopenjska sodišča (praviloma pritožbena sodišča) in prvostopenjska sodišča (praviloma okrožna sodišča);
  • upravna in davčna sodišča, katerih naloga je reševanje sporov v zvezi z upravnimi in davčnimi zadevami. Ta sodišča so vrhovno upravno sodišče, osrednji upravni sodišči, okrožna upravna sodišča in davčna sodišča;
  • mirovna sodišča so sodišča s posebnimi značilnostmi in pristojnostmi v civilnih postopkih, v katerih vrednost zahtevka ne presega 15 000 EUR;
  • V vojnem stanju se lahko ustanovijo tudi vojaška sodišča (tribunais militares).

Uporabne povezave

Ustavno sodišče

Računsko sodišče

Vrhovno sodišče

Pritožbeno sodišče v Lizboni

Pritožbeno sodišče v Portu

Pritožbeno sodišče v Coimbri

Pritožbeno sodišče v Guimarãesu

Vrhovno upravno sodišče

Osrednje upravno sodišče, jug

Zadnja posodobitev: 29/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.