Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella domstolsväsen

Österrike

I detta avsnitt av portalen får du en översikt över domstolarna i Österrike.

Innehåll inlagt av
Österrike

Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Utöver den lagstiftande och verkställande makten anses domstolsväsendet vara den tredje pelaren i en rättsstat. Enligt Österrikes federala författning hör de allmänna domstolarna till den federala förvaltningsnivån. På alla nivåer är domstolsväsendet skilt från den verkställande makten på alla nivåer. För den del av rättsväsendet som sköts av oberoende judiciella organ (weisungsfreie richterliche Senate) gäller specialregler.

Österrikes rättsväsende omfattar – förutom förbundsjustitieministeriet – de allmänna domstolarna, de allmänna åklagarna, kriminalvårdsanstalterna (institutioner för verkställighet av straff samt häkten) och skyddstillsynsenheterna som till största delen är privat drivna:

  1. Allmänna domstolar (ordentliche Gerichte) är statliga institutioner som beslutar om civilrättsliga anspråk och straffrättsliga åtal i ett formellt förfarande. De är inrättade genom lagstiftning och består av oberoende och opartiska domare som inte kan avsättas eller förflyttas från ämbetet och endast är bundna av rättsordningen.
  2. Allmänna åklagarmyndigheter (Staatsanwaltschaften) utgör särskilda organ skilda från domstolarna. De företräder främst allmänintresset i den straffrättsliga rättsskipningen. De leder förundersökningarna i straffrättsliga förfaranden samt väcker och driver åtalet. De allmänna åklagarmyndigheterna ingår i det allmänna domstolssystemet.
  3. Kriminalvårdsanstalterna är ansvariga för verkställighet av påföljder och andra frihetsberövande åtgärder.
  4. Skyddstillsynsenheterna ingår också i rättssystemet. De tar hand om personer med villkorlig dom och villkorligt frigivna. Dessa uppgifter har huvudsakligen överförts till privata organisationer som kontrolleras av det federala justitieministeriet.

Den federala justitieministern är högsta ansvariga person för rättsskipningen; det federala justitieministeriet är ett av de högsta administrativa organen i förbundsstaten. Den federala justitieministern ingår i förbundsregeringen och har inom sitt ansvarsområde en politisk lednings- och samordningsfunktion och ansvarar ytterst för tillsynen över alla berörda myndigheter.

Vid sidan av de allmänna domstolarna har Österrike även en författningsdomstol (Verfassungsgerichtshof), en högsta förvaltningsdomstol (Verwaltungsgerichtshof) och – från den 1 januari 2014 – förvaltningsdomstolar (Verwaltungsgerichte). På förbundsnivå finns en federal förvaltningsdomstol (Bundesverwaltungsgericht) och en förbundsskattedomstol (Bundesfinanzgericht) med säte i Wien, även om de sammanträder i andra städer också. I varje delstat finns en delstatsförvaltningsdomstol (Landesverwaltungsgericht). Förvaltningsdomstolarna i Österrike ingår inte i förbundsjustitieministeriets ansvarsområde.

Allmänna domstolar

  • Distriktsdomstolar (Bezirksgerichte)
  • Regiondomstolar (Landesgerichte), kallas även förstainstansdomstolar (Gerichtshöfe erster Instanz)
  • Överregiondomstolar (Oberlandesgerichte), kallas även andrainstansdomstolar (Gerichtshöfe zweiter Instanz)
  • Högsta domstolen (Oberster Gerichtshof)

Rättsdatabaser

Det österrikiska federala justitieministeriets portal ger allmän information om det österrikiska rättssystemet.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till det österrikiska federala justitieministeriets portal är kostnadsfri.

Senaste uppdatering: 26/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.