På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella domstolsväsen

England och Wales

I detta avsnitt finns en kortfattad översikt över domstolarna i England och Wales.

Innehåll inlagt av
England och Wales

Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Förenade kungariket har tre jurisdiktioner: England och Wales, Skottland samt Nordirland. Här behandlas domstolarna i jurisdiktionen för England och Wales.

Domstolsförvaltning

Många av domstolarna i England och Wales förvaltas av domstolsverket, Her Majesty’s Courts and Tribunals Service (HMCTS). HMCTS är underställt justitieministeriet, som ansvarar för rättsväsendet i England och Wales.

Typer av domstolar och domstolshierarki – kort beskrivning

Brottmål i England och Wales handläggs av magistrates' courts, Crown Court, avdelningsdomstolarna vid High Court och brottmålsavdelningen vid Court of Appeal.

Tvistemål i England och Wales handläggs av county courts (grevskapsdomstolar), High Court och tvistemålsavdelningen vid Court of Appeal.

Förenade kungarikets nya högsta domstol, Supreme Court, är i Förenade kungariket slutinstans i både brottmål och tvistemål, dock förbehållet att skotska brottmålsavgöranden inte kan överklagas dit.

Mer information om domstolarna i England och Wales hittar du på sidan med beskrivningar av de allmänna domstolarna i England och Wales och på det brittiska domstolsverkets webbplats, Her Majesty's Courts and Tribunals Service. Information om några av nämnderna och specialdomstolarna i England och Wales hittar du på sidan om specialdomstolar i England och Wales.

Länkar

HMCTS, Justitieministeriet, Her Majesty’s Courts and Tribunals Service

Senaste uppdatering: 12/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.