Nationella domstolsväsen

Frankrike

I detta avsnitt ges en överblick över hur domstolsväsendet är uppbyggt.

Innehåll inlagt av
Frankrike

Rättsväsendets organisation – allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar

Domstolar i olika instans

Allmänna domstolar

1. Första instans:

Tvistemålsdomstolar

  • Distriktsdomstol
  • Specialiserade tvistemålsdomstolar (arbetsdomstol [conseil des prud’hommes], handelsdomstol [tribunal de commerce] m.fl.).

Straffrättsliga domstolar

  • Polisdomstol (tribunal de police) (ringare brott – contraventions)
  • Lägre brottsmålsdomstol (tribunal correctionnel) (medelsvåra brott – délits)
  • Brottmålsdomstol (cour d’assises) (grova brott – crimes)

2. Andra instans Appelationsdomstolar

3. Kassationsdomstolen (Cour de cassation):

Förvaltningsdomstolar

1. Första instans

  • Förvaltningsdomstol (tribunal administratif)
  • Specialiserade förvaltningsdomstolar (finansiella domstolar som den regionala revisionskammaren ([chambre régionale des comptes], socialbidragsdomstolar, disciplindomstolar)

2. Andra instans

  • Appellationsdomstolar för förvaltningsmål (cour administrative d’appel)
  • Specialiserade appellationsdomstolar för förvaltningsmål (Revisionsrätten [Cour des comptes], Centrala socialbidragsnämnden [Commission centrale d’aide sociale] m.fl.)

3. Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat)

Mer utförlig information finns på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats.

Rättsdatabaser

Rättsdatabaserna i Frankrike finns offentligt tillgängliga på internet inom ramen för en offentlig tjänst. Webbplatsen Légifrance innehåller följande:

Är tillgången till databaserna kostnadsfri?

Ja, tillgången till databaserna är kostnadsfri.

Länkar

Sök efter behöriga domstolar

Domstolsväsendets organisation – Frankrike

Senaste uppdatering: 19/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.