Nationella domstolsväsen

Medlemsstaternas domstolsväsen är sinsemellan mycket olika, vilket beror på skillnader i rättstraditionerna.

Domstolar

I de flesta medlemsstater finns det olika kategorier av domstolar. Generellt förekommer tre olika typer:

De allmänna domstolarna har normalt sett till uppgift att pröva tvistemål (det vill säga tvister mellan enskilda och/eller företag) och/eller brottmål. Dessutom har många medlemsstater inrättat domstolar för vissa typer av mål, till exempel tvister mellan myndigheter och enskilda eller företag (förvaltningsmål osv.).

Vidare har en del medlemsstater en institution eller en domstol som ska säkerställa att författningen respekteras. Ofta kan dessa domstolar eller institutioner ha till uppgift att på begäran bekräfta om en viss lag eller lagstiftning är förenlig med de författningsmässiga kraven. Vissa av dem kan pröva besvär rörande konkreta myndighetsbeslut, men vanligtvis först som sista instans.

Utöver den information som tillhandahålls på de landspecifika sidorna (se flaggorna i högerkanten) kan du hitta användbar information på följande europeiska webbplatser (förteckningen är inte uttömmande):

Hur hittar jag rätt domstol?

Om du har dragits in i eller förväntar dig att dras in i en rättstvist kommer du att behöva ta reda på vilken domstol som är behörig att handlägga ditt ärende. Om du vänder dig till fel domstol eller om det råder oenighet om vilken domstol som är behörig löper du risken att drabbas av avsevärda förseningar i förfarandet, eller till och med att din talan avvisas på grund av domstolens bristande behörighet.

Om ett mål har gränsöverskridande aspekter och exempelvis berör parter som är bosatta i olika medlemsstater, måste du först komma fram till i vilken medlemsstat rättegången ska äga rum. I avsnittet ”Att gå till domstol” hittar du upplysningar som kan vara till hjälp i detta avseende.

Andra rättsliga myndigheter och institutioner

Rättssystemet i flertalet medlemsstater omfattar vid sidan av domstolarna även andra rättsliga myndigheter och institutioner som bedriver myndighetsutövning, till exempel åklagarmyndigheter, notarier och exekutionstjänstemän. När det gäller privata advokater, notarier och liknande yrkesgrupper med viktiga funktioner i rättsväsendet, se avsnittet om juristyrken.

Åklagarmyndigheterna, som i många medlemsstater betraktas som en del av domstolsväsendet, spelar en mycket viktig roll i brottmålsförfaranden. De allmänna åklagarnas ansvarsområden och ställning skiftar avsevärt mellan medlemsstaterna. Du kan hitta ytterligare information om detta genom att klicka på en av flaggorna i avsnittet om allmänna domstolar, eller genom att gå till följande webbplatser:

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.