Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på ungerska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella domstolsväsen

Ungern

Här hittar du en översikt över det ungerska domstolsväsendet.

Innehåll inlagt av
Ungern

Domstolsförvaltning

Ordföranden för det nationella domstolsverket

Den centrala förvaltningen av domstolarna sköts av ordföranden för det nationella domstolsverket (Országos Bírósági Hivatal), biträdd av den allmänna vice ordföranden och andra vice ordföranden samt av personal vid domstolsverket. Ordförandens verksamhet övervakas av det nationella domarrådet (Országos Bírói Tanács). Ordföranden för det nationella domstolsverket ansvarar för att den centrala förvaltningen fungerar effektivt och sköter sina uppgifter enligt den grundlagsenliga principen om domstolarnas oberoende, i den mån detta föreskrivs i lag.

Ordföranden för domstolsverket utfärdar beslut, förordningar och rekommendationer i samband med utövandet av sina tjänsteåligganden. Endast domare kan väljas till ordförande för det nationella domstolsverket.

Nationella domarrådet

Nationella domarrådet övervakar den centrala förvaltningen av domstolarna. Domarrådet har sitt säte i Budapest och består av 15 ledamöter. Ordföranden för högsta domstolen är på tjänstens vägnar ledamot i det nationella domarrådet, medan de övriga 14 ledamöterna väljs vid ett möte med domardelegater bland de delegerade genom hemlig omröstning med enkel majoritet. Vid det första mötet väljer domardelegaterna en domare från en appellationsdomstol, fem domare från allmänna domstolar, sju domare från lokala domstolar och en domare från en arbetsdomstol. (Distriktsdomstolarna samt förvaltnings- och arbetsdomstolarna inleder sin verksamhet den 1 januari 2013.)

Domstolarnas organisation

Det ungerska domstolsväsendet omfattar följande typer av domstolar:

 • Högsta domstolen (Kúria)
 • Regionala appellationsdomstolar (ítélőtáblák)
 • Allmänna domstolar (törvényszékek)
 • Distriktsdomstolar (járásbíróságok)
 • Förvaltnings- och arbetsdomstolar (közigazgatási és munkaügyi bíróságok)

Domstolarnas behörighet sammanfaller i regel med de administrativa gränserna, och domstolens namn anger var den är belägen.

Lekmannadomare (nem hivatásos bíró) deltar också i prövningen av ärenden på det sätt som föreskrivs i lag, men endast yrkesdomare får fungera som ensamdomare (egyesbíró) och rådspresident (tanácselnök).

Yrkesdomare utnämns av landets president och kan bara avsättas av de skäl och enligt de förfaranden som föreskrivs i lag. Domarna är oberoende och lyder endast under lagen. De får inte vara medlemmar i politiska partier eller bedriva politisk verksamhet.

Domstolshierarki

Distriktsdomstolar samt förvaltnings- och arbetsdomstolar

Distriktsdomstolar samt förvaltnings- och arbetsdomstolar prövar ärenden i första instans. (t.o.m. den 31 december 2012 prövas ärenden i första instans av lokala domstolar och arbetsdomstolar).

Förvaltnings- och arbetsdomstolar prövar ärenden som gäller domstolsprövning av förvaltningsbeslut respektive ärenden som rör anställningsförhållanden och liknande förhållanden (och andra ärenden som hänskjuts till dem enligt lag).

Distriktsdomstolar samt förvaltnings- och arbetsdomstolar kan ha sektioner (csoport) som hanterar särskilda typer av ärenden.

Allmänna domstolar

Allmänna domstolar prövar ärenden i första instans när lagen föreskriver detta, och behandlar också överklaganden av beslut som fattats av lokala domstolar och arbetsdomstolar t.o.m. den 31 december 2012 eller av distriktsdomstolar eller förvaltnings- och arbetsdomstolar efter den 1 januari 2013.

De allmänna domstolarna består av paneler (tanács), sektioner och avdelningar (kollégium) för brottmål, tvistemål, ekonomiska mål, förvaltningsmål och arbetsrättsliga mål. Olika avdelningar kan även fungera som en enda enhet.

Militärdomstolar (katonai tanács) med begränsad behörighet prövar särskilda ärenden vid utvalda allmänna domstolar.

Regionala appellationsdomstolar

Regionala appellationsdomstolar finns i Debrecen, Szeged, Budapest, Győr och Pécs. De prövar överklaganden mot avgöranden i lokala domstolar och allmänna domstolar t.o.m. den 31 december 2012 och i distriktsdomstolar samt förvaltnings- och arbetsdomstolar fr.o.m. den 1 januari 2013, i ärenden som föreskrivs i lag. Överklaganden som gäller förvaltningsärenden prövas t.o.m. den 31 december 2012 av den regionala appellationsdomstolen i Budapest (Fővárosi Ítélőtábla).

De regionala appellationsdomstolarna har paneler och avdelningar för brottmål och tvistemål. T.o.m. den 31 december 2012 har appellationsdomstolen i Budapest även en avdelning för förvaltningsmål.

Domsrättsområden

 • Regionala appellationsdomstolen i Szeged: länen Csongrád, Bács-Kiskun och Békés
 • Regionala appellationsdomstolen i Pécs: länen Baranya, Somogy, Tolna och Zala
 • Regionala appellationsdomstolen i Debrecen: länen Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok och Szabolcs-Szatmár-Bereg
 • Regionala appellationsdomstolen i Győr: länen Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas och Veszprém
 • Regionala appellationsdomstolen i Budapest: Budapest samt länen Fejér, Heves, Pest och Nógrád.

Högsta domstolen

Högsta domstolen är högsta instans inom det ungerska domstolsväsendet. Den har sitt säte i Budapest. Högsta domstolen garanterar enhetlig rättskipning vid domstolarna, och dess avgöranden om enhetlig rättspraxis är bindande för alla domstolar.

Högsta domstolens ordförande väljs av det ungerska parlamentet med två tredjedelars majoritet, på rekommendation av landets president. Endast domare kan väljas till ordförande för högsta domstolen. Vice ordförandena för högsta domstolen utnämns av landets president på rekommendation av högsta domstolens ordförande.

Högsta domstolen

 • prövar överklaganden som gäller allmänna domstolars och regionala appellationsdomstolars avgöranden (i ärenden som specificeras i lag)
 • prövar resningsansökningar
 • antar avgöranden om enhetlig rättspraxis (jogegységi határozat) som är bindande för alla domstolar
 • analyserar den rättspraxis som de slutliga domarna ger upphov till samt den domstolspraxis som utvecklats vid domstolarna.
 • antar rättsliga avgöranden och principbeslut
 • granskar om förordningar utfärdade av lokala myndigheter är förenliga med annan lagstiftning och upphäver vid behov sådana förordningar
 • faställer om den lokala förvaltningen inte har fullgjort sin lagstadgade skyldighet att utfärda lagstiftning, och
 • prövar andra ärenden som hänskjuts till dess domsrätt.

Högsta domstolen har paneler för konkurs- och harmoniseringsbeslut, paneler för lokal förvaltning och principbeslut, avdelningar för brottmål, tvistemål, förvaltningsmål och arbetsrättsliga mål samt sektioner för analys av rättspraxis.

Senaste uppdatering: 17/11/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.