Pravosodni sistemi držav članic

Romunija

Ta del Portala vsebuje pregled sodišč v Romuniji.

Vsebino zagotavlja
Romunija

Organizacija pravosodja – pravosodni sistem

Načela, struktura in organizacija romunskega pravosodnega sistema so predpisani v romunski ustavi in Zakonu št. 304/2004 o organizaciji pravosodja.

Pravosodni sistem sestavljajo naslednja sodišča:

 • vrhovno kasacijsko sodišče;
 • pritožbena sodišča;
 • drugostopenjska sodišča;
 • specializirana sodišča;
 • okrožna sodišča in
 • vojaška sodišča.

Hierarhija sodišč

Vrhovno kasacijsko sodišče deluje v Romuniji kot vrhovno sodišče. Zagotavlja, da druga sodišča enako razlagajo in uporabljajo pravo.

 • 15 pritožbenih sodišč ima v svoji pristojnosti sodišča in specializirana sodišča.
 • 42 drugostopenjskih sodišč je organiziranih na ravni okraja in v Bukarešti, praviloma pa jih najdemo v glavnem mestu vsakega okraja.
 • 4 specializirana sodišča delujejo kot ločena sodišča za zadeve v zvezi s pravom mladoletnih oseb in družinskim pravom (1) ter gospodarske zadeve (3).
 • Drugostopenjska sodišča imajo v svoji pristojnosti 176 okrožnih sodišč.

Vrste sodišč – kratek opis

Več prvostopenjskih sodišč izvaja sodno dejavnost znotraj pristojnosti vsakega od 42 drugostopenjskih sodišč.

Vseh 176 delujočih sodišč je organiziranih na ravni okraja in v okrožjih Bukarešte.

Vsako sodišče vodi predsednik z vodstveno vlogo. Posebne oddelke sodišča vodi predsednik oddelka. Vodilni odbor na vsakem sodišču odloča o splošnih zadevah, povezanih z vodenjem sodišča.

Vojaška sodišča so organizirana v štiri vojaška razsodišča, območno vojaško razsodišče v Bukarešti in vojaško pritožbeno sodišče v Bukarešti. Vsako od vojaških razsodišč ima status vojaške enote.

 • Vrhovni sodni svet je organ, ki v skladu z ustavo zagotavlja neodvisnost sodstva. Poleg tega zagotavlja spoštovanje zakonodaje ter meril pristojnosti in poklicne etike pri opravljanju poklicev sodnikov in tožilcev.
 • Ministrstvo za pravosodje prispeva k pravilnemu delovanju pravosodnega sistema, zagotavlja, da pravosodje v skladu z ustreznimi pogoji deluje kot javna storitev, ter zagovarja pravni red in državljanske pravice in svoboščine.

Pravne zbirke podatkov

Na spletu so na voljo naslednje pravne zbirke podatkov:

Ali je dostop do zbirke podatkov brezplačen?

Da, dostop do zbirke podatkov je brezplačen.

Ustrezne povezave

Organizacija pravosodja – Romunija

Iskanje pristojnih sodišč

Zadnja posodobitev: 10/02/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.