Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella domstolsväsen

Grekland

Här hittar du en översikt över rättssystemet i Grekland.

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Rättssystemets uppbyggnad - rättsväsendet

I Grekland är rättssystemet en av statens tre funktioner. Enligt maktdelningsprincipen är rättsväsendet oberoende från den lagstiftande och verkställande makten.

Typer av domstolar – kort beskrivning

Domstolarna i Grekland är indelade i följande huvudkategorier:

 • Förvaltningsdomstolar
 • Tvistemålsdomstolar
 • Brottmålsdomstolar
 • Arméns, marinens och flygvapnets domstolar
 • Högsta specialdomstolen
 • Specialdomstol med ansvar för gottgörelsemål
 • Specialdomstol med ansvar för ministrars ansvarsskyldighet
 • Specialdomstol med ansvar för tvister om domares ersättningar

Domstolarnas ledning

Domstolarna leds av domare, antingen av domstolens ordförande eller domarrådet.

Domstolsindelning

Tvistemålsdomstolar:

 • Fredsdomstolar, förstainstansrätter, appellationsdomstolar, högsta domstolen
 • Brottmålsdomstolar:
 • Förstainstansrätter för förseelser, förstainstansrätter för grövre brott, appellationsdomstolar, högsta domstolen
 • Förvaltningsdomstolar:
 • Lägre förvaltningsdomstolar, högre förvaltningsdomstolar, högsta förvaltningsdomstolen

Relaterade länkar

Högsta förvaltningsdomstolen

Atens lägre förvaltningsdomstol

Åklagarkontoret för Atens förstainstansrätter

Ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter

Högsta domstolen

Senaste uppdatering: 17/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.