Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella domstolsväsen

Estland

På denna sida finner du information om det estniska domstolssystemet.

Innehåll inlagt av
Estland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Rättssystemets uppbyggnad – rättsväsen

Enligt den estniska författningen är domstolarna de enda rättskipande myndigheterna. Domstolarna är oberoende och ska skipa rätt i enlighet med författningen och andra lagar. Domstolarnas verksamhet är klart skild från både den verkställande och den lagstiftande makten.

Det estniska domstolsväsendet består av tre nivåer. Distriktsdomstolarna (maakohus) och förvaltningsdomstolar (halduskohus) är domstolar i första instans. Det finns fyra distriktsdomstolar: Harju, Viru, Tartu och Pärnu. De två förvaltningsdomstolarna finns i Tallinn respektive Tartu. Distriktsdomstolarna och förvaltningsdomstolarna delas in i lokala domstolsavdelningar.

Regionsdomstolarna (ringkonnakohus) är domstolar i andra instans och prövar överklaganden av domar som har meddelats av domstolar i första instans.

Det finns två regionala domstolar: Tallinn och Tartu.

Högsta domstolen (Riigikogu) är landets högsta domstol och behandlar kassationsöverklaganden av domar från domstolarna i andra instans. Det finns ingen separat författningsdomstol i det estniska domstolssystemet. Högsta domstolen fungerar som författningsdomstol.

Domstolsförvaltning

Domstolarna i första och andra instans förvaltas av justitieministeriet tillsammans med rådet för domstolsförvaltning (haldamise nõukoda). Det är ett rådgivande organ som har inrättats särskilt för ändamålet. Rådet leds av högsta domstolens ordförande. Domstolarna i första och andra instans finansieras med statliga medel via justitieministeriets budget. Högsta domstolen ansvarar för sin egen förvaltning och har en egen budget.

Rådet för domstolsförvaltning är sammansatt på följande sätt:

 • Högsta domstolens ordförande (även rådets ordförande).
 • Fem domare som utses för tre år av alla domare (i plenum).
 • Två ledamöter från parlamentet (Riigikogu).
 • Ett juridiskt ombud som har utsetts av styrelsen för advokatsamfundet.
 • Riksåklagaren eller en av riksåklagaren utnämnd åklagare.
 • Justitiekanslern eller en av justitiekanslern utnämnd företrädare.
 • Justitieministern, eller en av justitieministern utnämnd företrädare, som deltar i rådets möten och har rätt att yttra sig.

Justitieministern får sammankalla möten men saknar rösträtt.

Rådet ger sitt godkännande för följande:

 • Fastställande av domstolarnas territoriella behörighet, domstolarnas uppbyggnad, domstolarnas exakta säte samt antalet permanenta domare och lekmannadomare i domstolar och lokala domstolsavdelningar.
 • Utnämningar till ämbeten och förtida skiljande av domstolsordförande från ämbetet.
 • Fastställande av interna regler för domstolar.
 • Fastställande av antalet sökande till juridiska ämbeten.
 • Fastställande av ytterligare ersättning till chefer för lokala domstolsavdelningar.
 • Fastställande av förfaranden för att sammanställa och överlämna uppgifter till domstolarnas informationssystem.
 • Fastställande av ersättning till lekmannadomare ska ersättas.

Rådet ska

 • yttra sig preliminärt om principer för att utarbeta och ändra domstolarnas årliga budget,
 • yttra sig om sökande till lediga tjänster som domare i högsta domstolen,
 • yttra sig om att skilja en domare från dennes anställning,
 • fatta beslut i förväg om den översikt som ska presenteras för högsta domstolen av högsta domstolens ordförande rörande domstolens förvaltning, rättssystemets uppbyggnad och en enhetlig tillämpning av lagen,
 • diskutera andra frågor på initiativ av högsta domstolens ordförande eller justitieministern.

Domstolshierarki

Estlands domstolssystem består av tre nivåer:

 • Distrikts- och förvaltningsdomstolar är domstolar i första instans.
 • Regionsdomstolar (appellationsdomstolar) är domstolar i andra instans.
 • Högsta domstolen är högsta instans (kassationsdomstol).

I egenskap av allmänna domstolar handlägger distriktsdomstolarna tvistemål, brottmål och mål om mindre brott. Förvaltningsdomstolarna i första instans är specialdomstolar som har särskild behörighet att handlägga förvaltningsmål. Regionsdomstolarna är domstolar i andra instans som prövar överklaganden mot domar som har meddelats i första instans. Högsta domstolen är högsta instans och prövar kassationsbesvär mot avgivna domar. Högsta domstolen är även författningsdomstol.

Rättsdatabaser

Allmän information om Estlands rättsväsen finns på justitieministeriets webbplats.

På domstolarnas webbplats finns även en översikt över Estlands domstolssystem.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Tillgången till information om det estniska rättsväsendet och domstolssystemet är gratis.

Senaste uppdatering: 03/08/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.