Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella domstolsväsen

Österrike

Det här avsnittet på portalen ger en översikt över domstolarna i Österrike.

Innehåll inlagt av
Österrike
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Utöver den lagstiftande och administrativa makten anses domstolsväsendet vara den tredje pelaren i en rättsstat. Enligt lagen om förbundsförfattningen finns den allmänna dömande makten endast på förbundsnivå. På alla nivåer är domstolsväsendet skilt från förvaltningen. För den del av rättsväsendte som sköts av oberoende judiciella organ (richterliche Senate) gäller specialregler.

Österrikes rättsväsende omfattar – förutom förbundsjustitieministeriet – de allmänna domstolarna, de allmänna åklagarna, kriminalvårdsanstalterna (fängelser) och de anläggningar – till största delen privat drivna – som används vid villkorlig dom:

  1. Allmänna domstolar är statliga institutioner som beslutar om civilrättsliga anspråk och straffrättsliga åtal i ett formellt förfarande. De inrättas genom lagbeslut och sköts av oberoende och opartiska domare som inte kan avsättas eller förflyttas från ämbetet och endast är bundna av rättsordningen.
  2. Allmänna åklagarmyndigheter är särskilda myndigheter skilda från domstolarna. De tar främst till vara på tillvaratar det allmänna intresset i straffprocessen, bl.a. genom att leda förundersökningarna, väcka åtal och agera för åklagarsidan vid brottmålsprocesser. De allmänna åklagarmyndigheterna ingår i den allmänna dömande makten.
  3. Fängelser är ansvariga för verkställighet av frihetsstraff och åtgärder.
  4. Anläggningar som används vid villkorlig dom ingår också i rättssystemet. De tar hand om personer med villkorlig dom och villkorligt frigivna. Dessa uppgifter har huvudsakligen överförts till privata organisationer som kontrolleras av det federala justitieministeriet.

Den federala justitieministern är högsta ansvariga person för rättskipningen, som är chef för det federala justitieministeriet, ett av de högsta administrativa organen i förbundsstaten. Justitieministern ingår i förbundsregeringen och har inom sitt ansvarsområde en politisk lednings- och samordningsfunktion och ansvarar ytterst för tillsynen över alla berörda myndigheter.

Vid sidan av de allmänna domstolarna finns i Österrike en författningsdomstol (Verfassungsgerichtshof), en högsta förvaltningsdomstol (Verwaltungsgerichtshof) och – från den 1 januari 2014 – också förvaltningsdomstolar (Verwaltungsgerichte). På förbundsnivå finns en förbundsförvaltningsdomstol (Bundesverwaltungsgericht) och en förbundsskattedomstol (Bundesfinanzgericht) med säte i Wien, även om de sammanträder i andra städer också. Dessutom kommer varje delstat att få en egen delstatsförvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolarna i Österrike ingår inte i justitieministeriets ansvarsområde.

Allmänna domstolsinstanser

  • Distriktsdomstolar för småmål (Bezirksgerichte)
  • Allmänna förstainstansdomstolar (Landesgerichte)
  • Appellationsdomstolar (Oberlandesgerichte) (kallas även andrainstansdomstolar)
  • Högsta domstolen (Oberster Gerichtshof)

Rättsdatabaser

Webbportalen för Österrikes justitieministerium ger allmän information om det österrikiska rättssystemet.

Är tillgången till rättsdatabasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till det österrikiska justitieministeriets portal är kostnadsfri.

Senaste uppdatering: 29/08/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.