Pravosodni sistemi držav članic

Slovaška

Ta stran vsebuje pregled pravosodnega sistema na Slovaškem.

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Organizacija pravosodja – pravosodni sistemi

Izvrševanje sodne oblasti

Sodno oblast na Slovaškem izvajajo redna sodišča in ustavno sodišče Slovaške republike (Ústavný súd Slovenskej republiky).

Sodno oblast na Slovaškem izvajajo neodvisna in nepristranska sodišča. Sodna oblast se na vseh stopnjah izvaja ločeno od drugih državnih organov.

Za izvajanje sodne oblasti je odgovoren predsednik sodišča.

Upravljanje sodišč

Za upravljanje sodišč na Slovaškem sta v obsegu, določenem z zakonom, pristojna slovaško ministrstvo za pravosodje in predsednik sodišča, ki je tudi statutarni organ sodišča. Sodišča v obsegu, določenem z zakonom, upravljajo tudi upravni direktorji sodišč in sodni svet Slovaške republike.

Vrste sodišč – kratek opis

Redna sodišča:

 • okrožna sodišča (okresné súdy) (54),
 • območna sodišča (krajské súdy) (8),
 • vrhovno sodišče Slovaške republike (Najvyšší súd Slovenskej republiky),
 • specializirano kazensko sodišče (Špecializovaný trestný súd).

Hierarhija sodišč

V skladu z zakonom št. 757/2004 o sodiščih in spremembi nekaterih zakonov, kot je bil spremenjen:

 1. okrožna sodišča delujejo kot sodišča prve stopnje v civilnih in kazenskih zadevah, če predpisi o sodnih postopkih ne določajo drugače;
 2. okrožna sodišča odločajo tudi o zadevah v zvezi z volitvami, če to določajo posebni predpisi;
 3. območna sodišča delujejo kot sodišča druge stopnje v civilnih in kazenskih zadevah, o katerih so na prvi stopnji odločala okrožna sodišča;
 4. predpisi o sodnih postopkih določajo, v katerih vrstah civilnih in kazenskih zadev morajo območna sodišča delovati kot sodišča prve stopnje;
 5. območna sodišča delujejo kot sodišča prve stopnje v upravnih zadevah, razen če posebni predpisi določajo drugače;
 6. območna sodišča odločajo tudi o drugih zadevah, če to določajo posebni predpisi (npr. zakon št. 166/2003 o varstvu zasebnosti pred nepooblaščeno uporabo informacijske tehnologije in spremembi nekaterih drugih zakonov ter zakon o zaščiti pred prestrezanjem komunikacij);
 7. vrhovno sodišče je pristojno v naslednjih primerih:
  • rednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe območnih sodišč in specializiranega kazenskega sodišča,
  • izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe okrožnih sodišč, območnih sodišč, specializiranega kazenskega sodišča in vrhovnega sodišča,
  • predodelitve zadev sodišču, ki ni pristojno sodišče, kadar to določajo predpisi o sodnih postopkih,
  • drugih zadev, kadar tako določa zakon ali mednarodna pogodba.

Vrhovno sodišče preverja odločitve sodišč v primerih, ko je bila izdana pravnomočna sodba.

Vrhovno sodišče skrbi za enotno razlago in dosledno uporabo zakonov in drugih aktov, ki se splošno uporabljajo:

 • z lastnim postopkom odločanja,
 • z izdajanjem mnenj, namenjenih poenotenju razlage zakonov in drugih aktov, ki se splošno uporabljajo,
 • z objavo pravnomočnih sodnih odločb ključnega pomena v poročilih o mnenjih vrhovnega sodišča in odločbah sodišč Slovaške republike.

Pravne zbirke podatkov

Več informacij je na voljo na spletišču ministrstva za pravosodje Slovaške republike.

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 12/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.