Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyska är dock redan färdig.
Swipe to change

Nationella domstolsväsen

Tyskland

Här hittar du en översikt över rättssystemet i Tyskland.

Innehåll inlagt av
Tyskland

Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Förbundsrepubliken Tyskland har ett federalt system, och därför är även rättsystemet federalt organiserat. Domsrätten utövas av federala domstolar och av domstolarna i de 16 delstaterna (Länder). Det är delstaternas domstolar som har ansvaret för huvuddelen av domstolsförvaltningen.

Det tyska rättssystemet är uppdelat i fem oberoende specialiserade grenar eller domsrätter:

  • Allmänna domstolar.
  • Domstolar med behörighet i arbetsrätt.
  • Domstolar med behörighet i allmänna förvaltningsfrågor.
  • Skattedomstolar.
  • Domstolar med behörighet i sociala frågor.

Förutom dessa specialiserade domsrättsområden finns författningsdomsrätten, som består av den federala författningsdomstolen och delstaternas författningsdomstolar.

Du hittar en översikt över domstolarnas uppbyggnad på webbsidan för det tyska federala justitieministeriet.

Domstolsförvaltning

Domstolarna i delstaterna förvaltas normalt av det federala justitieministeriet. På federal nivå är justitieministern ansvarig för den federala högsta domstolen, den federala förvaltningsdomstolen och den federala skattedomstolen. Det federala arbetsmarknadsministeriet och ministeriet för sociala frågor är ansvariga för den federala arbetsdomstolen och den federala socialdomstolen.

De ansvariga ministrarna förvaltar även de nödvändiga budgetresurserna. Det enda undantaget är den federala författningsdomstolen, som har beviljats organisatoriskt självstyre som ett oberoende författningsorgan. Den lägger fram sin egen domstolsbudget för godkännande.

Typer av domstolar – kort beskrivning

I Tyskland är domstolarnas uppbyggnad uppdelad i allmän domsrätt och specialdomstolar. Den allmänna domsrätten består av tvistemål och domsrätt i brottmål. Specialdomstolarna är förvaltningsdomstolar, skattedomstolar, arbetsdomstolar och socialdomstolar. Dessutom finns den författningsmässiga domsrätten, som består av den federala författningsdomstolen och delstaternas författningsdomstolar.

Domstolshierarki

Se den domstolshierarki (översikt) som tillhandahålls av det federala justitieministeriet.

Länkar

Det tyska federala justitieministeriets webbplats

Federala högsta domstolen

Federala förvaltningsdomstolen

Federala skattedomstolen

Federala arbetsdomstolen

Federala socialdomstolen

Federala författningsdomstolen

Federala justitieministeriet

Senaste uppdatering: 14/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.