Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella domstolsväsen

Finland

I det här avsnittet hittar du en översikt över Finlands domstolsväsen.

Innehåll inlagt av
Finland

Rättssystemets uppbyggnad

Det finska rättssystemet (i bred bemärkelse) utgörs av

  • oberoende domstolar, allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar,
  • åklagarmyndigheter,
  • utsökningsmyndigheter (som sköter verkställigheten av domarna),
  • Brottspåföljdsmyndigheten (som verkställer frihetsstraff),
  • offentlig rättshjälp, advokater och rättegångsbiträden med tillstånd.

Rättssystemet kan också avse endast domstolarna.

I 98 § i Finlands grundlag anges de olika domstolarna. Allmänna domstolar är högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna. Allmänna förvaltningsdomstolar är högsta förvaltningsdomstolen och de regionala förvaltningsdomstolarna.

Högsta instans i tviste- och brottmål är högsta domstolen och i förvaltningsmål högsta förvaltningsdomstolen. Dessa högsta domstolar övervakar rättskipningen inom sina behörighetsområden.  I Finland finns dessutom specialdomstolar som regleras i särskilda lagar.

Domarnas oberoende och oavhängighet säkerställs av en bestämmelse i grundlagen enligt vilken domare inte får förklaras förlustig sin tjänst på annat sätt än genom dom av domstol. Domare får inte heller utan eget samtycke förflyttas till en annan tjänst, om inte förflyttningen beror på omorganisation av domstolsväsendet.

Enligt 21 § i grundlagen har var och en rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol eller någon annan myndighet Enligt samma paragraf 2  mom. ska offentligheten vid handläggningen, rätten att bli hörd, rätten att få motiverade beslut och rätten att söka ändring samt andra garantier för en rättvis rättegång och god förvaltning tryggas genom lag. Paragrafen innehåller dessutom vissa kvalitetskrav för rättskipningen.

Domstolsförvaltning

Det är huvudsakligen justitieministeriet som ansvarar för domstolarnas och övriga rättskipningsmyndigheters verksamhetsvillkor och utveckling.

Mer information

Webbplatsen Rättsväsendet innehåller information om Finlands domstolsväsen. Den är en portal med bl.a. information om domstolar, åklagare, utsökning och rättshjälp.

Det går också att hitta hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas senaste rättspraxis.

Den avgiftsfria Finlex-tjänsten innehåller förutom domstolarnas rättspraxis också Finlands elektroniska författningssamling samt författningsöversättningar.

Senaste uppdatering: 19/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.