Nationella domstolsväsen

Grekland

Här hittar du en översikt över rättssystemet i Grekland.

Innehåll inlagt av
Grekland

Rättssystemets uppbyggnad – rättsväsendet

I Grekland är rättssystemet en av statens tre funktioner. Enligt maktfördelningsprincipen är rättsväsendet oberoende från den lagstiftande och verkställande makten.

Typer av domstolar – kort beskrivning

Domstolarna i Grekland är indelade i följande huvudkategorier:

  • Förvaltningsdomstolar (Dioikitika dikastiria)
  • Tvistemålsdomstolar (Politika dikastiria)
  • Brottmålsdomstolar (Poinika dikastiria)

Domstolarnas ledning

Domstolarna leds av domare, särskilt av domstolens ordförande eller domarrådet.

Domstolsindelning

Tvistemålsdomstolar:

  • Högsta domstolen (Areios Pagos), appellationsdomstolar, förstainstansdomstolar, distriktsdomstolar

Brottmålsdomstolar:

  • Högsta domstolen, appellationsdomstolar, förstainstansdomstolar för grövre brott, förstainstansdomstolar för lindrigare brott

Förvaltningsdomstolar:

  • Högsta förvaltningsdomstolen, högre förvaltningsdomstolar, lägre förvaltningsdomstolar

Länkar

Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsunderrätten i Aten

Åklagarmyndigheten vid förstainstansdomstolen i Aten

Justitieministeriet

Högsta domstolen

Senaste uppdatering: 12/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.