Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella domstolsväsen

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Rättsväsendet i Kroatien

I Kroatiens författning föreskrivs att myndigheter i Kroatien ska organiseras i enlighet med principen om maktfördelning, så att den lagstiftande makten utövas av det kroatiska parlamentet, den verkställande makten av den kroatiska regeringen och den dömande makten av de kroatiska domstolarna. Som utövare av den dömande makten dömer domstolarna i enlighet med författningen, lagar och andra förordningar samt internationella fördrag som Kroatien har undertecknat och ratificerat. Rättsskipningsfunktionen innehas av domare som utsetts av statens rättsliga råd. I utövandet av sina rättskipande uppgifter måste domare vara självständiga och oberoende och åtnjuta immunitet enligt lagen. Domarämbetet är en fast uppgift och en domare får inte utföra några andra uppgifter.

Det kroatiska rättsväsendets organisation

Justitieministeriet har följande uppgifter:

 • Rättsliga och andra uppgifter som avser

civilrättsliga, straffrättsliga och handelsrättsliga lagar samt förvaltningsrättens administration, domares, åklagares och domstolsanställdas strukturering, funktion och yrkesutbildning, åklagarmyndigheter med ansvar för förfaranden som avser förseelser och myndigheter med ansvar för verkställighet av straffrättsliga påföljder, administration och annat som rör notariers och åklagares arbete, domstols- och notarieavgifter, internationellt rättsligt bistånd och andra former av rättsligt bistånd, verkställighet av straffrättsliga påföljder, benådning och villkorlig frigivning, datorisering, institutionalisering och samordning av stödsystemet för offer och vittnen inom rättsväsendet, verksamhet kopplad till tillhandahållande av information och stöd till offer och vittnen, ärenden som rör utbetalning av ersättning till personer som anhållits på ett orättfärdigt sätt och blivit orättvist dömda samt administrativa uppgifter kopplade till ekonomisk ersättning till brottsoffer.

 • Övervakning av rättsväsendets administration, åklagarmyndigheterna och de organ som handlägger småbrott.
 • Administrativa och andra uppgifter som avser

äganderätten, förmögenhetsrättsliga frågor som rör expropriation och andra begränsningar av äganderätten, förmögenhetsrättsliga frågor som rör konstruktion, jordbruks- och skogsmark, arrondering, försäljning och köp av jordegendom och den jordbruksverksamhet som inte faller inom andra regeringsorgans behörighetsområden, utländska medborgares egendomar, ersättning för egendom som konfiskerades under det jugoslaviska kommunistiska styret som inte faller inom andra regeringsorgans behörighetsområden samt successionen av f.d. Förbundsrepubliken Jugoslaviens egendom, rättigheter och skyldigheter.

 • Administrativa och yrkesrelaterade uppgifter som avser den kroatiska regeringens samarbete med internationella brottmålsdomstolar, Kroatiens företrädare vid Europadomstolen i Strasbourg, Internationella domstolen och andra internationella domstolar, om inte annat föreskrivs i särskilda regeringsbeslut, och uppgifter som rör skyddet av mänskliga rättigheter och nationella minoriteters rättigheter.
 • Uppgifter som rör Kroatiens deltagande i arbetet i EU:s organ inom de områden som faller inom ministeriets behörighetsområde.
 • Andra uppgifter inom ministeriets behörighet enligt en särskild lag.

Rättsakademin

Rättsakademin är en oberoende offentlig inrättning som tillhandahåller högkvalitativ yrkesmässig grundutbildning för praktikanter i de rättsliga myndigheterna och för studenter i den statliga skolan för tjänstemän inom rättsväsendet. Rättsakademin organiserar och förbättrar även fortlöpande det livslånga lärandet för tjänstemän inom rättsväsendet och rådgivare på de rättsliga myndigheterna.

Struktur

 1. Den statliga skolan för tjänstemän inom rättsväsendet
 2. Direktoratet för yrkesutbildning av praktikanter, rådgivare på de rättsliga myndigheterna och tjänstemän inom rättsväsendet
  • Regionala center i regiondomstolarna i Zagreb, Split, Rijeka, Osijek och Varaždin
  • Rättsakademin leds av domare, åklagare, professorer och andra experter

Rättsakademin är aktivt engagerad i internationella samarbeten och deltar i olika EU-projekt både som mottagande part och som deltagare. Syftet med projekten är institutionell förstärkning av akademin och målgruppernas yrkesmässiga utveckling.

Lagen om rättsakademin

Domstolar i Kroatien

I domstolslagen regleras domstolarnas organisation, kompetens och behörighet.

I Kroatien utövas den dömande makten av domstolarna som separata organ med offentliga maktbefogenheter. De utövar sin makt självständigt och oberoende inom det område och den behörighet som föreskrivs i lag.

Domstolarna skyddar Kroatiens rättsordning enligt författningen, lagar och internationella fördrag och säkerställer att lagen tillämpas enhetligt och att alla är lika inför lagen.

Domstolarna fattar beslut i mål som rör grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter, den kroatiska statens samt lokala och regionala självstyrande enheters rättigheter och förpliktelser och andra juridiska personers rättigheter och skyldigheter, beslutar om påföljder och andra åtgärder mot förövare som har begått brott, förseelser och lagöverträdelser som anges i lagar och andra föreskrifter, granskar lagenligheten i offentliga förvaltningsmyndigheters allmänna och enskilda rättsakter, fattar beslut i tvister rörande medborgares personliga relationer, arbetsrättsliga, handelsrättsliga, förmögenhetsrättsliga och andra civilrättsliga mål, och överlägger om andra rättsfall enligt lag.

Domstolarna skipar rättvisa i enlighet med författningen, lagar internationella fördrag och andra giltiga rättskällor.

Den dömande makten i Kroatien utövas av allmänna domstolar och specialdomstolar och Kroatiens högsta domstol.

De allmänna domstolarna är distriktsdomstolar och regiondomstolar.

Specialdomstolarna är handelsdomstolar, förvaltningsdomstolar, småbrottsdomstolar, Kroatiens handelsöverdomstol, Kroatiens högsta förvaltningsdomstol och Kroatiens småbrottsöverdomstol.
Distriktsdomstolar och småbrottsdomstolar inrättas för en eller flera kommuner, en eller flera städer eller delar av ett stadsområde, och regiondomstolar, handelsdomstolar och förvaltningsdomstolar inrättas för ett eller flera regioner.
Kroatiens handelsöverdomstol, högsta förvaltningsdomstol, småbrottsöverdomstol och högsta domstol har hela Kroatien som domkrets.

Högsta domstolen är högsta instans i Kroatien.

Enligt lag kan andra allmänna domstolar eller specialdomstolar med behörighet inom ett särskilt tekniskt eller rättsligt område inrättas.

Kroatiens högsta domstol

Regiondomstolar (15)

Handelsöverdomstolen (1)

Högsta förvaltningsdomstolen (1)

Småbrottsöverdomstolen (1)

Distrikts- domstolar (67)

Handelsdomstolar (7)

Förvaltningsdomstolar (4)

Småbrottsdomstolar (61)

Noteras bör att ett nytt nätverk av 24 distriktsdomstolar och åtta handelsdomstolar kommer att upprättas den 1 april 2015. Den 1 juli 2015 kommer ett nytt nätverk av 22 småbrottsdomstolar att upprättas. Dessa regleras av lagen om domstolar (domkretsar och säten) (OG 128/14)
Informationen här kommer att ändras efter den 1 april 2015 och den 1 juli 2015.

Högsta domstolen har sitt säte i Zagreb.

 1. Den säkerställer enhetlig tillämpning av lagen och allas likhet inför dess tillämpning.
 2. Den fattar beslut om ordinära rättsmedel när så föreskrivs i särskild lagstiftning.
 3. Den fattar beslut om särskilda rättsmedel mot kroatiska domstolars slutliga avgöranden.
 4. Den fattar beslut om behörighetskonflikter när detta föreskrivs i en särskild lag.
 5. Den diskuterar aktuella rättsliga frågor som rör rättstillämpning, utreder behovet av yrkesutveckling för domare, rådgivare och praktikanter i domstolen och ägnar sig åt annan verksamhet som föreskrivs i lag.

Supreme Court of the Republic of Croatia
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
tfn: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
fax: +385 1 481 00 35
e-postadress: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Lagen om domstolar

Lagen om domstolar (domkretsar och säten)

Dessa lagar är för närvarande i kraft.
Den nya lagen om domstolar (domkretsar och säten) antogs och offentliggjordes i det offentliga kungörelseorganet (NN) 128/14 och träder i kraft den 1 aprilhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_128_2430.html 2015 eller den 1 juli 2015, och ersätter därmed tidigare lagar.

Byrån för förebyggande av korruption och organiserad brottslighet

Byrån för förebyggande av korruption och organiserad brottslighet är en särskild åklagarmyndighet som inrättats för hela Kroatien och har hand om allmänna åtal i mål som rör korruption och organiserad brottslighet.

Office for the Prevention of Corruption and Organised Crime
Gajeva 30a
10 000 Zagreb
tfn: +385 4591 874
fax: + 385 1 4591 878
e-postadress: tajnistvo@uskok.dorh.hr


Lagen om byrån för förebyggande av korruption och organiserad brottslighet

Senaste uppdatering: 20/07/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.