Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella domstolsväsen

Frankrike

I det här avsnittet hittar du en översikt över de olika domstolarnas organisation.

Innehåll inlagt av
Frankrike
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Rättsväsendets organisation – allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar

Domstolar i olika instans

Allmänna domstolar

1. Första instans:

Civilrättsliga domstolar

  • Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance)
  • Underrätt för tvistemål (tribunal d’instance)
  • Specialiserade civilrättsliga domstolar (arbetsdomstol [conseil des prud’hommes], handelsdomstol [tribunal de commerce] m.fl.).

Straffrättsliga domstolar

  • Polisdomstol (tribunal de police) (mindre svåra brott – contraventions)
  • Lägre brottsmålsdomstol (tribunal correctionnel) (medelsvåra brott – délits)
  • Brottmålsdomstol (cour d’assises) (allvarliga brott – crimes)

2. Andra instans: appellationsdomstol (cour d’appel)

3. Högsta domstolen (Cour de cassation)

Förvaltningsdomstolar

1. Första instans

  • Förvaltningsdomstol (tribunal administratif)
  • Specialiserade förvaltningsdomstolar (finansiella domstolar som den regionala revisionskammaren ([chambre régionale des comptes], socialbidragsdomstolar, disciplindomstolar)

2. Andra instans

  • Appellationsdomstol för förvaltningsmål (cour administrative d’appel)
  • Specialiserade appellationsdomstolar för förvaltningsmål (Revisionsrätten [Cour des comptes], Centrala socialbidragsnämnden [Commission centrale d’aide sociale] m.fl.)

3. Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat)

Mer utförlig information finns på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats.

Rättsdatabaser

Rättsdatabaserna i Frankrike finns offentligt tillgängliga på internet inom ramen för en offentlig tjänst. Webbplatsen Légifrance innehåller följande:

Är tillgången till databaserna kostnadsfri?

Ja, tillgången till databaserna är kostnadsfri.

Länkar

Sök efter behöriga domstolar

Domstolsväsendets organisation – Frankrike

Senaste uppdatering: 19/05/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.