Nationella domstolsväsen

Estland

På denna sida finner du information om det estniska domstolssystemet.

Innehåll inlagt av
Estland

Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Enligt den estniska författningen är domstolarna de enda rättskipande myndigheterna. Domstolarna är oberoende och ska skipa rätt i enlighet med författningen och andra lagar. Domstolarnas verksamhet är klart skild från både den verkställande och den lagstiftande makten.

Domstolsförvaltning

Domstolarna i första och andra instans förvaltas av justitieministeriet tillsammans med rådet för domstolsförvaltning (haldamise nõukoda). Det är ett rådgivande organ som har inrättats särskilt för ändamålet. Rådet leds av högsta domstolens ordförande. Domstolarna i första och andra instans finansieras med statliga medel via justitieministeriets budget. Högsta domstolen ansvarar för sin egen förvaltning och har en egen budget.

Rådet för domstolsförvaltning är sammansatt på följande sätt:

  • Högsta domstolens ordförande (även rådets ordförande).
  • Fem domare som utses för tre år av alla domare (i plenum).
  • Två ledamöter från parlamentet (Riigikogu).
  • Ett juridiskt ombud som har utsetts av styrelsen för advokatsamfundet.
  • Riksåklagaren eller en av riksåklagaren utnämnd åklagare.
  • Justitiekanslern eller en av justitiekanslern utnämnd företrädare.
  • Justitieministern, eller dennes företrädare, som deltar i rådets möten och har rätt att yttra sig.

Du hittar mer information om rådet för domstolsförvaltning här.

Domstolshierarki

Estlands domstolssystem består av tre nivåer:

  • Distrikts- och förvaltningsdomstolar är domstolar i första instans.
  • Regiondomstolar (appellationsdomstolar) är domstolar i andra instans.
  • Högsta domstolen är högsta instans (kassationsdomstol).

I egenskap av allmänna domstolar handlägger distriktsdomstolarna tvistemål, brottmål och mål om mindre brott. Förvaltningsdomstolarna i första instans är specialdomstolar som har särskild behörighet att handlägga förvaltningsmål. Regiondomstolarna är domstolar i andra instans som prövar överklaganden mot domar som har meddelats i första instans. Högsta domstolen är högsta instans och prövar kassationsbesvär mot avgivna domar. Högsta domstolen är även författningsdomstol.

Rättsdatabaser

Allmän information om Estlands rättsväsen finns på justitieministeriets webbplats.

På domstolarnas webbplats finns en översikt över Estlands domstolssystem.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Tillgången till information om det estniska rättsväsendet och domstolssystemet är gratis.

Senaste uppdatering: 06/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.